ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СВОБОДИ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Автор(и)

  • Олег Генадійович Данильян Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5308-4664
  • Олександр Петрович Дзьобань Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2075-7508

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.36.123053

Ключові слова:

свобода, право, інформація, інформаційне суспільство, інфор- маційні права, інформаційна свобода

Анотація

Постановка проблеми. Гарантії прав і свобод людини щодо інформаційної сфери належать до найважливіших засад формування правової держави та грома- дянського суспільства. Ці права включені і до дієвого механізму державного управ- ління в демократичному суспільстві. Це визначає забезпечення захисту прав і свобод людини в інформаційній сфері однією з найважливіших цілей інформаційної безпеки, а саму людину – найголовнішим її об’єктом.

Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить, що права і свободи люди- ни та громадянина були основним гаслом і найбільшим здобутком будь-яких відомих революцій і воєн. Давно виявлений тісний взаємозв’язок інформації, свободи, спра- ведливості і права. Не випадково ще в VIII ст. до н.е. існували норми, які регулювали інформаційну діяльність  людини. Однак, незважаючи на наявні  наукові доробки  у даній царині, філософському аналізу проблеми співвідношення інформаційних прав та інформаційної свободи людини в сучасному світі не приділяється належної ува- ги.

Метою статті є розгляд окремих філософських аспектів діади «інформаційні права – інформаційна свобода» в контексті її концептуалізації.

Виклад основного матеріалу. Ефективне забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян може бути належним лише за умов, коли структура, форми ді- яльності, сам стиль праці, ставлення до людини будуть оптимальними у плані від- чуття та швидкого реагування на будь-які негативні моменти, які стримують    у тому чи іншому випадку практичне здійснення прав і свобод, а також законних інтересів членів суспільства. Виняткову роль в інформаційній свободі відіграють інформаційні права людини. Встановлюючи взаємозалежність належної й можли- вої поведінки, єдність і рівність взаємних прав та обов’язків, право, окреслюючи межі свободи, виступає як позитивне буття свободи, яке виключає свавілля, при- гнічення особистості тощо. Показано, що право є засобом, який за допомогою спеціальних правових методів дозволяє реалізувати інформаційну свободу людини. Право повинне враховувати інтереси як суспільства, так і індивіда. Воно надає людині низку можливостей, скориставшись якими вона зможе реалізувати прита- манну їй інформаційну свободу. Інформаційні права людини складаються з різного комплексу норм, що відрізняються своєю юридичною силою, територією дії, норма- тивністю тощо. Звертається увага, що інформаційні права регулюють інформа- ційні процеси у сферах, які не врегульовані іншими правами, що регламентують інформацію. Інформаційні права органічно входять у структуру інших прав і свобод, упорядковують інформаційні процеси. Наголошується, що при використанні всіх прав, які належать до питань інформування людини, необхідно перш за все орієн- туватися  на  принципи інформаційної  свободи  людини, яка  займає чільне місце і встановлює принципи використання прав, що відносяться до інформаційних про- цесів.

Відзначається, що оскільки інформаційна свобода зумовлює сукупність певних можливостей інформаційних прав, то у сучасному суспільстві саме про інформа- ційну свободу слід вести мову, з позицій інформаційної свободи слід вивчати і тлу- мачити інформаційні права людини. В інформаційному праві вирішальний акцент робиться на інформації, причому незалежно від того, хто нею володіє, виробляє, транслює тощо. При дослідженні ж інформаційної свободи людини визнається, що ключові функції належать саме свободі, а не інформації, хоча інформація і є скла- довою інформаційної свободи.

Підкреслюється, що інформаційна свобода обмежує діяльність, спрямовану на підтримання порядку; у деяких випадках державної таємниці; інформацію про еко- логічну обстановку. Це дозволяє на рівні держави обмежувати інформаційну свобо- ду більшою мірою, ніж це допускається Конвенцією про захист прав людини і осно- вних свобод.

