DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.36.123059

ВПЛИВ «ПОЛІТИЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ» НА БУТТЯ ПРАВОВИХ НОРМ ТА ЦІННОСТЕЙ У СУЧАСНОМУ ВІТЧИЗНЯНОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ

Євген Миколайович Мануйлов, Юрій Юрійович Калиновський

Анотація


Проаналізовано сутнісні характеристики принципу «політичної доцільності». Визначено вплив його реалізації на буття правових цінностей та норм в процесі розбудови української держави. Показано негативні та позитивні аспекти при- йняття політичних рішень на основі принципу «політичної доцільності». Доведено, що застосування принципу «політичної доцільності» у вітчизняному політико-пра- вовому просторі може посилювати легітимаційний потенціал діючої влади або навпаки дестабілізувати систему політичних відносин.


Ключові слова


принцип «політичної доцільності», політико-правові цінності, державотворення, легітимація, правові норми

Повний текст:

PDF

Посилання


Kukuruz O. (2012). Realizatsiya polityky i prava polityko-upravlins'koyu elitoyu Ukrayiny. Studia politologica Ucraino-Polon − Political studies at Ucraino-Polon, issue 2, 35−41 [in Ukrainian].

Shemshuchenko Yu.S. (2005). Shcho ye pravo? Antolohiya ukrayins'koyi yurydychnoyi dumky. V 10 t. / [Redkol.: Yu.S. Shemshuchenko (holova) ta in.]. Kyyiv : Vydavnychyy dim “Yurydychna knyha” [in Ukrainian].

Dobren'ka N. V. (2011). Zahal'no-sotsial'ne ta yurydychne rozuminnya ponyattya «dotsil'nist'». Naukovyy visnyk Akademiyi munitsypal'noho upravlinnya. Seriya : Pravo − Scientific Bulletin of the Academy of Municipal Management. Series: Law, issue 2, 197−201 [in Ukrainian].

Maksimov S.І. (2006). Politika dolzhna byt' pravovoj : k probleme vzaimodejstviya politiki i prava v tranzitivnom. Transformatsiya polityky v pravo: rizni tradytsiyi ta dosvid: Materialy mizhnar. nauk. konf. (9-12 lyst. 2005 r., Kyyiv-Kharkiv). Kharkiv : Pravo [in Ukrainian].

Vysots'kyy O. Yu. (2012). Politychna vlada v Ukrayini: problemy lehitymatsiyi ta modernizatsiyi: monohrafiya. Dnipropetrovs'k: Innovatsiya [in Ukrainian].

Vysots'kyy O. Yu. (2017). Lehitymatsiya. Velyka ukrayins'ka yurydychna entsyklopediya : u 20 t. − T. 2: Filosofiya prava / redkol. : S. I. Maksymov (holova) ta in. / Nats. akad. prav. nauk Ukrayiny; In-t derzhavy i prava imeni V. M. Korets'koho NAN Ukrayiny; Nats. yuryd. un-t. imeni Yaroslava Mudroho. Kharkiv: Pravo, 398-401 [in Ukrainian].

Dz'oban' O. P., Lukashevych S. Yu. (2012). Sotsial'no-politychne seredovyshche yak kompleks dynamichnykh vzayemodiy poryadku y khaosu. Visnyk Natsional'noyi yurydychnoyi akademiyi Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho. Seriya: Filosofiya, filosofiya prava, politolohiya, sotsiolohiyaBulletin of the National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav Mudriy. Series: Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology, issue 1 (11), 159−167 [in Ukrainian].

Nedyukha M. (2010). Pravova polityka Ukrayiny: novitni vymiry. Visnyk Akademiyi upravlinnya MVS − Bulletin of the Academy of Management of the Internal Affairs Ministry, 4(16), 38−45 [in Ukrainian].

Nahornyuk I. V. (2012). Pytannya polityky i prava v sferi Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny. Yevropeys'ki perspektyvy − European perspectives, 3(3), 170−174 [in Ukrainian].

Selivanov A. (2011). Doktryna «okhorony Konstytutsiyi Ukrayiny» v period aktyvnykh politychnykh zadumiv pro yiyi reformuvannya. Visnyk Konstytutsiynoho sudu Ukrayiny − Bulletin of the Constitutional Court of Ukraine, 1, 75−82 [in Ukrainian].

