Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

                                                                           ПОДАННЯ РУКОПИСУ СТАТТІ ДО РЕДКОЛЕГІЇ 

Для публікації статті необхідно подати до редакції:

електронний варіант статті, надісланий на електронну адресу редколегії (для статей з філософії та філософії права: e-mail: kafedra_filosofy@ukr.net; для статей з політології та соціології e-mail: kafedrasoc@ukr.net);

– довідку про автора(ів) (українською, англійською): прізвище, ім’я, по-батькові повністю, посада та місце роботи, науковий ступінь, учене звання, контактна інформація (телефон, особистий e-mail автора, поштова адреса (з індексом) організації, де працює автор), код ORCID, розділ збірника, в якому доцільніше розмістити статтю;

– рецензію  кандидата чи доктора наук відповідної спеціальності або витяг з протоколу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку, якщо автори не мають наукового ступеня;

 – ліцензійну згоду автора (або співавторів) на розміщення статті в мережі Інтернет на сайті Наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (http://library.nlu.edu.ua/), сайтах журналу «Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія» (http://fil.nlu.edu.ua) та Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (www.nbuv.gov.ua) (додаток 2);

 квитанцію (оригінал або електронну копію) про оплату публікації статті (після розгляду рукопису).

                                                                               В И М О Г И  ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Загальні правила подання статей

 1. Мови статті – українська, англійська; обсяг – від 12 до 24 сторінок, включаючи анотації, рисунки, таблиці, графіки та бібліографію.

У виняткових випадках за окремим узгодженням з редакційною колегією обсяг статті може бути збільшено.

 1. Рукописи статей проходять обов’язкову процедуру подвійного «сліпого» рецензування. Редколегія залишає за собою право відхиляти матеріали, повертати їх на доопрацювання, за погодженням з автором скорочувати й редагувати.

                                                                                                   Технічні вимоги

Текст статті має бути набраним у текстовому редакторі WORD шрифтом Times New Roman, кегль 14 з міжрядковим інтервалом – 1,5, з абзацним відступом – 1,25 см, з берегами: ліворуч – 2,5 см, праворуч – 1,5 см, угорі та внизу – 2 см.

При підготовці рукопису не слід користуватися для форматування тексту пробілами, табуляцією тощо; не слід використовувати у тексті колонтитули, користуватися автоматичними та ручними переносами.

Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і будуватися за допомогою майстра таблиць редактора Word, формули необхідно готувати в редакторі формул Microsoft Equation Editor 2.0.

Використання у тексті статті сканованих або сфотографованих фрагментів (схем, рисунків, таблиць тощо) не допускається.

Якщо у тексті є необхідність виділити змістовні блоки, то їх назви слід виділяти напівжирним шрифтом.

Вимоги до оформлення статті (зразок оформленнядив. додаток 1 або шаблон):

 • у лівому верхньому куті першої сторінки зазначається шифр УДК;
 • наступний рядок (шрифт Times New Roman, кегль 14 з міжрядковим інтервалом 1,0; вирівнювання по центру) – відомості про автора (співавторів) мовою статті: прізвище, ім’я, по батькові (шрифт напівжирний, курсив), науковий ступінь, учене звання, повна назва посади, установи, де працює чи навчається автор (співавтори) (у називному відмінку); місто, де розташована організація, вказується, якщо в її назві відсутнє посилання на нього; країна; e-mail автора, ORCID ID (шрифт звичайний, прямий);
 • нижче по центру наводиться назва статті мовою статті (шрифт Times New Roman, кегль 14 з міжрядковим інтервалом 1,0, напівжирний, великими літерами).

Якщо стаття містить матеріали досліджень, отримані в межах грантів, цільових програм, фундаментальних або прикладних досліджень за рахунок видатків державного бюджету або при фінансовій підтримці інших установ, рекомендуємо вказувати цей факт у виносці до заголовка статті. Наприклад:

* Роботу виконано в межах цільової комплексної програми «Філософські та філософсько-правові проблеми духовного життя суспільства та формування правової культури особистості» (№ державної реєстрації 0111u000968).

