DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.30.90279

СОЦІОЛОГІЯ ВІЙНИ П. О. СОРОКІНА

Михайло Петрович Требін

Анотація


У статті досліджено концептуальні основи соціології війни П. О. Сорокіна, що
базуються на вивченні 967 війн і 1629 внутрішніх смут: сутність феномену війни,
причин її виникнення, закономірності в динаміці воєн, наслідки війни, співвідношення війни і миру тощо. Проаналізовані деякі індикатори війни, які використовує П. О. Сорокін у своїх дослідженнях. Серед основних індикаторів війни вчений виокремлює абсолютні показники чисельності збройних сил і розміри людських втрат, а також відносні показники, що дозволяють виявити зміни в динаміці військового тягаря на суспільство і порівняти держави з різною чисельністю населення.


Ключові слова


війна; мир; соціологія війни; причини війн; динаміка війн; індикатори війни.

Повний текст:

PDF

Посилання


Арон Р. Мир и война между народами : пер. с фр. / Р. Арон ; под общ. ред. канд. полит. наук В. И. Даниленко. – М. : NOTA BENE, 2000. – 880 с.

Дэйви М. Эволюция войн / М. Дэйви ; пер. с англ. Л. А. Калашниковой. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2009. – 382 с.

Клаузевиц К. О войне : в 2 т. / К. Клаузевиц. – М. : ООО «Изд-во АСТ» ; СПб. : Terra Fantastica, 2002. – Т. 1. – 558 с. ; Т. 2. – 574 с.

Кревельд М. ван. Трансформация войн : пер. с англ. / М. ван Кревельд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 344 с.

Прудон П. Ж. Война и мир. Исследование о принципе и содержании международного права : в 2 т. / П. Ж. Прудон. – М. : Изд. А. Черенина и Ко, 1864. – Т. 1. – 298 с. ; Т. 2. – 304 с.

Серебрянников В. В. Социология войны / В. В. Серебрянников. – М. : Ось-89, 1998. – 320 с.

Сунь-Цзы. Трактаты о военном искусстве / Сунь-Цзы, У-цзы ; пер. с кит., предисл. и коммент. Н. И. Конрада. – М. : ООО «Изд-во АСТ» ; СПб. : Terra Fantastica, 2002. – 558 с.

Тоффлер Э. Война и антивойна: Что такое война и как с ней бороться. Как выжить на рассвете XXI века / Элвин Тоффлер, Хейди Тоффлер. – М. : ACT : Транзит-книга, 2005. – 412 с.

Требин М. Войны ХХI века / Михаил Требин. – М. : АСТ ; Минск : Харвест, 2005. – 608 с.

Требін М. П. «Гібридна» війна як нова українська реальність / М. П. Требін // Укр. соціум. – 2014. – № 3(50). – С. 113–127.

Требін М. П. Війни в історії людства та їхні наслідки: уроки для України / М. П. Требін // Вісн. Львів. ун-ту. Серія філос.‑політолог. студії. – 2015. – Вип. 6. – С. 89–98.

Требін М. П. Сучасний світ і його війни / М. П. Требін // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Політологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 5–27.

Требін М. П. Війна в історії людства та її особливості у ХХІ столітті / М. П. Требін // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія: Міжнар. відносини. – 2016. – № 2 (327). – С. 43–48.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон ; пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. – М. : ООО «Изд-во АСТ», 2003. – 603 с.

Хофмайстер Х. Воля к войне, или Бессилие политики. Философско-политический трактат / Х. Хофмайстер ; пер. с нем. и послесл. О. А. Коваль. – СПб. : ИЦ «Гуманитарная Академия», 2006. – 288 с.

Кошелев В. Плюрализм Питирима Сорокина: альтернатива монизму, истоки интегрального подхода / В. Кошелев // Грані. – 2009. – № 1 (18), листоп.‑груд. – С. 135–137.

Кротов П. П. От войны к миру: у истоков теории созидательного альтруизма Питирима Сорокина / П. П. Кротов, А. Ю. Долгов ; Центр «Наследие» им. Питирима Сорокина. – Сыктывкар ; Вологда : Древности Севера, 2011. – 400 с.

Осипов Г. А. «Третье измерение» в социологии П. А. Сорокина: оценка нравственности современного общества / Г. А. Осипов // Журн. социологии и соц. антропологии. – 2009. – № 4. – С. 67–79.

Тирикьян Э. А. Осовременивание Сорокина / Э. А. Тирикьян // Социол. исследования. – 2016. – № 3. – С. 13–23.

Johnston B. V. Pitirim A. Sorokin: an intellectual biography / Barry V. Johnston. – Lawrence, Kan. : University Press of Kansas, 1995. – xii, 380 p.

Sociological theory, values, and sociocultural change : essays in honor of Pitirim A. Sorokin / Edward A. Tiryakian, editor. – New Brunswick : Transaction Publishers, 2013. – xxxiii, 307 p.

Sorokin & civilization: a centennial assessment / editors, Joseph B. Ford, Michel P. Richard, and Palmer C. Talbutt; with a preface by Roger W. Wescott. – New Brunswick, N. J. : Transaction Publishers, 1996. – x, 258 p.

Сорокин П. А. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет / П. А. Сорокин ; Ин-т социологии. – М. : Наука, 1994. – 560 с.

Sorokin P. A. Social and Cultural Dynamics : In 4 vol. / P. A. Sorokin. – N. Y. : American Book Co., 1937–1941.

Гофман В. Р. Экологические и социальные аспекты экономики природопользования [Електронний ресурс] : учеб. пособие / В. Р. Гофман. – Челябинск : Изд. ЮУрГУ, 2001. – 631 с. – Режим доступу: http://finance-credit.biz/ekonomikaprirodopolzovaniya/

antropoekologicheskie-ekonomicheskie-aspektyi-43476.html.

Політологія : навч. енцикл. словник-довідник / за наук. ред. Н. М. Хоми ; [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 779 c.

СІПРІ 2013: Щорічник: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека : пер. з англ. / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; редкол. укр. вид.: Л. Ш ангіна (голов. ред.) та ін. – К. : Заповіт, 2014. – 520 с.

Число жертв на Донбассе достигло нового максимума [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://korrespondent.net/ukraine/3732073‑chyslo-zhertv-na-donbassedostyhlo-novoho-maksymuma.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704