DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.36.123053

ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СВОБОДИ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Олег Генадійович Данильян, Олександр Петрович Дзьобань

Анотація


Постановка проблеми. Гарантії прав і свобод людини щодо інформаційної сфери належать до найважливіших засад формування правової держави та грома- дянського суспільства. Ці права включені і до дієвого механізму державного управ- ління в демократичному суспільстві. Це визначає забезпечення захисту прав і свобод людини в інформаційній сфері однією з найважливіших цілей інформаційної безпеки, а саму людину – найголовнішим її об’єктом.

Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить, що права і свободи люди- ни та громадянина були основним гаслом і найбільшим здобутком будь-яких відомих революцій і воєн. Давно виявлений тісний взаємозв’язок інформації, свободи, спра- ведливості і права. Не випадково ще в VIII ст. до н.е. існували норми, які регулювали інформаційну діяльність  людини. Однак, незважаючи на наявні  наукові доробки  у даній царині, філософському аналізу проблеми співвідношення інформаційних прав та інформаційної свободи людини в сучасному світі не приділяється належної ува- ги.

Метою статті є розгляд окремих філософських аспектів діади «інформаційні права – інформаційна свобода» в контексті її концептуалізації.

Виклад основного матеріалу. Ефективне забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян може бути належним лише за умов, коли структура, форми ді- яльності, сам стиль праці, ставлення до людини будуть оптимальними у плані від- чуття та швидкого реагування на будь-які негативні моменти, які стримують    у тому чи іншому випадку практичне здійснення прав і свобод, а також законних інтересів членів суспільства. Виняткову роль в інформаційній свободі відіграють інформаційні права людини. Встановлюючи взаємозалежність належної й можли- вої поведінки, єдність і рівність взаємних прав та обов’язків, право, окреслюючи межі свободи, виступає як позитивне буття свободи, яке виключає свавілля, при- гнічення особистості тощо. Показано, що право є засобом, який за допомогою спеціальних правових методів дозволяє реалізувати інформаційну свободу людини. Право повинне враховувати інтереси як суспільства, так і індивіда. Воно надає людині низку можливостей, скориставшись якими вона зможе реалізувати прита- манну їй інформаційну свободу. Інформаційні права людини складаються з різного комплексу норм, що відрізняються своєю юридичною силою, територією дії, норма- тивністю тощо. Звертається увага, що інформаційні права регулюють інформа- ційні процеси у сферах, які не врегульовані іншими правами, що регламентують інформацію. Інформаційні права органічно входять у структуру інших прав і свобод, упорядковують інформаційні процеси. Наголошується, що при використанні всіх прав, які належать до питань інформування людини, необхідно перш за все орієн- туватися  на  принципи інформаційної  свободи  людини, яка  займає чільне місце і встановлює принципи використання прав, що відносяться до інформаційних про- цесів.

Відзначається, що оскільки інформаційна свобода зумовлює сукупність певних можливостей інформаційних прав, то у сучасному суспільстві саме про інформа- ційну свободу слід вести мову, з позицій інформаційної свободи слід вивчати і тлу- мачити інформаційні права людини. В інформаційному праві вирішальний акцент робиться на інформації, причому незалежно від того, хто нею володіє, виробляє, транслює тощо. При дослідженні ж інформаційної свободи людини визнається, що ключові функції належать саме свободі, а не інформації, хоча інформація і є скла- довою інформаційної свободи.

Підкреслюється, що інформаційна свобода обмежує діяльність, спрямовану на підтримання порядку; у деяких випадках державної таємниці; інформацію про еко- логічну обстановку. Це дозволяє на рівні держави обмежувати інформаційну свобо- ду більшою мірою, ніж це допускається Конвенцією про захист прав людини і осно- вних свобод.

Обґрунтовується теза, що реалізація інформаційної свободи будується не тіль- ки шляхом введення обмежувальних заходів. Важливою є охоронна функція права, гарантованість захисту інформаційної свободи, причому як самозахисту, так і охо- рони інформаційної свободи за допомогою держави.

Висновки. В інформаційному суспільстві особливо актуалізується інформацій- ний контекст прав і свобод людини, тому усвідомлення співвідношення інформацій- них прав і інформаційної свободи в їхній діалектичній єдності є світоглядною про- блемою сучасності. Інформаційна свобода людини й інформаційне право вимагають комплексного вивчення на рівні філософської рефлексії, у чому і вбачається перспек- тивність подальших наукових розвідок у даній царині.

Коротка анотоція до статті. У статті обґрунтовується, що гарантії прав     і свобод людини щодо інформаційної сфери належать до найважливіших засад формування правової держави та громадянського суспільства. Показано, що право є засобом, який за допомогою спеціальних правових методів дозволяє реалізувати інформаційну свободу людини. Будучи породженням і результатом природного роз- витку всього суспільства, право повинне враховувати інтереси як усього суспільства, так і індивіда. Право надає людині низку можливостей, скористувавшись якими вона зможе реалізувати притаманну їй інформаційну свободу.