 • далі – анотація обсягом до 50 слів і ключові слова (5-7слів) мовою статті (шрифт Times New Roman, кегль 12, курсив, міжрядковий інтервал 1,0);
 • далі – текст статті шрифт: Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5 (див. вимоги щодо структури тексту статті);
 • далі – список використаної літератури мовою оригіналу (див. вимоги до списку використаної літератури);
 • далі – під заголовком References транслітерація бібліографічного опису джерел;
 • далі ‒ відомості про автора (співавторів) українською мовою: прізвище, ім’я, по батькові (шрифт Times New Roman, кегль 12, напівжирний, курсив, міжрядковий інтервал 1,0), науковий ступінь, учене звання, повна назва посади, установи, де працює чи навчається автор (співавтори) (у називному відмінку); місто, де розташована організація, вказується, якщо в її назві відсутнє посилання на нього; країна (шрифт Times New Roman, кегль 12, прямий, міжрядковий інтервал 1,0) і анотація обсягом до 50 слів з ключовими словами (5-7) українською мовою (шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал 1,0);
 • далі ‒ аналогічна за структурою і обсягом анотація англійською мовою з відомостями про автора (авторів), назвою статті і ключовими словами (шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал 1,0).

Анотації входять до загального обсягу статті.

Вимоги щодо змісту статті

Стаття повинна мати належний теоретичний і науково-прикладний рівень, відповідати вимогам постанови Президії Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15.01.2003 р. № 7-05/1.

Структура тексту наукової статті:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор статті, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку в даному напрямі.

Вимоги до списку використаної літератури:

Список повинен містити нові джерела (за останні 5 років). Бажано посилатися на джерела, які індексуються в базах даних Scopus і Web of Science.

Слід уникати посилань на власні наукові праці (допускається не більше 10% самоцитування).Слід уникати посилань на неперевірені інтернет-ресурси. Джерела мають бути офіційними та загальнодоступними: монографії, статті, тези доповідей, доповіді, автореферати та дисертації.Список повинен складатися з не менше 15 джерел.

Заголовок «ЛІТЕРАТУРА» (шрифт Time New Roman, кегль 14, вирівнювання по центру).

Використана література подається мовою оригіналу загальним списком за порядком її згадування у тексті (шрифт Time New Roman, кегль 12, вирівнювання по ширині, міжрядковий інтервал 1,0).

Література оформлюється згідно з українським стандартом бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015: Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016) (див.: Зразок).

Відповідно до сучасних вимог для статей із списку літератури, при наявності, необхідно вказувати DOI (цифровий ідентифікатор об’єкту) або URL (універсальний покажчик місця розташування документа в мережі Iнтернет).

Вимоги до транслітерації бібліографічного опису джерел (References)

а) транслітерувати бібліографічний опис джерел, написаних українською мовою, необхідно з урахуванням ДСТУ 8302:2015 та наказу МОН № 40 від 12.01.2017 (див.: Зразок);

б) бібліографічний опис джерел, написаних іншими мовами, що використовують кириличний алфавіт, необхідно транслітерувати латинськими літерами (сайт http://www.slovnyk.ua/services/translit.php).

При транслітерованому посиланні на «Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія слід використовувати транслітеровану назву «Visnyk Natsionalʹnoho yurydychnoho universytetu imeni Yaroslava Mudroho». Seriya: Filosofiya, filosofiya prava, politolohiya, sotsiolohiya або англійську «The Bulletin of Yaroslav Mudryi National Law University». Series: Philosophy, philosophies of law, political science, sociology.

Робота редакції з авторами

 1. До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди з автором (авторами).
 2. Остаточне рішення про публікацію приймає редакційна колегія.
 3. Точка зору редакційної колегії може не збігатися з точкою зору авторів статей. За зміст і достовірність наведеної в статтях інформації відповідальність несуть автори статей.
 4. Матеріали, які надійшли до редакції з порушенням зазначених вимог, не реєструються й не розглядаються, а повертаються авторам для доопрацювання.

Автор (співавтори) статті несе відповідальність за правильність і достовірність викладеного матеріалу, належність останнього йому (їм) особисто, за точність викладених у роботі фактів (даних) та якість перекладу цитат з іншомовних джерел (за наявності).

Додаток 1 ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ                                                                                                                                              

https://cutt.ly/09PZF4A

Додаток 2  Ліцензійна згода на публікації  

https://cutt.ly/rwZKL9UX                                             

         

ЛІТЕРАТУРА – (див. Зразок).

REFERENCES –  (див. Зразок).

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.