ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ЦЕРКВИ І ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • Володимир Анатолійович Трофименко Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2240-3727
  • Майя Ігорівна Волчкова Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.38.140011

Ключові слова:

держава, церква, політика, відносини, модель, конкордат, ліберальна модель

Анотація

В статті досліджуються проблемні аспекти взаємовідносин держави і церкви, зокрема, аналізуються основні моделі взаємовідносин держави і церкви, досліджується досвід України та Польщі.

Біографії авторів

Володимир Анатолійович Трофименко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри філософії

Майя Ігорівна Волчкова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

студентка факультету адвокатури

Посилання

Bykov O. M. (2011). Problemy vzaiemovidnosyn derzhavy i tserkvy: kontseptualni zasady. Yurydychnyi visnyk. Povitriane i kosmichne parvo (In Ukranian).

Bykov O. M. (2011). Osoblyvosti vzaiemovidnosyn derzhavy i tserkvy v krainakh z monorelihiinym skladom naselennia. Forum prava. (In Ukranian).

Palinchak M. M. (2015). Analiz poniattia “derzhavno-tserkovni vidnosyny”. Pravo i suspilstvo. (In Ukranian).

Yashchenko V. A. (1993). Evoliutsiia derzhavno-tserkovnykh vidnosyn v Ukraini. Dys. … kand. filos. Nauk. Kyiv : In-t filosofii NAN Ukrainy. (In Ukranian).

Mala entsyklopediia etnoderzhavoznavstva (1996). – Kyiv : Ukrainska vydavnycha spilka. (In Ukranian).

Petrushenko V. L. (2002). Filosofiia: Kurs lektsii. Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh zakladiv osvity III-IV rivniv akredytatsii.2-e vydannia, vypravlene i dopovnene Kyiv: „Karavela“; Lviv: „Novyi svit-2000“. (In Ukranian).

Kurbatov H. P. (1984). Istoriia Vizantii (vid antychnosti do feodalizmu): Navch. posibnyk dlia stud. ist. fak. vuziv. (In Ukranian).

Pavlov S. V., Mezentsev K. V., Liubitseva O. O. (1999). Heohrafiia relihii: Navchalnyi posibnyk dlia studentiv heohrafichnykh i filosofskykh fakultetiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. K.: ArtEk, 1999. (In Ukranian).

Onyshchuk S. V. (2013). Konkordatna systema – model vidnosyn mizh tserkvoiu ta derzhavoiu. Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka. (In Ukranian).

Yelenskyi V. Ye. (2002). Relihiia pislia komunizmu. Relihiino-sotsialni zminy v protsesi transformatsii tsentralno- i skhidnoievropeiskykh suspilstv: fokus na Ukraini. Kyiv: NPU imeni M. P. Drahomanova. (In Ukranian).

Mima I. V. Relihiini normy yak sotsialno-pravotvorchi chynnyky suspilstva URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/63912/47-Mima. pdf?sequence=1 (data zvernennya 17.04.2018 roku). (In Ukranian).

Sotsialna doktryna Tserkvy : zb. st. / In-t relihii ta susp-va pry Lviv. Bohoslov. akad. ; nauk. red. M. Marynovych. Lviv : Vydavn. vid. «Svichado», 1998. (In Ukranian).

Pravoslavye y sovremennost: problemi sekuliaryzma y postsekuliaryzma : kol. monohr.

/ nauch. red. A. Mramornov, T. Chelevenko. Moskva; Orel ; Lyvni : Yzd-vo Novospas. monastiria; NP «Spasskoe delo», 2015. (In Russian).

Khantynhton S. (2015). Stolknovenye tsyvylyzatsyi. M. : AST. (In Russian).

Zakon Ukrainy «Pro svobodu sovisti ta relihiini orhanizatsii» vid 23 kvitnia 1991 r.

Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1991. № 25. st. 283. (In Ukranian).

Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 roku № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. St. 141. (In Ukranian).

Palinchak M. Vzaiemyny derzhavy i tserkvy: polskyi dosvid. URL: http:// social-science.com.ua/article/790 (data zvernennya 17.04.2018 roku). (In Ukranian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-01

Як цитувати

Трофименко, В. А., & Волчкова, М. І. (2018). ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ЦЕРКВИ І ДЕРЖАВИ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 3(38), 119–130. https://doi.org/10.21564/2075-7190.38.140011

Номер

Розділ

Філософія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають