ДЕОНТОЛОГІЗАЦІЯ СВІТУ ЯК ДЕАНТРОПОЛОГІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • Олег Миколайович Кузь Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Ukraine
  • Олена Миколаївна Сахань Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.30.90233

Ключові слова:

постсучасність, соціальність, соціальна реальність, відчуження

Анотація

Окреслено проблемно-тематичне поле, в межах якого можлива постсучасна
теоретизація відчуження. Об’єктом дослідження постає постсучасний дискурс
соціальної реальності, а предметом – її перетворення на механізм подолання відчуження. Доводиться теза про те, що відчуження здебільшого залежить від життєвих настанов.

Біографії авторів

Олег Миколайович Кузь, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

доктор філософських наук, професор

Олена Миколаївна Сахань, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат соціологічних наук, доцент

Посилання

Бауман З. Философская и постмодернистская социология / З. Бауман // Вопросы философии. – 1993. – № 3. – С. 55–60.

Проскуликов Є. Емануель Левінас: з відчуження до відповідальності / Є. Проскуликов // Наук. зап. Серія «Філософія». – 2009. – Вип. 5. – С. 150–163.

Відчуження: минувшість і сьогодення : [монографія] / відп. ред. В. Г. Табачковський. – К. : Наук. думка, 1995. – 139 с.

Декомб В. Дополнение к субъекту: Исследование феномена действия от первого лица / В. Декомб ; пер. с фр. М. Голованивской. – М. : Новое лит. обозрение, 2011. – 576 с.

Загороднюк В. П. Антропологічні параметри пізнання / В. П. Загороднюк // Визначальні виміри сучасного філософсько-антропологічного знання : зб. наук. пр. : Філософсько-антропологічні студії ’ 2013. – К. : Стилос, 2013. – С. 149–159.

Кутырев В. А. Последнее целование. Человек как традиция / В. А. Кутырев. – СПб. : Алетейя, 2015. – 311 с.

Лях В. В. Свобода самореалізації у контексті інформаційно-комунікативних процесів / В. В. Лях // Мультиверсум : філос. альманах / гол. ред. В. В. Лях. – 2008. – Вип. 73. – С. 3–26.

Хамитов Н. В. Люди тоски и люди скуки: экзистенциальные основания совместимости / Н. В. Хамитов. – Изд. 3‑е, доп. и перераб. – Киев : Аттика : Ч. П. Назаренко, 2013. – 218 с.

Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года / К. Маркс, Ф. Энгельс // Собр. соч. : в 50 т. – 2‑е изд. – М. : Политиздат, 1974. – Т. 42. – 907 с.

Фоменко К. А. Відчуження як екзистенціальна проблема: досвід філософсько-антропологічного дослідження : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.04 / Фоменко Катерина Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2011. – 15 с.

Парахонський Б. О. Україна між Росією та Заходом. Нарис сьомий / Б. О. Парахонський // Кульчицький С. В. Україна і Росія в історичній ретроспективі : монографія. Т. 3. Новітній український державотворчий процес / С. В. Кульчицький, Б. О. Парахонський ; Ін-т історії України НАН України. – К. : Наук. думка, 2004. – С. 131–152.

Молодцов Б. І. Об’єктивність ідеального в соціально-економічній реальності : дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 / Молодцов Борис Іванович ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – 172 с.

Корабльова Н. С. Багатомірність рольової реальності: ролі і маски – лик і личина : [монографія] / Н. С. Корабльова. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2000. – 288 с.

Аверкіна Н. А. Людина як «радикальна реальність» у філософії Х. Ортеги-і-Гассета : дис. … канд. філос. наук : 09.00.05 / Аверкіна Надія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 183 с.

Іщенко А. М. Творчість як подолання відчуження / А. М. Іщенко // Вісн. НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2011. – Вип. 2 (32). – С. 63–67.

Жижек С. Устройство разрыва. Параллаксное видение / С. Жижек ; пер. с англ. А. Смирнова, Г. Рогоняна, С. Кастальского, А. Олейникова. – М. : Европа, 2008. – 518 с.

Малахов В. С. Идентичность / В. С. Малахов // Современная западная философия : словарь / сост. и отв. ред. В. С. Малахов, В. П. Филатов. – 2‑е изд., перераб. и доп. – М. : ТОН – Остожье, 1998. – С. 160–162.

Соловьев В. С. Чтения о Богочеловечестве. Философская публицистика / В. С. Соловьев // Соч. : в 2 т. – M. : Правда, 1989. – T. 2. – C. 97–133.

Чутора М. Особливості формування ідентичності в постмодерні / Маріанна Чутора // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з держ. управління. – Х. : Вид-во «ДокНаукДержУпр», 2010. – № 3–4. – С. 400–403.

Корабльова В. М. Покоління в полі культури: множинність репрезентацій : [монографія] / В. М. Корабльова. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 180 с.

Бек У. Что такое глобализация? / У. Бек ; [пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника ; общ. ред. и послесл. А. Филлипова]. – М. : Прогресс-Традиция, 2001. – 304 с.

Черуха А. Віртуальне життя як спроба змінити/замінити реальне життя в культурі WEB 2.0. [Електронний ресурс] / А. Черуха. – Режим доступу: http://inf.oa.edu.ua/dopovid/ cheruha.pdf.

Емелин В. А. Информационные технологии в контексте постмодернистской философии : дис. … канд. филос. наук : 09.00.11 / Емелин Вадим Анатольевич ; МГУ. – М., 1999. – 237 с.

Эпштейн М. Информационный взрыв и травма постмодернизма [Електронний ресурс] / М. Эпштейн. – Режим доступу: http://old.russ.ru/journal/travmp/98‑10‑08/epsht.htm.

Дебор Г.‑Э. Общество спектакля / Г.‑Э. Дебор. – М. : Логос : Журн. «Радек», 2000. – 183 с.

Деррида Ж. О грамматологии / Жак Деррида ; [пер. с фр. и вступ. ст. Н. Автономовой]. – М. : Ad Marginem, 2000. – 512 с.

Ортега-и-Гасет Х. Тема нашего времени / Х. Ортега-и-Гасет // Самосознание европейской культуры ХХ века. – М. : Политиздат, 1991. – С. 264–267.

Унгурян І. Антикультура – засіб самознищення чи адаптації людини до соціокультурної дійсності? / І. Унгурян, О. Цинтила // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2012. – Вип. 638–639. Філософія. – С. 206–211.

Требін М. П. Концептуалізація феномену інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / М. П. Требін // Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання : міжнар. інтернет-конф., 25 трав.

р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук України, Наук. б‑ка. – Х., 2016. – Режим доступу: http://conf.nlu.edu.ua/bis-2016/index.

Пантелеева Т. В. Противостояние культуры и антикультуры в художественном творчестве [Електронний ресурс] / Т. В. Пантелеева. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/protivostoyanie-kultury-i-antikultury-v-khudozhestvennom-tvorchestve.

Виндельбанд В. Фридрих Гельдерлин и его судьба : [пер. с нем.] / Вильгельм Виндельбанд // Избранное. Дух и история. – М. : Юристъ, 1995. – С. 120–139.

##submission.downloads##

Як цитувати

Кузь, О. М., & Сахань, О. М. (2017). ДЕОНТОЛОГІЗАЦІЯ СВІТУ ЯК ДЕАНТРОПОЛОГІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 3(30), 44–58. https://doi.org/10.21564/2075-7190.30.90233

Номер

Розділ

Соціологія