Taran D. P. (2015). Zakhyst konstytutsiyi: osnovni suchasni pidkhody. Forum prava − The Law Forum, 3, 212−218 [in Ukrainian].

Todyka YU. N. (2001). Konstituciya Ukrainy – Osnovnoj Zakon gosudarstva i obshchestva. Har'kov: Fakt [in Ukrainian].

Selivanov A. O. (2009). Konstytutsiya. Hromadyanyn. Sud. Profesiyni ta suspil'ni pohlyady. Kyyiv: UAID «Rada» [in Ukrainian].

Miroshnychenko Yu. (2011). Kontrol' Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny za doderzhannyam protsedury vnesennya zmin do Konstytutsiyi Ukrayiny yak zasib zabezpechennya yiyi verkhovenstva. Visnyk Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny: zahal'noderzhavne periodychne vydannya − Bulletin of the Constitutional Court of Ukraine: national periodical, 1, 42−52 [in Ukrainian].

Shemshuchenko Yu., Yushchyk O. (2007). Polityka, pravo, Konstytutsiya. Pravo Ukrayin – Ukraine Law, 8, 6−8 [in Ukrainian].

Matveyeva H. (2011). Polityko-pravovi koliziyi v Ukrayini yak predmet politolohichnykh doslidzhen' Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriya filosofs'ko-politolohichni studiy − Bulletin of Lviv University. Series: philosophical and political studies, issue 1, 259−269 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 

 1. Кукуруз О. Реалізація політики і права політико-управлінською елітою України. Studia politologica Ucraino-Polona. 2012. Вип. 2. С. 35-41.
 2. Шемшученко Ю.С. Що є право? Антологія української юридичної думки. В 10 т. / [Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова) та ін.]. Київ : Видавничий дім “Юридична книга”, 2005. С. 30-46.
 3. Добренька Н. В. Загально-соціальне та юридичне розуміння поняття «доцільність». Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Право. 2011. Вип. 2. С. 197-201.
 4. Максимов С.І. Политика должна быть правовой : к проблеме взаимодействия политики и права в транзитивном обществе. Трансформація політики в право: різні традиції та досвід: Матеріали міжнар. наук. конф. (9-12 лист. 2005 р., Київ-Харків). Харків : Право, 2006. 288 с.
 5. Висоцький О. Ю. Політична влада в Україні: проблеми легітимації та модернізації: монографія. Дніпропетровськ: Інновація, 2012. 132 с.
 6. Висоцький О. Ю. Легітимація. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. − Т. 2: Філософія права / редкол. : С. І. Максимов (голова) та ін. / Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т. імені Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2017. С. 398-401.
 7. Дзьобань О. П., Лукашевич С. Ю. Соціально-політичне середовище як комплекс динамічних взаємодій порядку й хаосу. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2012. Вип. 1 (11). С. 159-167.
 8. Недюха М.  Правова політика України: новітні виміри. Вісник Академії управління МВС. 2010. № 4(16). С. 38-45.
 9. Нагорнюк І. В. Питання політики і права в сфері Конституційного Суду України. Європейські перспективи. 2012. № 3(3). С. 170-174.
 10. Селіванов А. Доктрина «охорони Конституції України» в період активних політичних задумів про її реформування. Вісник Конституційного суду України. Київ, 2011. № 1. С. 75-82.
 11. Таран Д. П. Захист конституції: основні сучасні підходи. Форум права. 2015. № 3. С. 212-218.
 12. Тодыка Ю. Н. Конституция Украины – Основной Закон государства и общества. Харьков: Факт, 2001. 382 с.
 13. Селіванов А. О. Конституція. Громадянин. Суд. Професійні та суспільні погляди. Київ: УАІД «Рада», 2009. 560 с.
 14. Мірошниченко Ю. Контроль Конституційного Суду України за додержанням процедури внесення змін до Конституції України як засіб забезпечення її верховенства. Вісник Конституційного Суду України: загальнодержавне періодичне видання. 2011. № 1. С. 42-52.
 15. Шемшученко Ю., Ющик О. Політика, право, Конституція. Право України. 2007. № 8. С. 6-8.
 16. Матвеєва Г. Політико-правові колізії в Україні як предмет політологічних досліджень Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2011. Вип. 1. С. 259-269.

 Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704