DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.29.70990

ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ДИНАМІЦІ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Вадим Олегович Байрачний

Анотація


Показано еволюцію соціальної відповідальності в контексті розвитку форм соціальності при переході від одного типу суспільства до іншого. Доводиться, що
розгляд трансформації соціальної відповідальності особистості в сучасному суспільстві виходить за рамки філософського наукового знання. Зазначено, що дослідження генези соціальної відповідальності засвідчує, що у процесі переходу від традиційного суспільства до суспільства модерну та постмодерну зміст поняття «відповідальність» еволюціонував від морально-етичного та правового до соціального (відповідальність за суспільні відносини та майбутнє людства).


Ключові слова


соціальна відповідальність; традиційне суспільство; суспільство модерну та постмодерну; суспільний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Кузьмин М. Н. Переход от традиционного общества к гражданскому: изменение человека / М. Н. Кузьмин // Вопр. философии. – 1997. – № 2. – С. 57–71.

Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении / Л. Леви-Брюль. – М. : ОГИЗ, 1937. – 533 с.

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / Эмиль Дюркгейм. – М. : Наука, 1991. – 576 c.

Жмудь Л. Я. А. И. Зайцев и его «Культурный переворот» / Л. Я. Жмудь // Зайцев А. И. Культурный переворот в Древней Греции VIII–V вв. до н. э. – СПб. : Филол. фак. СПГУ, 2001. – С. 20.

Черниенко В. А. Методологические основания социальной философии маргинальных периодов : дис. … канд. филос. наук : 09.00.03 / В. А. Черниенко ; Харьк. гос. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «ХАИ». – Харьков, 2000. – 168 л.

Стризое А. Л. Трансформация социальной ответственности и развитие общества модерна / А. Л. Стризое, С. Б. Токарева // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Серия 7, Философия. Социология и соц. технологии, 2010. – Вып. № 7–12.

Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального / Ж. Бодрийяр. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2000. – 106 с.

Карась А. Ф. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і не-

класичних інтерпретаціях / А. Ф. Карась. – К. ; Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 520 с.

Берченко Г. В. Конституційні засади громадянського суспільства в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Г. В. Берченко. – Х. : [б. в.], 2012. – 20 с.

Локк Дж. Два трактата о правлении / Дж. Локк // Соч. : в 3 т. – М. : Мысль, 1988. – Т. 3. – 688 с.

Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане / И. Кант // Соч. : в 6 т. – М. : Мысль, 1966. – Т. 6. – С. 5–24.

Гегель Г. В. Ф. Основи філософії права, або природне право і державознавство / Г. В. Ф. Гегель. – К. : Юніверс, 2000. – 318 с.

Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації / Г. Йонас. – К. : Лібра, 2001. – 400 с.

Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора ; пер. з англ. В. Ш овкун ; наук. ред. пер. О. Ш евченко. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 503 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704