Авторське право і ліцензування, етика

Редакційна політика Вісника та авторське право

Редакційна політика Вісника базується на принципах об’єктивності, неупередженості та колегіальності прийняття рішень щодо відбору статей для публікації; високої вимогливості до їх якості; сприяння опублікуванню оригінальних наукових досліджень; суворого дотримання графіку виходу збірника.

Редакція збірника підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative); гарантує дотримання етики видання, авторства, рецензування та редагування наукових публікацій; засуджує та вживає необхідних заходів щодо недопущення проявів плагіату як порушення авторських прав.

Редакційна колегія проводить роботу з включення збірника до міжнародних наукометричних баз та електронних бібліотек з метою зростання авторитетності збірника та індексів цитування його авторів.

Публікаційна етика

Правову основу забезпечення публікаційної етики становлять міжнародні стандарти: положення, прийняті на другій Всесвітній конференції з питань дотримання сумлінності наукових досліджень (Сінгапур, 22-24 липня 2010 р.); положення, розроблені Комітетом з етики наукових публікацій (The Committee on Publication Ethics – COPE); норми глави 36 “Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)” Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV; закони України “Про авторське право та суміжні права” від 23.12.1993 р. № 3792-XII, “Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право” від 20.09.2001 р. № 2733-III, “Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів” (Паризького акта від 24.07.1971 р., зміненого 02.10.1979 р.) від 31.05.1995 р. № 189/95-ВР.

Редакційна колегія збірника наукових праць «Віснику  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія»»  гарантує дотримання:

– етики видання наукових публікацій;

– етики авторства наукових публікацій;

– етики рецензування наукових публікацій;

– етики редагування наукових публікацій.

Етика видання

Редакційна колегія:

1) гарантує розгляд усіх поданих для оприлюднення матеріалів, дотримання редакторської незалежності та сумлінності у прийнятті об’єктивних рішень без упередження до авторів, виходячи з національної чи релігійної приналежності, службового становища, незалежно від комерційних інтересів і відносин із Засновником видання, базуючи свою політику на повазі особистих прав автора і права на інтелектуальну власність;

2) реалізує політику видання щодо забезпечення та підвищення якості матеріалів, що оприлюднюються, здійснення істотного внеску в розвиток вітчизняної та зарубіжної науки (галузі знань); вживає заходів щодо активізації діяльності з підвищення якості опублікованого матеріалу; прагне задовольнити потреби читачів та авторів;

3) керівними принципами редакційної політики є актуальність, важливість, ясність, достовірність, обґрунтованість науково-дослідного матеріалу, що публікується;

4) основними принципами високої кваліфікації науково-дослідницьких матеріалів, що оприлюднюються, редколегія вважає:

– ґрунтовність: опубліковані результати дослідження повинні бути виконані якісно і ретельно відповідно до етичних та юридичних норм;

– колективну відповідальність авторів за свою роботу і зміст публікації;

– чесність: автори повинні представляти результати чесно, без фабрикації, фальсифікації або несумлінного маніпулювання даними;

– однозначність: публікація повинна надавати достатню інформацію для того, щоб інші дослідники могли повторити проведені експерименти;

– повноту поданих матеріалів: огляд та висновки з існуючих досліджень повинні бути повними, збалансованими й включати відомості незалежно від того, чи підтримують вони гіпотези і тлумачення автора публікації, чи ні;

– виваженість: результати нового дослідження мають бути представлені в контексті результатів попередніх досліджень;

– оригінальність: автори гарантують, що пропонована до публікації робота є оригінальною і не була раніше опублікована ніде і жодною мовою; робота не може бути подана одночасно в декілька видань;

– прозорість: у публікації повинні бути наведені всі джерела фінансування досліджень, включаючи пряму і непряму фінансову підтримку, надання обладнання або матеріалів та інших видів підтримки (в тому числі допомога фахівців із статистичної обробки даних або технічних копірайтерів);

5) проводить політику щодо включення до складу Редакційної колегії висококваліфікованих членів, які активно сприяють розвитку видання;

6) здійснює політику щодо систематичного вдосконалення інститутів рецензування, редагування, експертної оцінки публікацій, що гарантує точність, повноту, ясність, неупередженість і своєчасність експертної оцінки та дослідницької звітності;

7) стосовно читачів гарантує інформування про фінансування наукових досліджень і спонсорах науково-дослідних матеріалів, що публікуються;

8) проводить за допомогою відповідного програмного забезпечення перевірку публікацій на предмет маніпуляції з матеріалами, плагіату, дублювання чи надлишкової інформації.

