DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.30.90527

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ КАРТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО ЗВІТУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ОЦІНКИ ТА МОНІТОРИНГУ СУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ірина Валеріївна Підкуркова

Анотація


У статті розглянуто особливості методу карток громадянського звітування
як однієї із складових системи оцінювання роботи суду. Акцентовано увагу на специфіці вибірки, інструментарію, способу представлення результатів. Зазначено практичну значущість даних, отриманих за допомогою методу карток громадянського звітування, в адмініструванні роботи суду. Наведено результати соціологічного дослідження потреб судів Харківської області у проведенні опитувань за допомогою методу карток громадянського звітування.


Ключові слова


якість роботи суду; система оцінювання роботи суду; метод карток громадянського звітування; картка громадянського звітування; критерії та показники якості роботи суду

Повний текст:

PDF

Посилання


Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні : монографія / за заг. ред. В. І. Борисова, В. С. Зеленецького. – Х. : Право, 2010. – 394 с.

Бринцев В. Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової системи / В. Д. Бринцев. – Х. : Право, 2010. – 464 с.

Москвич Л. М. Ефективність судової системи: концептуальний аналіз : монографія / Л. М. Москвич ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : ФІНН, 2011. – 384 с.

Сердюк О. В. Оцінювання якості в адмініструванні судової діяльності: проблеми операціоналізації / О. В. Сердюк // Вісн. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2012. – № 1 (11). – С. 299–306.

Огай М. Ю. Розробка підходів до побудови узагальнюючих показників при оцінюванні якості роботи суду / М. Ю. Огай // Статистика України. – 2011. – № 1. – С. 51–56.

Система оцінки якості роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи : проект / Рада суддів України ; Держ. суд. адмін. України ; Проект «Справедливе провосуддя». – К. : [б. в.], 2014. – 55 с.

Albers P. New Developments in Court Quality and Court Perfomace Policies / Pim Albers. – Huntington ; Strasburg : SEPEJ, 2011. – 35 p.

CEPEJ evaluation Report on European judicial systems [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2012/Rapport_en.pdf.

Тампі Г. Як поліпшити якість муніципальних послуг і розширити участь громадськості в управлінні містом за допомогою методу звітних карток : [навч. посіб.] / Г. Тампі, М. Огай, О. Кучеренко. – К. : ДП «Вид. дім “Козаки”», 2007. – 96 с.

Оцінка рівня задоволеності громадян якістю окремих аспектів функціонування судів Харківської області : аналіт. звіт / Проект «Справедливе правосуддя», Харк. міська громад. орг. «Ін-т приклад. гуманітар. дослідж.» ; І. Підкуркова, В. Кохан. – Х. : ІПГД, 2015. – 92 с.

Стратегія розвитку судової системи в Україні на 2015–2020 роки [Електронний ресурс] : рішення Ради суддів України № 71 від 11 груд. 2014 р. – Режим доступу: http://document.ua/shodo-zatverdzhennja-strategiyi-rozvitku-sudovoyi-vladi-ukradoc215826.

html.

Рішення Ради суддів України від 2 квіт. 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://court.gov.ua/rsu/rishennya/risksjdfh.

Оцінка потреб суду у проведенні опитувань громадян на основі методології карток громадянського звітування : аналіт. звіт за результатами опитування у судах Харк. та Сум. обл. / Проект «Справедливе правосуддя» ; Харк. міська громад. орг. «Ін-т приклад. гуманітар. досліджень» ; І. Підкуркова. – Х. : ІПГД, 2016. – 20 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704