Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

До опублікування у фаховому збірнику наукових праць приймаються статті, які раніше не друкувались, відповідають встановленим вимогам до кваліфікованих наукових праць.

 

Надіслані матеріали підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню, яке здійснюють члени редакційної колегії або фахівці відповідної галузі. Рецензування проводиться конфіденційно. У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень стаття може бути відхилена або повернута авторові (авторам) на доопрацювання.

У разі негативної рецензії або наявності суттєвих зауважень стаття може бути відхилена або повернена автору (авторам) на доопрацювання. Після внесення автором змін за зауваженнями рецензента стаття підписується до друку.

Редакційна колегія залишає за собою право редагувати та скорочувати рукописи без порушення авторського змісту. Відхилені рукописи авторам не повертаються.

 

ПОДАННЯ РУКОПИСУ СТАТТІ ДО РЕДКОЛЕГІЇ

Рекомендуємо авторам зареєструватися на веб-сайті видання як автор і читач, після чого бажано самостійно подати статтю через сайт http://fil.nlu.edu.ua з такими супровідними матеріалами:

– відомості про автора (українською, російською, англійською): прізвище, ім’я, по-батькові повністю, посада, місце роботи, наукове звання, науковий ступінь, контактна інформація (телефон, адреса електронної пошти), ORCID – індивідуальний цифровий ідентифікатор науковців – ORCID (Див.: orcid.org/register).

– витяг з протоколу засідання кафедри навчального закладу (науково-методичної ради установи) за місцем роботи (навчання) автора з рекомендацією до публікації матеріалу;

– рецензія доктора/кандидата наук за фахом;

– ліцензійна згода автора (або співавторів) на розміщення статті в мережі Інтернет (завантажити);

– фото автора(ів) з розширенням *.jpg, *.TIFF якості 600×600 dpi;

– оригінал (або електронна копія) квитанції про оплату публікації статті (після розгляду рукопису);

Усі матеріали можна також надсилати на електронну адресу редколегії: kafedra_filosofy@ukr.net

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Рукописи статей приймаються обсягом 10–15 сторінок (разом з літературою, анотаціями українською, російською та англійською мовами) формату А–4, через 1,5 інтервали. Поля: всі – по 2 см, абзац – виступ на 1,27 см. Шрифт: Times New Roman, розмір – 14, виконані на комп’ютері у редакторі Word for Windows (*.dос, *.docx). Кожна стаття супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова.

Стаття має бути структурована за такими розділами: Вступ, де окреслена постановка проблеми, актуальність обраної теми; Аналіз останніх досліджень і публікацій; Мета і завдання; Виклад основного матеріалу дослідження й отриманих результатів; Висновки, де підведено підсумки роботи та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.

Прізвища науковців, які згадуються у статті, обов’язково дублюються ще й ЛАТИНИЦЕЮ.

 

Приклад оформлення статті (завантажити)

У зв’язку з включенням збірника наукових праць до міжнародних бібліографічно-реферативних баз даних список використаних джерел має складатися з двох частин: ЛІТЕРАТУРА і REFERENCES.

ЛІТЕРАТУРА – джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015: Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016) (див. Зразок).

REFERENCES – список літератури, транслітерований в романському алфавіті й оформлений згідно з міжнародним стандартом АРА (див. Зразок).

Назви періодичних українсько- та російськомовних видань (журналів, збірників та матеріалів конференцій) подаються транслітерацією та англійською мовою.

Слід уникати посилань на навчальну літературу.

При посиланні на «Проблеми законності» слід використовувати транслітеровану назву Problemy zakonnosti або англійську Problems of Legality, на «Теорія і практика правознавства» – «Teoriia i praktyka pravoznavstva» – «Theory and Practice of Jurisprudence».

Транслітерування українських джерел: http://www.slovnyk.ua/services/translit.php.

Транслітерування російських джерел: http://translit.net/.

 

Інформація про присвоєння DOI

Цифровий ідентифікатор об’єкта (англ. digital object identifier, скорочено DOI) – сталий ідентифікатор, який надається електронним документам і дозволяє знайти документ навіть при зміні його URL, що може виникати при зміні сайту, видавця тощо.

Авторам статей, які посилаються на матеріали збірника наукових праць, необхідно в ЛІТЕРАТУРІ вказувати джерело з номеру журналу і в кінці посилання додавати індекс DOI цієї статті. Індекс DOI опублікованої статті можна дізнатися на нашому сайті http://fil.nlu.edu.ua/ (функціонал зліва «Корисні інструменти – як цитувати роботу»

Варто також наводити в переліку посилань DOI інших джерел (за наявності).

 

Усі статті публікуються на платній основі. Вартість 1 сторінки становить 50 грн.

Максимальна кількість сторінок – 15 сторінок, максимальная вартість 750 грн

 

Реквізити для оплати:

Одержувач: Видавництво «Право»

Код: 23465351

Банк одержувача:

Р/р 26003801367004

МФО Інд. под. № 300528

Призначення платежу: за публікацію у збірнику наукових праць.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього збірника, будуть використовуватися виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього видання; вони не будуть поширюватися та передаватися стороннім особам.

Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитат і власних імен несуть автори публікації.

 

Журнал залишає авторське право за автором без обмежень, а так само право на перевидання статті без обмежень


Ліцензія:  СС ВY 4.0

Open Access Statement

 

Перевірка на плагіат:

Всі статті перевіряються на плагіат системою StrikePlagiarism

 

Періодичність збірника – 4 випуски на рік.

Терміни подання статей:

  • перший випуск – до __1 лютого__ (дата розміщення на сайті – березень поточного року);
  • другий випуск – до __1 квітня__ (дата розміщення на сайті – травень поточного року);
  • третій випуск – до __1 червня__ (дата розміщення на сайті – липень поточного року);
  • четвертий випуск – до __1 вересня__ (дата розміщення на сайті – жовтень поточного року.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.