Про журнал

Процес рецензування

Етичні засади процедури рецензування 

Рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об'єктивними та неупередженими.

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, унаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, що полягає додержанні наступних принципів:

– рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції;

– рецензент зобов'язаний давати об'єктивну й аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження. Персональна критика автора неприйнятна;

– неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей;

– рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або не може бути об'єктивним, наприклад, у разі конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даного рукопису.

Рукопис проходить подвійне сліпе рецензування: ані автори, ані рецензенти не знають один одного. Представлені рукописи спрямовуються як мінімум двом зовнішнім експертам, що працюють у відповідній галузі.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна етика видання

Засади професійної етики в діяльності редактора і видавця

У своїй діяльності редактор несе відповідальність за оприлюднення авторських творів, що зумовлює необхідність додержуватись наступних основоположних принципів:

- При прийнятті рішення про публікації редактор наукового журналу керується достовірністю представлення даних і наукової значимістю роботи, що розглядається.

- Редактор повинен оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних уподобань авторів.

- Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.

- Редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.

- Редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації приймати всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

Етичні засади в діяльності рецензента

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, унаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, що полягає додержанні наступних принципів:

- Рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.

- Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.

- Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей.

- Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або не може бути об'єктивним, наприклад у разі конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даного рукопису.

Засади, якими повинен керуватися автор наукових публікацій

Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первісну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів:

- Автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо помилкові або сфальсифіковані твердження є неприйнятними.

- Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукописі, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, включаючи у тому числі неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, є неетичними й неприйнятними.

- Необхідно визнавати внесок всіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, що мали значення при проведенні дослідження.

- Автори не повинні подавати в журнал рукопис, який був відправлений в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі.

- Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які зробили істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь у дослідженні.

- Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

Open Access Statement

Редакційна колегія збірника наукових праць “Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (BOAI, 2002) як публічну заяву про принципи відкритого доступу до наукової літератури.

У документі записано:

«Під «відкритим доступом» до цієї літератури ми маємо на увазі її безкоштовну доступність в загальнодоступному Інтернеті, що дозволяє будь-яким користувачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти цих статей, сканувати їх для індексування, передавати їх у вигляді даних в програмне забезпечення або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей без фінансових, юридичних чи технічних бар’єрів, крім тих, які невіддільні від доступу до самого Інтернету. Єдине обмеження на відтворення і поширення і єдина роль для авторського права в цій галузі повинні полягати в тому, щоб дати авторам можливість контролювати цілісність їх роботи і право на належне визнання і цитування».

Усі статті збірника наукових праць "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія, доступні для всіх користувачів одразу після публікації випуску.

Ліцензія CC BY

Автори, статті яких публікуються у збірнику наукових праць “Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія, на умовах відкритого доступу, зберігають усі права на зміст статей.

Статті відкритого доступу публікуються на умовах ліцензії Creative Commons – Attribution 4.0 International   (CC BY 4.0). Ця ліцензія дозволяє іншим копіювати та розповсюджувати матеріал будь-яким носієм або в будь-якому форматі, реміксувати, перетворювати та використовувати матеріал для будь-яких цілей, навіть комерційних, поки вони вказують ваше авторство.

Мета і завдання журналу

Місія збірника наукових праць полягає у наданні авторам можливостей для публікації результатів своїх досліджень у галузі філософських, політологічних і соціологічних наук та їх вільного поширення у науковому середовищі України та зарубіжних країн.

Стратегічні цілі редакційної колегії:

– інтеграція наукових досліджень шляхом міждисциплінарного діалогу між філософами, політологами, юристами тощо;

– популяризація сучасних філософських, політологічних і соціологічних знань;

– активізація навчального процесу у вищих навчальних закладах; сприяння підготовці філософів, політологів, соціологів і юристів нового покоління – теоретиків і практиків.

Пріоритетні завдання редакційної колегії:

– розвиток теоретичних досліджень з філософії, філософії права, соціології, політології в Україні, наукова апробація та поширення їх результатів;

– розширення кола авторів журналу на основі співробітництва з науковцями України та зарубіжжя;

– збільшення кількості наукових статей, опублікованих англійською мовою;

– індексація збірника у міжнародних наукометричних базах та реєстрація у бібліотеках зарубіжних країн;

– підготовка збірника до індексації у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Учасник

Видається коштом університету

Історія журналу

Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія»

Науковий збірник «Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія», був заснований у серпні 2009 році, свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 14376-3347Р від 17.06. 2008 року. У 2010 році був зареєстрований як фахове видання ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2010.- № 3.). У зв’язку зі зміною назви ВУЗу був переєстрований як «Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія». Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 19315-9115 ПР, від 08.05.2012 року.

Вісник уміщує наукові статті, присвячені актуальним проблемам філософії, філософії права, політології та соціології. Вісник виходить один раз у квартал. В ньому друкуються автори не тільки з України, але й зі Сполучених Штатів Америки, Польщі, Болгарії, Росії та інших закордонних держав. У лютому 2016 року вже вийшло 28-й номер цього наукового видання.

Викладачі  кафедр гуманітарної спрямованості університету, докторанти та аспіранти приймають активну участь у друкуванні наукових досліджень в цьому Віснику.

Цей Вісник в такому статусі зареєстрований у міжнародних науково-метричних базах.

По закінченню строку дії остатньої реєстрації (2015 рік), Вісник  Національного університету «Юридична академія України» імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія» переєстрований як фахове видання і включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робот на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата з філософії, філософії права, політології, соціології. (Наказ Міністра освіти і науки України №  515  від 16.05.2016 р.).