Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Вісник НУ "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

КЕРІВНИЦТВА ДЛЯ АВТОРІВ

До опублікування у фаховому збірнику наукових праць приймаються статті, які раніше ніколи не друкувались. Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження, новизну та обґрунтування наукових висновків відповідно до визначеної мети (поставленого завдання).

Надіслані матеріали підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню, яке здійснюють члени редакційної колегії або фахівці відповідної галузі. Рецензування проводиться конфіденційно. У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень стаття може бути відхилена або повернута авторові (авторам) на доопрацювання. Після внесення автором змін відповідно до зауважень рецензента стаття підписується до друку.

Редакційна колегія залишає за собою право редагувати та скорочувати рукописи без порушення авторського змісту. Відхилені рукописи авторам не повертаються.

ПОДАННЯ РУКОПИСУ СТАТТІ ДО РЕДКОЛЕГІЇ

Рукопис статті з власноручним підписом автора(ів) подається в паперовому варіанті особисто або надсилається простим листом разом з такими супровідними матеріалами:

– відомості про автора (українською, російською, англійською): прізвище, ім’я, по-батькові повністю, посада, місце роботи, наукове звання, науковий ступінь, контактна інформація (телефон, адреса електронної пошти), код ORCID;

– витяг з протоколу засідання кафедри навчального закладу (науково-методичної ради установи) за місцем роботи (навчання) автора з рекомендацією до публікації матеріалу;

– рецензія доктора/кандидата наук за фахом (для авторів, які не мають наукового ступеня);

– ліцензійна згода автора (або співавторів) на розміщення статті в мережі Інтернет (завантажити).

– оригінал (або електронна копія) квитанції про оплату публікації статті (після розгляду рукопису).

Електронний варіант рукопису, ідентичний паперовому, а також фото автора(ів) з розширенням *.jpg, якості 600×600 dpi слід надсилати на електронну адресу редколегії: filosofy@nulau.edu.ua.

Автор може самостійно зробити подання на сайт збірника наукових праць: http://fil.nlu.edu.ua.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Рукописи статей приймаються обсягом 10–15 сторінок (разом з літературою, розширеними анотаціями) формату А–4, через 1,5 інтервали. Поля: всі – по2 см, абзац – виступ на1,27 см. Шрифт: Times New Roman, розмір – 14, виконані на комп’ютері у редакторі Word for Windows (*.dос, *. docx).

Стаття має бути структурована за такими розділами: Вступ, де окреслена постановка проблеми, актуальність обраної теми, Аналіз останніх досліджень і публікацій; Мета і завдання; Виклад основного матеріалу дослідження й отриманих результатів; Висновки, де підведено підсумки роботи та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.

До прізвищ науковців, які згадуються у статті, обов’язково додавати ПІБ англійською мовою у круглих дужках

У зв’язку з включенням збірника наукових праць до міжнародних бібліографічно-реферативних баз даних список використаних джерел має складатися з двох частин: ЛІТЕРАТУРА і REFERENCES.

ЛІТЕРАТУРА – джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015: Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016) (див. Зразок).

REFERENCES – список літератури, транслітерований в романському алфавіті і оформлений згідно з міжнародним стандартом АРА (див. Зразок)

Назви періодичних українсько- та російськомовних видань (журналів, збірників та матеріалів конференцій) подаються транслітерацією та англійською мовою.

Слід уникати посилань на навчальну літературу.

Транслітерування українських джерел: http://www.slovnyk.ua/services/translit.php

Транслітерування російських джерел: http://translit.net/

Інформація про присвоєння DOI «ВІСНИК НУ "ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО". СЕРІЯ: ФІЛОСОФІЯ, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА, ПОЛІТОЛОГІЯ, СОЦІОЛОГІЯ»

Цифровий ідентифікатор об’єкта (англ. digital object identifier, скорочено DOI) – сталий ідентифікатор, який надається електронним документам і дозволяє знайти документ навіть при зміні його URL, що може виникати при зміні сайту, видавця тощо.

Авторам статей, які посилаються на матеріали збірника наукових праць, необхідно в ЛІТЕРАТУРІ вказувати джерело з номеру журналу і в кінці посилання додавати індекс DOI цієї статті. Індекс DOI опублікованої статті можна дізнатися на нашому сайті http://plaw.nlu.edu.ua/ (функціонал зліва «Корисні інструменти – як цитувати роботу»

Варто також наводити в переліку посилань DOI інших джерел (за наявності).

Статті публікуються на платній основі. Вартість 1 сторінки становить 35 грн.

Реквізити для оплати:

Одержувач: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Код: 02071139

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ

Р/р 31252287210377

МФО 820172

Інд. под. No 020711320314

Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитат і власних імен несуть автори публікації.

Періодичність вісника – 4 випуски на рік.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього збірника, будуть використовуватися виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього видання; вони не будуть поширюватися та передаватися стороннім особам.

Терміни подання статей:

  • перший випуск – до 1 січня (дата розміщення на сайті – березень поточного року);
  • другий випуск – до 1 квітня (дата розміщення на сайті – травень поточного року);
  • третій випуск – до 1 липня (дата розміщення на сайті – вересень поточного року);
  • четвертий випуск – до 1 жовтня (дата розміщення на сайті – грудень поточного року).

Лицензія: CC BC 

 

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.