Ключові слова


свобода; право; інформація; інформаційне суспільство; інфор- маційні права; інформаційна свобода

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Dzoban O. P. (2013). Filosofiia informatsiinoho prava: svitohliadni y zahalnoteoretychni

zasady. Kharkiv: Maidan [in Ukrainian].

Serediuk V. V. (2010). Svoboda masovoi informatsii: konstytutsiino-pravovyi aspect.

Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Dutsyk D. R. (2003). Rol zasobiv masovoi informatsii u zabezpechenni politychnykh prav ta svobod hromadian u demokratychnomu suspilstvi. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Gubin P. E. (2010). Pravo na informatsiyu v predprinimatelskoy deyatelnosti. Moscow: Iris Grupp [in Russian].

Rodionov I. I. (2002). Formirovanie i razvitie ryinka informatsionnyih uslug i produktov v usloviyah globalizatsii. Extended abstract of Doctor’s thesis. Moscow [in Russian].

Uhanov V. A. (1997). Informatsionnaya deyatelnost cheloveka. Extended abstract of Doctor’s thesis. Ekaterinburg [in Russian].

Konstytutsiia Ukrainy Constitution of Ukraine. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/

show/254 %D0 %BA/96-%D0 %B2 %D1 %80 [in Ukrainian].

Pavlichenko O. M., Stadnyk R. I. (Eds.). (2015). Svoboda informatsii v Ukraini ta sviti. Teoriia ta praktyka. Kharkiv: Prava liudyny [in Ukrainian].

Zakharov Ye. et al. (2009). Svoboda informatsii v Ukraini. Udoskonalennia zakonodavstva i praktyky. Kharkiv: Prava liudyny [in Ukrainian].

Poletylo K. S. (2014). Informatsiini prava i svobody liudyny ta yikh sudovyi zakhyst u konstytutsiinykh normakh krain YeS (1957–1995 roky vstupu) i SShA. Lutsk: Vezha- Druk [in Ukrainian].

Vseobschaya Deklaratsiya prav cheloveka. URL: http://www.un.org/ru/documents/ udhr/ [in Russian].

Krotov A. V. (2007). Konstitutsionnoe pravo grazhdan na informatsiyu i svobodu informatsii. Extended abstract of candidate’s thesis. Kazan [in Russian].

Mezhdunarodnyiy pakt o grazhdanskih i politicheskih pravah. URL: http://www.un.org/ ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml [in Russian].

Evropeyskaya konventsiya o zaschite prav cheloveka i osnovnyih svobod. URL: http://www.memo.ru/prawo/euro/eucnv.htm [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 

 1. Дзьобань О. П. Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади: монографія. Харків: Майдан, 2013. 360 с.
 2. Середюк В. В. Свобода масової інформації: конституційно-правовий аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2010. 18 с.
 3. Дуцик Д. Р. Роль засобів масової інформації у забезпеченні політичних прав та свобод громадян у демократичному суспільстві: автореф. дис... канд. філол. наук. Київ, 2003. 19 с.
 4. Губин П. Е. Право на информацию в предпринимательской деятельности. Москва: Ирис Групп, 2010. 217 с.
 5. Родионов И. И. Формирование и развитие рынка информационных услуг и продуктов в условиях глобализации: автореф. дис. ... д-ра экон. наук. Москва, 2002. 22 c.
 6. Уханов В. А. Информационная деятельность человека: автореф. дис. ... д-ра филос. наук. Екатеринбург, 1997. 23 с.
 7. Конституція України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ (дата звернення 8.12.2017 р.).
 8. Свобода інформації в Україні та світі. Теорія та практика: посібник / упоряд.: О.М. Павліченко, Р.І. Стадник. Харків: Права людини, 2015. 215 с.
 9. Свобода інформації в Україні. Удосконалення законодавства і практики / Є. Захаров [та ін.]. Харків: Права людини, 2009. 179 с. 
 10. Полетило К. С. Інформаційні права і свободи людини та їх судовий захист у конституційних нормах країн ЄС (1957-1995 роки вступу) і США: монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2014. 199 с.
 11. Всеобщая Декларация прав человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.un.org/ru/documents/udhr/.
 12. Кротов А. В. Конституционное право граждан на информацию и свободу информации: дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2007. 202 с.
 13. Международный пакт о гражданских и политических правах. – Режим доступа : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml.
 14. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод [Электронный ресурс]. – URL: www.memo.ru/prawo/euro/eucnv.htm (дата звернення 10.10.2017 р.).


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704