DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.38.140011

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ЦЕРКВИ І ДЕРЖАВИ

Володимир Анатолійович Трофименко, Майя Ігорівна Волчкова

Анотація


В статті досліджуються проблемні аспекти взаємовідносин держави і церкви, зокрема, аналізуються основні моделі взаємовідносин держави і церкви, досліджується досвід України та Польщі.


Ключові слова


держава; церква; політика; відносини; модель; конкордат; ліберальна модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Bykov O. M. (2011). Problemy vzaiemovidnosyn derzhavy i tserkvy: kontseptualni zasady. Yurydychnyi visnyk. Povitriane i kosmichne parvo (In Ukranian).

Bykov O. M. (2011). Osoblyvosti vzaiemovidnosyn derzhavy i tserkvy v krainakh z monorelihiinym skladom naselennia. Forum prava. (In Ukranian).

Palinchak M. M. (2015). Analiz poniattia “derzhavno-tserkovni vidnosyny”. Pravo i suspilstvo. (In Ukranian).

Yashchenko V. A. (1993). Evoliutsiia derzhavno-tserkovnykh vidnosyn v Ukraini. Dys. … kand. filos. Nauk. Kyiv : In-t filosofii NAN Ukrainy. (In Ukranian).

Mala entsyklopediia etnoderzhavoznavstva (1996). – Kyiv : Ukrainska vydavnycha spilka. (In Ukranian).

Petrushenko V. L. (2002). Filosofiia: Kurs lektsii. Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh zakladiv osvity III-IV rivniv akredytatsii.2-e vydannia, vypravlene i dopovnene Kyiv: „Karavela“; Lviv: „Novyi svit-2000“. (In Ukranian).

Kurbatov H. P. (1984). Istoriia Vizantii (vid antychnosti do feodalizmu): Navch. posibnyk dlia stud. ist. fak. vuziv. (In Ukranian).

Pavlov S. V., Mezentsev K. V., Liubitseva O. O. (1999). Heohrafiia relihii: Navchalnyi posibnyk dlia studentiv heohrafichnykh i filosofskykh fakultetiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. K.: ArtEk, 1999. (In Ukranian).

Onyshchuk S. V. (2013). Konkordatna systema – model vidnosyn mizh tserkvoiu ta derzhavoiu. Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka. (In Ukranian).

Yelenskyi V. Ye. (2002). Relihiia pislia komunizmu. Relihiino-sotsialni zminy v protsesi transformatsii tsentralno- i skhidnoievropeiskykh suspilstv: fokus na Ukraini. Kyiv: NPU imeni M. P. Drahomanova. (In Ukranian).

Mima I. V. Relihiini normy yak sotsialno-pravotvorchi chynnyky suspilstva URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/63912/47-Mima. pdf?sequence=1 (data zvernennya 17.04.2018 roku). (In Ukranian).

Sotsialna doktryna Tserkvy : zb. st. / In-t relihii ta susp-va pry Lviv. Bohoslov. akad. ; nauk. red. M. Marynovych. Lviv : Vydavn. vid. «Svichado», 1998. (In Ukranian).

Pravoslavye y sovremennost: problemi sekuliaryzma y postsekuliaryzma : kol. monohr.

/ nauch. red. A. Mramornov, T. Chelevenko. Moskva; Orel ; Lyvni : Yzd-vo Novospas. monastiria; NP «Spasskoe delo», 2015. (In Russian).

Khantynhton S. (2015). Stolknovenye tsyvylyzatsyi. M. : AST. (In Russian).

Zakon Ukrainy «Pro svobodu sovisti ta relihiini orhanizatsii» vid 23 kvitnia 1991 r.

Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1991. № 25. st. 283. (In Ukranian).

Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 roku № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. St. 141. (In Ukranian).

Palinchak M. Vzaiemyny derzhavy i tserkvy: polskyi dosvid. URL: http:// social-science.com.ua/article/790 (data zvernennya 17.04.2018 roku). (In Ukranian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Биков О. М. Проблеми взаємовідносин держави і церкви: концептуальні засади.
 2. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2011. № 2. С. 10-14.
 3. Биков О. М. Особливості взаємовідносин держави і церкви в країнах з моноре- лігійним складом населення. Форум права. 2011. № 3. С. 47-52.
 4. Палінчак М. М. Аналіз поняття «державно-церковні відносини». Право і суспіль- ство. 2015. № 6. С. 56-60.
 5. Ященко В. А. Еволюція державно-церковних відносин в Україні. Дис. … канд. філос. наук. Київ, 1993. 189 с.
 6. Мала енциклопедія етнодержавознавства / Київ: Українська видавнича спілка, 1996. 942 с.
 7. Петрушенко В. Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації. 2-е видання, виправлене і допо- внене. Київ: «Каравела»; Львів: «Новий світ-20000», 2002. 544 с.
 8. Курбатов Г. П. Історія Візантії (від античності до феодалізму): Навч. посібник для студ. іст. фак. вузів. М., 1984. 207 с.
 9. Павлов С. В., Мезенцев К. В., Любіцева О. О. Географія релігій: Навчальний посібник для студентів географічних і філософських факультетів вищих навчаль- них закладів. Київ: АртЕк, 1999. 504 с.
 10. Онищук С. В. Конкордатна система – модель відносин між церквою та державою.
 11. Державне управління: теорія та практика. 2013. № 2. С. 240-245.
 12. Єленський В. Є. Релігія після комунізму. Релігійно-соціальні зміни в процесі трансформацій центрально- і східноєвропейських суспільств: фокус на Україні. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2002. 419 с.
 13. Міма І. В. Релігійні норми як соціально-правотворчі чинники суспільства. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/63912/47-Mima. pdf?sequence=1 (дата звернення 17.04.2018 року).
 14. Соціальна доктрина Церкви : зб. ст. / Ін-т релігії та сусп-ва при Львів. богослов. акад. / наук. ред. М. Маринович. Львів : Видавн. від. «Свічадо», 1998. 300 с.
 15. Православие и современность: проблемы секуляризма и постсекуляризма : кол. моногр. / науч. ред. А. Мраморнов, Т. Челевенко. Москва; Орел; Ливны : Изд-во Новоспас. монастыря; НП «Спасское дело», 2015. 456 с.
 16. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / пер. с англ. Т. Велишеева. Москва: АСТ, 2015. 571 с.
 17. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 р. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 25. ст. 283.
 18. Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
 19. Палінчак М. Взаємини держави і церкви: польський досвід. URL: http:// social-science.com.ua/article/790 (дата звернення 17.04.2018 року).


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704