Обґрунтовується теза, що реалізація інформаційної свободи будується не тіль- ки шляхом введення обмежувальних заходів. Важливою є охоронна функція права, гарантованість захисту інформаційної свободи, причому як самозахисту, так і охо- рони інформаційної свободи за допомогою держави.

Висновки. В інформаційному суспільстві особливо актуалізується інформацій- ний контекст прав і свобод людини, тому усвідомлення співвідношення інформацій- них прав і інформаційної свободи в їхній діалектичній єдності є світоглядною про- блемою сучасності. Інформаційна свобода людини й інформаційне право вимагають комплексного вивчення на рівні філософської рефлексії, у чому і вбачається перспек- тивність подальших наукових розвідок у даній царині.

Коротка анотоція до статті. У статті обґрунтовується, що гарантії прав     і свобод людини щодо інформаційної сфери належать до найважливіших засад формування правової держави та громадянського суспільства. Показано, що право є засобом, який за допомогою спеціальних правових методів дозволяє реалізувати інформаційну свободу людини. Будучи породженням і результатом природного роз- витку всього суспільства, право повинне враховувати інтереси як усього суспільства, так і індивіда. Право надає людині низку можливостей, скористувавшись якими вона зможе реалізувати притаманну їй інформаційну свободу.

Біографії авторів

Олег Генадійович Данильян, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії

Олександр Петрович Дзьобань, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

Посилання

Dzoban O. P. (2013). Filosofiia informatsiinoho prava: svitohliadni y zahalnoteoretychni

zasady. Kharkiv: Maidan [in Ukrainian].

Serediuk V. V. (2010). Svoboda masovoi informatsii: konstytutsiino-pravovyi aspect.

Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Dutsyk D. R. (2003). Rol zasobiv masovoi informatsii u zabezpechenni politychnykh prav ta svobod hromadian u demokratychnomu suspilstvi. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Gubin P. E. (2010). Pravo na informatsiyu v predprinimatelskoy deyatelnosti. Moscow: Iris Grupp [in Russian].

Rodionov I. I. (2002). Formirovanie i razvitie ryinka informatsionnyih uslug i produktov v usloviyah globalizatsii. Extended abstract of Doctor’s thesis. Moscow [in Russian].

Uhanov V. A. (1997). Informatsionnaya deyatelnost cheloveka. Extended abstract of Doctor’s thesis. Ekaterinburg [in Russian].

Konstytutsiia Ukrainy Constitution of Ukraine. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/

show/254 %D0 %BA/96-%D0 %B2 %D1 %80 [in Ukrainian].

Pavlichenko O. M., Stadnyk R. I. (Eds.). (2015). Svoboda informatsii v Ukraini ta sviti. Teoriia ta praktyka. Kharkiv: Prava liudyny [in Ukrainian].

Zakharov Ye. et al. (2009). Svoboda informatsii v Ukraini. Udoskonalennia zakonodavstva i praktyky. Kharkiv: Prava liudyny [in Ukrainian].

Poletylo K. S. (2014). Informatsiini prava i svobody liudyny ta yikh sudovyi zakhyst u konstytutsiinykh normakh krain YeS (1957–1995 roky vstupu) i SShA. Lutsk: Vezha- Druk [in Ukrainian].

Vseobschaya Deklaratsiya prav cheloveka. URL: http://www.un.org/ru/documents/ udhr/ [in Russian].

Krotov A. V. (2007). Konstitutsionnoe pravo grazhdan na informatsiyu i svobodu informatsii. Extended abstract of candidate’s thesis. Kazan [in Russian].

Mezhdunarodnyiy pakt o grazhdanskih i politicheskih pravah. URL: http://www.un.org/ ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml [in Russian].

Evropeyskaya konventsiya o zaschite prav cheloveka i osnovnyih svobod. URL: http://www.memo.ru/prawo/euro/eucnv.htm [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-15

Як цитувати

Данильян, О. Г., & Дзьобань, О. П. (2018). ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СВОБОДИ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 1(36), 8–19. https://doi.org/10.21564/2075-7190.36.123053

Номер

Розділ

Філософія