DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.30.90223

ПРАКТИКИ ЛОБІЗМУ В ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ ТА СВІТУ: ПОЛІТИКО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Людмила Миколаївна Гераіна

Анотація


У статті досліджено практики лобіювання, що склалися в політичному процесі країн сучасного світу та України. Лобізм представлено як систему і практику реалізації інтересів різних соціальних груп, спілок, асоціацій громадян, субстрат і субеліт, бізнес-груп і корпорацій. Узагальнено соціальні функції лобі: соціальне посередництво; сприяння обміну інформацією; вплив на рішення державної влади; агрегація та раціоналізація суспільних очікувань. Проаналізовано суттєві риси і практики, які відрізняють плюралістичне, корпоративістське лобі та ін.; виявлено їх суперечливі характеристики. Здійснено оцінку світового досвіду законодавчого врегулювання лобістської діяльності, визначено тенденції і перспективи соціально-правового розвитку лобізму в Україні.


Ключові слова


лобізм; тактики політичного тиску; плюралістичне, корпоративістське, іноземне лобі; законодавче, виконавче, судове, галузеве і регіональне лобіювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Encyclopedia Britannica. – 15th edition. – L., 1980. – Vol. 7.

Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2015. – 816 с.

Meynaud J. Nouvelles etudes sur les groupes de pression en France / J. Meynaud. – Paris : Librairie Armand Colin, 1962. – 448 p.

Фридмэн Л. Введение в американское право : пер. с англ. / Л. Фридмэн. – М. : Прогресс, 1992. – 286 с.

Юридическая энциклопедия / под ред. М. Ю. Тихомирова. – Изд. 5‑е, перераб., доп. – М. : Юринформцентр, 2014. – 972 с.

Любимов А. П. Лоббизм как конституционно-правовой институт / А. П. Любимов. – М. : Ин-т государства и права РАН, 1998. – 270 с.

Бятец М. В. Лоббизм в правотворческой деятельности / М. В. Бятец // Правоведение. – 1998. – № 1. – С. 46–52.

Interest Group Regulation Across The United States: Rationale, Development And

Consequences // Parliamentary Affairs A Journal of Comparative Politics. – October 1998. – Vol. 51, No. 4. – P. 509.

Белоусов А. Б. Современная практика лоббизма в США / А. Б. Белоусов // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния РАН. – 2013. – № 2, т. 13. – С. 69–77.

Аравина Т. И. Лоббизм: национальные образцы и степень социальной приемлемости / Т. И. Аравина, Ю. Ю. Кузнецов // Социс. – 2000. – № 9. – С. 61–70.

Конституція України : офіц. текст. – К. : КМ, 2013. – 96 с.

Куліш А. Правове регулювання лобізму як складова розвитку конституційно-законодавчого процесу в Україні / А. Куліш // Зб. наук. пр. Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – 1999. – № 1. – С. 40–48.

Нестерович В. Ф. Конституційно-правові аспекти лобіювання у правотворчому процесі України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / В. Ф. Нестерович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2008. - 31 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704