ДЕОНТОЛОГІЗАЦІЯ СВІТУ ЯК ДЕАНТРОПОЛОГІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА

Олег Миколайович Кузь, Олена Миколаївна Сахань

Анотація


Окреслено проблемно-тематичне поле, в межах якого можлива постсучасна
теоретизація відчуження. Об’єктом дослідження постає постсучасний дискурс
соціальної реальності, а предметом – її перетворення на механізм подолання відчуження. Доводиться теза про те, що відчуження здебільшого залежить від життєвих настанов.


Ключові слова


постсучасність; соціальність; соціальна реальність; відчуження

Повний текст:

PDF

Посилання


Бауман З. Философская и постмодернистская социология / З. Бауман // Вопросы философии. – 1993. – № 3. – С. 55–60.

Проскуликов Є. Емануель Левінас: з відчуження до відповідальності / Є. Проскуликов // Наук. зап. Серія «Філософія». – 2009. – Вип. 5. – С. 150–163.

Відчуження: минувшість і сьогодення : [монографія] / відп. ред. В. Г. Табачковський. – К. : Наук. думка, 1995. – 139 с.

Декомб В. Дополнение к субъекту: Исследование феномена действия от первого лица / В. Декомб ; пер. с фр. М. Голованивской. – М. : Новое лит. обозрение, 2011. – 576 с.

Загороднюк В. П. Антропологічні параметри пізнання / В. П. Загороднюк // Визначальні виміри сучасного філософсько-антропологічного знання : зб. наук. пр. : Філософсько-антропологічні студії ’ 2013. – К. : Стилос, 2013. – С. 149–159.

Кутырев В. А. Последнее целование. Человек как традиция / В. А. Кутырев. – СПб. : Алетейя, 2015. – 311 с.

Лях В. В. Свобода самореалізації у контексті інформаційно-комунікативних процесів / В. В. Лях // Мультиверсум : філос. альманах / гол. ред. В. В. Лях. – 2008. – Вип. 73. – С. 3–26.

Хамитов Н. В. Люди тоски и люди скуки: экзистенциальные основания совместимости / Н. В. Хамитов. – Изд. 3‑е, доп. и перераб. – Киев : Аттика : Ч. П. Назаренко, 2013. – 218 с.

Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года / К. Маркс, Ф. Энгельс // Собр. соч. : в 50 т. – 2‑е изд. – М. : Политиздат, 1974. – Т. 42. – 907 с.

Фоменко К. А. Відчуження як екзистенціальна проблема: досвід філософсько-антропологічного дослідження : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.04 / Фоменко Катерина Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2011. – 15 с.

Парахонський Б. О. Україна між Росією та Заходом. Нарис сьомий / Б. О. Парахонський // Кульчицький С. В. Україна і Росія в історичній ретроспективі : монографія. Т. 3. Новітній український державотворчий процес / С. В. Кульчицький, Б. О. Парахонський ; Ін-т історії України НАН України. – К. : Наук. думка, 2004. – С. 131–152.

Молодцов Б. І. Об’єктивність ідеального в соціально-економічній реальності : дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 / Молодцов Борис Іванович ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – 172 с.

Корабльова Н. С. Багатомірність рольової реальності: ролі і маски – лик і личина : [монографія] / Н. С. Корабльова. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2000. – 288 с.

Аверкіна Н. А. Людина як «радикальна реальність» у філософії Х. Ортеги-і-Гассета : дис. … канд. філос. наук : 09.00.05 / Аверкіна Надія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 183 с.

Іщенко А. М. Творчість як подолання відчуження / А. М. Іщенко // Вісн. НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2011. – Вип. 2 (32). – С. 63–67.

Жижек С. Устройство разрыва. Параллаксное видение / С. Жижек ; пер. с англ. А. Смирнова, Г. Рогоняна, С. Кастальского, А. Олейникова. – М. : Европа, 2008. – 518 с.

Малахов В. С. Идентичность / В. С. Малахов // Современная западная философия : словарь / сост. и отв. ред. В. С. Малахов, В. П. Филатов. – 2‑е изд., перераб. и доп. – М. : ТОН – Остожье, 1998. – С. 160–162.

Соловьев В. С. Чтения о Богочеловечестве. Философская публицистика / В. С. Соловьев // Соч. : в 2 т. – M. : Правда, 1989. – T. 2. – C. 97–133.

Чутора М. Особливості формування ідентичності в постмодерні / Маріанна Чутора // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з держ. управління. – Х. : Вид-во «ДокНаукДержУпр», 2010. – № 3–4. – С. 400–403.

Корабльова В. М. Покоління в полі культури: множинність репрезентацій : [монографія] / В. М. Корабльова. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 180 с.

Бек У. Что такое глобализация? / У. Бек ; [пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника ; общ. ред. и послесл. А. Филлипова]. – М. : Прогресс-Традиция, 2001. – 304 с.

Черуха А. Віртуальне життя як спроба змінити/замінити реальне життя в культурі WEB 2.0. [Електронний ресурс] / А. Черуха. – Режим доступу: http://inf.oa.edu.ua/dopovid/ cheruha.pdf.

Емелин В. А. Информационные технологии в контексте постмодернистской философии : дис. … канд. филос. наук : 09.00.11 / Емелин Вадим Анатольевич ; МГУ. – М., 1999. – 237 с.

Эпштейн М. Информационный взрыв и травма постмодернизма [Електронний ресурс] / М. Эпштейн. – Режим доступу: http://old.russ.ru/journal/travmp/98‑10‑08/epsht.htm.

Дебор Г.‑Э. Общество спектакля / Г.‑Э. Дебор. – М. : Логос : Журн. «Радек», 2000. – 183 с.

Деррида Ж. О грамматологии / Жак Деррида ; [пер. с фр. и вступ. ст. Н. Автономовой]. – М. : Ad Marginem, 2000. – 512 с.

Ортега-и-Гасет Х. Тема нашего времени / Х. Ортега-и-Гасет // Самосознание европейской культуры ХХ века. – М. : Политиздат, 1991. – С. 264–267.

Унгурян І. Антикультура – засіб самознищення чи адаптації людини до соціокультурної дійсності? / І. Унгурян, О. Цинтила // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2012. – Вип. 638–639. Філософія. – С. 206–211.

Требін М. П. Концептуалізація феномену інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / М. П. Требін // Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання : міжнар. інтернет-конф., 25 трав.

р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук України, Наук. б‑ка. – Х., 2016. – Режим доступу: http://conf.nlu.edu.ua/bis-2016/index.

Пантелеева Т. В. Противостояние культуры и антикультуры в художественном творчестве [Електронний ресурс] / Т. В. Пантелеева. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/protivostoyanie-kultury-i-antikultury-v-khudozhestvennom-tvorchestve.

Виндельбанд В. Фридрих Гельдерлин и его судьба : [пер. с нем.] / Вильгельм Виндельбанд // Избранное. Дух и история. – М. : Юристъ, 1995. – С. 120–139.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.30.90233

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.