ВПЛИВ «ПОЛІТИЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ» НА БУТТЯ ПРАВОВИХ НОРМ ТА ЦІННОСТЕЙ У СУЧАСНОМУ ВІТЧИЗНЯНОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ

Автор(и)

  • Євген Миколайович Мануйлов Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3896-6017
  • Юрій Юрійович Калиновський Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0081-8107

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.36.123059

Ключові слова:

принцип «політичної доцільності», політико-правові цінності, державотворення, легітимація, правові норми

Анотація

Проаналізовано сутнісні характеристики принципу «політичної доцільності». Визначено вплив його реалізації на буття правових цінностей та норм в процесі розбудови української держави. Показано негативні та позитивні аспекти при- йняття політичних рішень на основі принципу «політичної доцільності». Доведено, що застосування принципу «політичної доцільності» у вітчизняному політико-пра- вовому просторі може посилювати легітимаційний потенціал діючої влади або навпаки дестабілізувати систему політичних відносин.

Біографії авторів

Євген Миколайович Мануйлов, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософії, професор, професор кафе- дри філософії

Юрій Юрійович Калиновський, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

Посилання

Kukuruz O. (2012). Realizatsiya polityky i prava polityko-upravlins'koyu elitoyu Ukrayiny. Studia politologica Ucraino-Polon − Political studies at Ucraino-Polon, issue 2, 35−41 [in Ukrainian].

Shemshuchenko Yu.S. (2005). Shcho ye pravo? Antolohiya ukrayins'koyi yurydychnoyi dumky. V 10 t. / [Redkol.: Yu.S. Shemshuchenko (holova) ta in.]. Kyyiv : Vydavnychyy dim “Yurydychna knyha” [in Ukrainian].

Dobren'ka N. V. (2011). Zahal'no-sotsial'ne ta yurydychne rozuminnya ponyattya «dotsil'nist'». Naukovyy visnyk Akademiyi munitsypal'noho upravlinnya. Seriya : Pravo − Scientific Bulletin of the Academy of Municipal Management. Series: Law, issue 2, 197−201 [in Ukrainian].

Maksimov S.І. (2006). Politika dolzhna byt' pravovoj : k probleme vzaimodejstviya politiki i prava v tranzitivnom. Transformatsiya polityky v pravo: rizni tradytsiyi ta dosvid: Materialy mizhnar. nauk. konf. (9-12 lyst. 2005 r., Kyyiv-Kharkiv). Kharkiv : Pravo [in Ukrainian].

Vysots'kyy O. Yu. (2012). Politychna vlada v Ukrayini: problemy lehitymatsiyi ta modernizatsiyi: monohrafiya. Dnipropetrovs'k: Innovatsiya [in Ukrainian].

Vysots'kyy O. Yu. (2017). Lehitymatsiya. Velyka ukrayins'ka yurydychna entsyklopediya : u 20 t. − T. 2: Filosofiya prava / redkol. : S. I. Maksymov (holova) ta in. / Nats. akad. prav. nauk Ukrayiny; In-t derzhavy i prava imeni V. M. Korets'koho NAN Ukrayiny; Nats. yuryd. un-t. imeni Yaroslava Mudroho. Kharkiv: Pravo, 398-401 [in Ukrainian].

Dz'oban' O. P., Lukashevych S. Yu. (2012). Sotsial'no-politychne seredovyshche yak kompleks dynamichnykh vzayemodiy poryadku y khaosu. Visnyk Natsional'noyi yurydychnoyi akademiyi Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho. Seriya: Filosofiya, filosofiya prava, politolohiya, sotsiolohiyaBulletin of the National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav Mudriy. Series: Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology, issue 1 (11), 159−167 [in Ukrainian].

Nedyukha M. (2010). Pravova polityka Ukrayiny: novitni vymiry. Visnyk Akademiyi upravlinnya MVS − Bulletin of the Academy of Management of the Internal Affairs Ministry, 4(16), 38−45 [in Ukrainian].

Nahornyuk I. V. (2012). Pytannya polityky i prava v sferi Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny. Yevropeys'ki perspektyvy − European perspectives, 3(3), 170−174 [in Ukrainian].

Selivanov A. (2011). Doktryna «okhorony Konstytutsiyi Ukrayiny» v period aktyvnykh politychnykh zadumiv pro yiyi reformuvannya. Visnyk Konstytutsiynoho sudu Ukrayiny − Bulletin of the Constitutional Court of Ukraine, 1, 75−82 [in Ukrainian].

Taran D. P. (2015). Zakhyst konstytutsiyi: osnovni suchasni pidkhody. Forum prava − The Law Forum, 3, 212−218 [in Ukrainian].

Todyka YU. N. (2001). Konstituciya Ukrainy – Osnovnoj Zakon gosudarstva i obshchestva. Har'kov: Fakt [in Ukrainian].

Selivanov A. O. (2009). Konstytutsiya. Hromadyanyn. Sud. Profesiyni ta suspil'ni pohlyady. Kyyiv: UAID «Rada» [in Ukrainian].

Miroshnychenko Yu. (2011). Kontrol' Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny za doderzhannyam protsedury vnesennya zmin do Konstytutsiyi Ukrayiny yak zasib zabezpechennya yiyi verkhovenstva. Visnyk Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny: zahal'noderzhavne periodychne vydannya − Bulletin of the Constitutional Court of Ukraine: national periodical, 1, 42−52 [in Ukrainian].

Shemshuchenko Yu., Yushchyk O. (2007). Polityka, pravo, Konstytutsiya. Pravo Ukrayin – Ukraine Law, 8, 6−8 [in Ukrainian].

Matveyeva H. (2011). Polityko-pravovi koliziyi v Ukrayini yak predmet politolohichnykh doslidzhen' Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriya filosofs'ko-politolohichni studiy − Bulletin of Lviv University. Series: philosophical and political studies, issue 1, 259−269 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-15

Як цитувати

Мануйлов, Є. М., & Калиновський, Ю. Ю. (2018). ВПЛИВ «ПОЛІТИЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ» НА БУТТЯ ПРАВОВИХ НОРМ ТА ЦІННОСТЕЙ У СУЧАСНОМУ ВІТЧИЗНЯНОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 1(36), 20–32. https://doi.org/10.21564/2075-7190.36.123059

Номер

Розділ

Філософія