DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.34.109552

СИНЕРГЕТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: ЦИКЛІЧНІСТЬ І САМООРГАНІЗАЦІЯ

O. Danilyan, О. Dzеban

Анотація


Ця стаття присвячена синергетичній інтерпретації двох циклічних теорій роз- витку суспільства – М. Кондратьєва й О. Чижевського.

Обґрунтовується авторська позиція, що активне застосування синергетики до дослідження соціокультурних процесів свідчить про пошук цілісного світоглядного концепту пояснення світу, що вимагає переосмислення накопиченого духовного та інтелектуального досвіду. Виникають передумови нового синтезу фундаментальної науки, філософії і релігії, з’єднання фізики й метафізики, що наближає до форму- вання нового світобачення на сучасних наукових засадах.

Показано, що одним із найбільш плідних напрямів у цьому сенсі є синергетична інтерпретація соціальних циклів самоорганізації, які постають як послідовне роз- гортання логіки різних фаз упорядкування соціальних систем, іманентно властивої самій природі цих систем. У такому підході втілюється синергетичне розуміння порядку як процесу, на різних фазах якого діють різні закони структурних змін у системі.

Доказується, що методологічним орієнтиром для такого кшталту інтерпре- тації може слугувати опис різних режимів існування складних нелінійних систем у процесі їх самоорганізації – LS-режиму й HS-режиму, наведений О. Князєвою й С. Курдюмовим. У сполученні з тлумаченням структурно-еволюційних змін складно організованих систем у загальнонаукових концепціях (кібернетиці, загальній теорії систем тощо) ці режими можуть бути позначені як режим зародження порядку й режим збереження порядку в єдиному циклі саморозвитку соціальних систем.

Обґрунтовується, що послідовно опису етапів зародження порядку й етапів збереження порядку в циклічних теоріях відповідають: у теорії довгих хвиль еконо- мічної кон’юнктури М. Кондратьєва – підвищувальна хвиля (фаза підйому) і пони- жувальна хвиля (фаза спаду); у теорії політичних циклів А. Шлезінгера-молодшого – фаза суспільної цілеспрямованості політичного життя й фаза орієнтації на при- ватні інтереси; у теорії циклів соціокультурної динаміки С. Маслова – аналітичний («лівопівкульний») і синтетичний («правопівкульний») періоди соціального світо- сприйняття; у теорії впливу сонячної активності на соціальну динаміку О. Чижев- ського – періоди посилення й послаблення збудливості сонячної активності тощо.

Розгляд у статті основних положень концепції М. Кондратьєва й О. Чижевсько- го дозволив зробити висновок, що загальний перебіг циклічної динаміки суспільства, виявлений у цих концепціях, не суперечить синергетичному баченню соціальної ево- люції, оскільки містить у собі моменти нелінійності й стохастичності.


Ключові слова


суспільна самоорганізація; дисипативні соціальні процеси; упо- рядкування; циклічність

Повний текст:

PDF

Посилання


Budanov V. G. (2008). Metodologiya sinergetiki v postneklassicheskoy nauke i v obrazovanii. Moscow: URSS. LKI [in Russian].

Vagurin V. A. (2005). Sinergetika evolyutsii sovremennogo obschestva. Lugansk: Kopitsentr [in Russian].

Sinergetika v nauke i nauka yazykom sinergetiki. (2005). Odessa: Astroprint [in Russian].

Istoriya i sinergetika: matematicheskoe modelirovanie sotsialnoy dinamiki. S. Yu. Malkov (Ed.), A. V. Korotaev (Ed.). (2005). Moscow: KomKniga [in Russian].

Snehirov I. O. (2005). Rol evoliutsiino-synerhetychnoi paradyhmy v osmyslenni sotsiumu. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Malinetsky G. G. (2006). Nelineynaya dinamika. Podhody, rezultaty, nadezhdy. Moscow: URSS. KomKniga [in Russian].

Danilyan O. H. (2011). Tsyklichnist i samoorhanizatsiia u rozvytku sotsiumu. [Cyclicity and Self-organization of Society Development]. Hileia. V. M. Vashkevych (Ed.), issue 47, 214–220 [in Ukrainian].

Knyazeva E. N. (1994). Zakony evolyutsii i samoorganizatsii slozhnyh sistem. Moscow: Nauka [in Russian].

Kondratiev N. D. (2002). Bolshie tsikly kon’yunktury i teoriya predvideniya. Moscow: Ekonomika [in Russian].

Shlezinger A. M. (1992). Tsikly amerikanskoy istorii. Moscow: Progress: Progress- akademiya [in Russian].

Maslov S. Yu. (1986). Teoriya deduktivnih sistem i ee primenenie. Moscow: Radio i svyaz [in Russian].

Chizhevsky A. L. (1995). Kosmicheskiy puls zhizni. Moscow: Mysl [in Russian].

Volnovye protsessy v obschestvennom razvitii. V. V. Vasilkova, I. P. Yakovlev, I. N. Barygin et al. (1992). Novosibirsk: Izd-vo Novosib. un-ta [in Russian].

Vasilkova V. V. (1999). Poryadok i haos v razvitii sotsialnyh sistem: Sinergetika i teoriya sotsialnoy organizatsii.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704