ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ДИНАМІЦІ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Вадим Олегович Байрачний Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.29.70990

Ключові слова:

соціальна відповідальність, традиційне суспільство, суспільство модерну та постмодерну, суспільний розвиток

Анотація

Показано еволюцію соціальної відповідальності в контексті розвитку форм соціальності при переході від одного типу суспільства до іншого. Доводиться, що
розгляд трансформації соціальної відповідальності особистості в сучасному суспільстві виходить за рамки філософського наукового знання. Зазначено, що дослідження генези соціальної відповідальності засвідчує, що у процесі переходу від традиційного суспільства до суспільства модерну та постмодерну зміст поняття «відповідальність» еволюціонував від морально-етичного та правового до соціального (відповідальність за суспільні відносини та майбутнє людства).

Біографія автора

Вадим Олегович Байрачний, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

аспірант

Посилання

Кузьмин М. Н. Переход от традиционного общества к гражданскому: изменение человека / М. Н. Кузьмин // Вопр. философии. – 1997. – № 2. – С. 57–71.

Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении / Л. Леви-Брюль. – М. : ОГИЗ, 1937. – 533 с.

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / Эмиль Дюркгейм. – М. : Наука, 1991. – 576 c.

Жмудь Л. Я. А. И. Зайцев и его «Культурный переворот» / Л. Я. Жмудь // Зайцев А. И. Культурный переворот в Древней Греции VIII–V вв. до н. э. – СПб. : Филол. фак. СПГУ, 2001. – С. 20.

Черниенко В. А. Методологические основания социальной философии маргинальных периодов : дис. … канд. филос. наук : 09.00.03 / В. А. Черниенко ; Харьк. гос. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «ХАИ». – Харьков, 2000. – 168 л.

Стризое А. Л. Трансформация социальной ответственности и развитие общества модерна / А. Л. Стризое, С. Б. Токарева // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Серия 7, Философия. Социология и соц. технологии, 2010. – Вып. № 7–12.

Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального / Ж. Бодрийяр. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2000. – 106 с.

Карась А. Ф. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і не-

класичних інтерпретаціях / А. Ф. Карась. – К. ; Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 520 с.

Берченко Г. В. Конституційні засади громадянського суспільства в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Г. В. Берченко. – Х. : [б. в.], 2012. – 20 с.

Локк Дж. Два трактата о правлении / Дж. Локк // Соч. : в 3 т. – М. : Мысль, 1988. – Т. 3. – 688 с.

Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане / И. Кант // Соч. : в 6 т. – М. : Мысль, 1966. – Т. 6. – С. 5–24.

Гегель Г. В. Ф. Основи філософії права, або природне право і державознавство / Г. В. Ф. Гегель. – К. : Юніверс, 2000. – 318 с.

Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації / Г. Йонас. – К. : Лібра, 2001. – 400 с.

Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора ; пер. з англ. В. Ш овкун ; наук. ред. пер. О. Ш евченко. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 503 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Байрачний, В. О. (2016). ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ДИНАМІЦІ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 2(29), 206–216. https://doi.org/10.21564/2075-7190.29.70990

Номер

Розділ

Політологія