ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА І ФОРМУВАННЯ "ЛЮДИНИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ"

Автор(и)

  • Олена Вікторівна Пруднікова Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.29.70982

Ключові слова:

інформаційне суспільство, інформаційна культура, інформаційні технології, особистість

Анотація

Проаналізовано інформаційну культуру особистості як умову успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві. Обґрунтовується, що сучасна
людина стає немислимою без інформаційних технологій, які справляють величезний вплив на все її існування – як біологічне, так і соціальне. Показано, що інформаційна техніка таїть у собі не лише гуманістичні можливості, а й може здійснювати негуманістичний вплив на особистість і суспільство в цілому.

Біографія автора

Олена Вікторівна Пруднікова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософських наук

Посилання

Дзьобань О. П. Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади : монографія / О. П. Дзьобань. – Х. : Майдан, 2013. – 360 с.

Прудникова О. В. Інформаційна культура: концептуальні засади та світоглядний сенс : монографія / О. В. Прудникова. – Х. : Право, 2015. – 352 с.

Прудникова О. В. Інформаційна культура українського суспільства: цивілізовані стандарти та вітчизняні реалії / О. В. Прудникова // Філософія науки: традиції та інновації : наук. журн. – Суми, 2013. – № 2 (8). – С. 227–238.

Prudnikova O. V. Information as category of informative culture: to conceptualization of category / O. V. Prudnikova // Nauka i studia. – 2014. – № 5 (115). – C. 5–12.

Дзьобань О. П. Соціокультурний простір інформаційного суспільства як середовище буття сучасної людини / О. П. Дзьобань, С. Б. Жданенко // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2014. – № 2 (21). – С. 12–21.

Семенюк Н. Необхідність інформаційного супроводу освіти впродовж життя / Н. Семенюк // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. / голов. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2013. – Вип. 78 (11). – С. 294–297.

Дзьобань О. П. Homo informaticus: до проблеми осмислення сутності / О. П. Дзьобань // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2014. – № 1 (20). – С. 13–21.

Юдин Б. Г. Природа человека: конструктивизм против натурализма / Б. Г Юдин // Высшее образование в России. – 2005. – № 5. – С. 113–121.

Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер ; пер. с англ. К. Ю. Бурмистрова и др. – М. : АСТ, 2004. – 795 с.

Тоффлер О. Раса, власть и культура / О. Тоффлер ; пер. Н. Л. Поляковой // Новая технократическая волна на Западе : сб. ст. : пер. / сост. и вступ. ст. П. С. Гуревича. – М. : Прогресс, 1986. – С. 276–288.

Бурдуковская Л. П. Информационная культура и коммуникация : автореф. дис. …канд. культурол. наук : 24.00.01 / Л. П. бурдуковская. – М., 2005. – 18 с.

Висоцька О. Є . Комунікація як основа соціальних перетворень (у контексті становлення постмодерного суспільства) : монографія / О. Є . Висоцька. – Д. : Інновація, 2009. – 316 с.

Кондратенко П. Б. Коммуникационная деятельность как организация социального пространства / П. Б. Кондратенко. – Хабаровск : Изд-во ХГТУ, 2001. – 104 с.

Дьюи Д. Психология и педагогика мышления / Д. Дьюи. – М. : Совершенство, 1997. – 205 с.

Казанцева В. П. Информационная культура личности: социально-философский анализ : автореф. дис. … канд. филос. наук : 09.00.11 / В. П. Казанцева. – Красноярск, 2009. – 16 с.

Дрожжина С. В. Аксіологічно-екзистенційні детермінанти інформаційного суспільства / С. В. Дрожжина, І. М. Кобзар // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. / голов. ред. В. М. Вашкевич. – К. : Гілея, 2014. – Вип. 80 (1). – С. 190–196.

Алехнович А. С. Категория экзистенциального сознания в системе гуманитарных наук [Електронний ресурс] / А. С. Алехнович. – Режим доступу: http://www.zpujournal.ru/e-zpu/2012/1.

Жидкова О. О. Проблемы взаимодействия человека и информационной среды [Електронний ресурс] / О. О. Жидкова. – Режим доступу: sps.kture.kharkov.ua/articles/Статья6.doc.

Костина А. В. Тенденции развития культуры информационного общества: анализ современных информационных и постиндустриальных концепций [Електронний ресурс] / А. В. Костина. – Режим доступу: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/4/

Kostina_Information_Society/.

Окорокова В. В. Індивідуалістичні засади інформаційного суспільства та їх вираження в утопіях майбутнього / В. В. Окорокова // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. / голов. ред. В. М. Вашкевич. – К. : Гілея, 2014. – Вип. 90 (11). – С. 191–194.

##submission.downloads##

Як цитувати

Пруднікова, О. В. (2016). ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА І ФОРМУВАННЯ "ЛЮДИНИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ". "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 2(29), 154–165. https://doi.org/10.21564/2075-7190.29.70982

Номер

Розділ

Політологія