9) виносить рішення про прийняття чи неприйняття статті до публікації на підставі всіх коментарів незалежних рецензентів у цілому. Остаточне редакторське рішення повідомляється авторам.

Етика авторів

Автори публікацій повинні:

– гарантувати, що до списку авторів включено тільки осіб, які відповідають критеріям авторства (тобто особи, які зробили значний внесок у роботу), і що дослідники, які заслуговують авторства, не виключені з цього списку;

– дати згоду на внесення до їх списку авторів і схвалити версію роботи, що надіслана на публікацію; будь-які зміни у списку авторів повинні бути схвалені всіма авторами, в тому числі й тих, хто вилучається зі списку;

– добре знати подану до публікації роботу і гарантувати, що вона відповідає зазначеним вище вимогам;

– працювати разом з редакторами для якнайшвидшого виправлення своїх робіт у разі виявлення в них помилок;

– дотримуватися норм законодавства про захист авторських прав; матеріали, захищені авторським правом (наприклад, таблиці, цифри або великі цитати), можуть відтворюватися тільки з дозволу їхніх власників.

Етика рецензування:
редколегія збірника гарантує проведення незалежного рецензування матеріалів у спосіб, що дозволяє забезпечити чесність і об’єктивність висловлювання щодо наукової цінності поданої статті;
відповідно до політики збірника Редколегія встановлює процедуру проведення рецензування поданих до опублікування матеріалів;
редколегія гарантує забезпечення чесного і належного процесу незалежного рецензування;
редколегія залишає за собою право відхилити матеріал без проведення незалежного рецензування у випадку, якщо він буде визнаний низькоякісним або таким, що не відповідає тематиці збірника. Таке рішення приймається неупереджено з урахуванням редакційної політики збірника;
редколегія користується послугами незалежних рецензентів щодо матеріалів, поданих для публікації, шляхом вибору осіб, які мають достатній досвід і не мають конфлікту інтересів;
незалежним рецензентам надається інформація про вимоги до експертизи статей, а також про будь-які зміни в редакційній політиці;
якщо у рецензентів виникає питання щодо достовірності даних або доцільності публікації наукової роботи, Редколегія надає автору можливість відповісти на поставлені запитання;
редколегія зберігає конфіденційність особистих даних рецензентів.
Політика антиплагіату

З метою забезпечення високої якості та унікальності опублікованих матеріалів усі статті, що надходять до редакції, попередньо перевіряються на виявлення текстових запозичень (плагіату) із використанням Антиплагіатної Інтернет-системи StrikePlagiarism.com, що є у розпорядженні Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

До розгляду не приймаються:

статті, що містять менш ніж 80% унікального тексту, за винятком оглядів (рецензій) наукових праць, які можуть вимагати певної кількості цитувань;

статті, зміст яких повністю або частково повторює інші опубліковані чи розміщені автором у мережі Інтернет матеріали (дисертацію, автореферат, монографію, наукову статтю, тези, звіт про наукову діяльність тощо);

статті, створені рерайтом.

Редакція рекомендує авторам здійснювати самостійно попередню перевірку своїх статей на виявлення плагіату з використанням будь-яких он-лайн сервісів.

Авторське право

Автори, статті яких публікуються у збірнику наукових праць “Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого. Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія» на умовах відкритого доступу, зберігають усі права на зміст статей.

Статті відкритого доступу публікуються на умовах ліцензії Creative Commons – Attribution 4.0 International   (CC BY 4.0). Ця ліцензія дозволяє іншим копіювати та розповсюджувати матеріал будь-яким носієм або в будь-якому форматі, реміксувати, перетворювати та використовувати матеріал для будь-яких цілей, навіть комерційних, поки вони вказують ваше авторство.

Детальна інформація на сайті Creative Commons.