Про журнал

Мета і завдання журналу

Місія збірника наукових праць полягає у наданні авторам можливостей для публікації результатів своїх досліджень у галузі філософських, політологічних і соціологічних наук та їх вільного поширення у науковому середовищі України та зарубіжних країн.

Стратегічні цілі редакційної колегії:

– інтеграція наукових досліджень шляхом міждисциплінарного діалогу між філософами, політологами, юристами тощо;

– популяризація сучасних філософських, політологічних і соціологічних знань;

– активізація навчального процесу у вищих навчальних закладах; сприяння підготовці філософів, політологів, соціологів і юристів нового покоління – теоретиків і практиків.

Пріоритетні завдання редакційної колегії:

– розвиток теоретичних досліджень з філософії, філософії права, соціології, політології в Україні, наукова апробація та поширення їх результатів;

– розширення кола авторів журналу на основі співробітництва з науковцями України та зарубіжжя;

– збільшення кількості наукових статей, опублікованих англійською мовою;

– індексація збірника у міжнародних наукометричних базах та реєстрація у бібліотеках зарубіжних країн;

– підготовка збірника до індексації у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Історія журналу

Науковий збірник «Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія заснований у серпні 2009 році, свідоцтво про державну реєстрацію № 14376-3347Р від 17.06. 2008 року. У 2010 році був зареєстрований як фахове видання ВАК України (Бюлетень ВАК України. 2010. № 3.). У зв’язку зі зміною назви ВУЗу був переєстрований як «Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія». Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації  № 19315-9115 ПР, від 08.05.2012 року. У зв’язку зі зміною назви засновника видання було переєстроване  як «Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації  № 23523 -13363 ПР, від 24.05.2018 року.

Вісник публікує наукові статті, присвячені актуальним проблемам філософії, філософії права, політології та соціології. Вісник виходить один раз на квартал. У ньому друкуються автори не тільки з України, але й зі Сполучених Штатів Америки, Канади, Польщі, Болгарії, Колумбії, Чилі  та інших держав.

Викладачі  кафедр гуманітарної спрямованості університету, докторанти та аспіранти беруть активну участь у друкуванні наукових досліджень у цьому Віснику.

Вісник   зареєстрований у міжнародних науково-метричних базах.

По закінченню терміну дії остатньої реєстрації (2020 рік), Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія» перереєстрований як фахове видання і включений до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (PhD) з філософії, політології, соціології (Наказ Міністра освіти і науки України №  886  від 07.05.2020 р.).