DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.30.90225

БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЛЮДЕЙ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ФЕЛІЦИТАРНИЙ ПІДХІД

Олеся Миколаївна Кириленко

Анотація


У статті проаналізовано досвід національних та міжнародних соціологічних досліджень благополуччя людей у рамках феліцитарного підходу.
Феліцитарний підхід виступає новою інтегративною методологічною
платформою для вимірювання показників благополуччя та якості життя
населення країн світу. Дослідження рівня щастя людей у різних країнах світу знайшло підтримку ООН, Міжнародного інституту Гелапа, а також урядів Великої Британії, Франції, Китаю.


Ключові слова


благополуччя; якість життя; щастя; показники щастя; феліцитологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Veenhoven R. Questions on happiness: Classical topics, modern answers, blind spots / R. Veenhoven // Subjective wellbeing: An interdisciplinary perspective / F. Strack, M. Argyle, & N. Schwarz (Eds.). – Oxford, England : Pergamon Press, 1991. – P. 7–26.

Шматова Ю. Е. Измерение уровня счастья: литературный обзор российских и зарубежных исследований / Ю. Е. Ш матова, М. В. Морев // Экон. и социал. перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2015. – № 3 (39). – С. 141–162.

Головаха Є. Інтегральний індекс соціального самопочуття населення України у 1995–2004 рр. / Є. Головаха, Н. Паніна // Українське суспільство 1994–2004. Монiторинг соціальних змiн. – К. : IC НАН України, 2004. – С. 378–386.

Головаха Є. Соціальне самопочуття населення України до і після помаранчевої революції / Є. Головаха, Н. Паніна // Українське суспiльство 1994–2005. Динаміка соціальних змін / за ред. В. М. Ворони, М. О. Ш ульги. – К. : IС НАНУ, 2005. – С. 95–106.

Качество жизни населения Украины в зеркале социологии / под общ. ред. В. М. Вороны, Е. И. Суименко. – Киев : Ин-т социологии НАН Украины, 2012. – 211 с.

Соціологічний вимір соціально-економічних процесів в Україні / [О. М. Балакірєва, В. А. Головенько, Р. Я. Левін та ін.] ; за ред. О. М. Балакірєвої ; НАН України ; Ін-т економіки та прогнозування. – К., 2009. – 320 с.

Якість життя населення пострадянських країн у соціологічному вимірі : монографія / В. С. Бакіров, В. М. Ніколаєвський, О. І. Кізілов та ін. ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – 216 c.

Плахова О. М. Якість життя населення України в умовах трансформації (соціологічний аналіз) : автореф. дис. … канд. соціол. наук : 22.00.04 / О. М. Плахова ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2005. – 20 c.

Самопочуття мешканців України у травні 2016 року: економічні негаразди і щастя попри все [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kiis.com.ua /?lang=rus&cat=reports&id=636&page=1.

Счастье украинцев [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rb.com.ua/rus/ projects/omnibus/9116/.

Kekic L. The lottery of life [Електронний ресурс] / L. Kekic. – Режим доступу: http://www.economist.com/news/21566430‑wherebe-born-2013‑lottery-life.

Доклад ООН о человеческом развитии 2015 г. «Труд во имя человеческого развития» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr15_standalone_overview_ru_0.pdf.

The world in 2005. The Economist Intelligence Unit’s quality-of-life index [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf.

Головаха Є. Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за результатами «Європейського соціального дослідження» 2005–2007–2009–2011 / Є. Головаха, А. Горбачик. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2012. – 119 с.

The Happy Planet Index 2016. A global index of sustainable wellbeing [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wikiprogress.org/data/dataset/38b43c98-6f6c-4c27‑aa5f-6a875b957963/resource/c137366a-0eda-4fca-9c80-43f7dc3682a1/

download/Briefing-paper---HPI-2016.pdf.

World Happiness Report 2016, Update (Vol. I) [Електронний ресурс] / еd. by John Helliwell, Richard Layard and Jeffrey Sachs. – New York : Sustainable Development Solutions Network. – Режим доступу: http://worldhappiness.report/.

Требін М. П. На шляху до відкритого суспільства: пострадянський транзит / М. П. Требін // Укр. соціум. – 2009. – № 2 (29). – С. 141–153.

Шульга Н. А. Дрейф на обочину: двадцать лет общественных изменений в Украине / Н. А. Шульга. – Киев : Друк. Бізнесполіграф», 2011. – 448 с.

Головаха Є. Соціальний цинізм і аномія в українському суспільстві: загальна динаміка і останні зміни / Є. Головаха // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін / голов. ред.: В. М. Ворона, М. О. Шульга. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2014. – Вип. 1 (15), т. 1. – С. 49–56.

Додаток: таблиці моніторингового опитування «Українське суспільство – 2015» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://i-soc.com.ua/institute/el_library.php.

Українське суспільство 1992–2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2013. – 566 с.

Динаміка суспільно-політичних поглядів в Україні: 28 травня – 14 червня 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/opros_iri_demonstriruet_skepticizm_ukraincev_s_probleskami_nadezhdy.html.

Буткалюк В. Соціально-економічне становище населення України / В. Буткалюк // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін / голов. ред.: В. М. Ворона, М. О. Шульга. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2014. – Вип. 1 (15), т. 1. – С. 250–258.

Требін М. П. Сучасний стан громадянського суспільства в Україні: проблеми і перспективи / М. П. Требін // Укр. соціум. – 2013. – № 4 (47). – С. 161–174.

Bhutan 2020: A Vision for Peace, Prosperity and Happiness. Planning Commission Royal Government of Bhutan [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gnhc.gov.bt/wpontent/uploads/2011/05/Bhutan2020_1.pdf.

Международный день счастья 20 марта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/events/happinessday/.

Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество : пер. с англ. / П. А. Сорокин ; общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонов. – М. : Политиздат, 1992. – 543 с.

Лэйард Р. Счастье: уроки новой науки / Ричард Лэйард ; пер. с англ. И. Кушнаревой. – М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2012. – 416 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704