DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.31.101681

ДОСЯГНЕННЯ ЖИТТЄВОГО УСПІХУ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

О. О. Маркозова

Анотація


Розглянуто зміни у повсякденних практиках людей, що відбуваються в умовах прискореної інформатизації суспільства. Показано, що в інформаційному суспільстві формуються нові можливості для маніпуляції свідомістю громадян, що ускладнюють процес досягнення життєвого успіху людини. Доведено, що в ситуації інформаційного перевантаження досягти життєвого успіху може тільки самостійна особистість з високим рівнем освітнього капіталу, яка спроможна критично переосмислювати інформаційні потоки.


Ключові слова


людина; інформаційне суспільство; життєвий успіх; інформаційне перевантаження

Повний текст:

PDF

Посилання


Інформаційне суспільство в соціально-філософській ретроспективі та перспективі / В. В. Лях, В. С. Пазенок, Я. В. Любимий та ін. – К. : ТОВ «ХХІ століття: діалог культур», 2009. – 404 с.

Василевич О. Г. Вплив засобів масової інформації на свободу вибору й самовизначення людини / О. Г. Василевич // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2006. – Вип. 30. – С. 3–6.

Маркозова О. О. Фреймування уявлень людей про успіх інструментами засобів масової інформації / О. О. Маркозова // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2014. – № 1 (20). – С. 279–285.

Еляков А. Д. Дефицит и избыток информации в современном социуме / А. Д. Еляков // СОЦИС. – 2010. – № 12. – С. 107–114.

Супоницкая И. М. Успех и удача: отношение к труду в американском и российском обществе / И. М. Супоницкая // Вопросы философии. – 2003. – № 5. – С. 44–56.

Бевзенко Л. Зміст життєвого успіху: соціально-культурологічний контекст /

Л. Бевзенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – № 1. – С. 34–51.

Малинин Е. Д. Философия жизненного успеха. Практическое руководство :

учеб. пособие / Е. Д. Малинин. – [2-е изд., доп.] – М. : Изд-во Моск. психол.соц. ин-та ; Воронеж : Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. – 304 с.

Маркозова О. О. Самостійність людини як основна передумова досягнення життєвого успіху / О. О. Маркозова // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2013. – № 4 (18). – С. 151–159.

Маркозова О. О. Роль культури у розумінні життєвого успіху людиною європейської ментальності / О. О. Маркозова // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2013. – № 2 (16). – С. 327–336.

Маркозова О. О. Зміна уявлень людей про успіх як наслідок ідеологічних впливів постмодернізму / О. О. Маркозова // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2013. – № 5 (19). – С. 338–345.

Издание ЮНЕСКО для Всемирного саммита по информационному обществу. – СПб., 2004. – С. 29–36.

Miller G. The psychologies of communication / G. Miller. – New-York : Basic Books, 1967. – P. 41–49.

Shenk D. The End of Patience: Cautionary Notes on the Information Revolution / D. Shenk. – Indiana University Press, 1999. – 176 р.

Тоффлер Э. шок будущего / Э. Тоффлер. – М. : Изд-во АСТ, 2002. – 560 с.

http://healingtheworkplace.wordpress.com/2008/07/23/are-you-suffering-frominformation-fatigue-syndrome/.

Моль А. Социодинамика культуры / А. Моль. – М. : Прогресс, 1973. – 260 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704