DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.29.70978

ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ ДІТЕЙ В УМОВАХ ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Валентина Давидівна Воднік

Анотація


Розкрито поняття «безпритульність»; проаналізовано причини, негативні наслідки безпритульності, сучасний стан цієї проблеми; зроблено висновок, що проблеми дитячої безпритульності є віддзеркаленням політико-економічних та соціально-культурних суперечностей перехідного етапу розвитку українського суспільства;запропоновано шляхи її профілактики в умовах побудови громадянського суспільства в Україні.


Ключові слова


дитина; права дитини; безпритульність; профілактика безпритульності; сім’я; громадянське суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року : Закон України // Відом. Верхов. Ради України. – 2009. – № 29. – Ст. 395.

Кравченко С. Громадська правова свідомість як необхідний елемент побудови громадянського суспільства в Україні / С. Кравченко // Право України. – 2009. – № 12. – С. 140–143.

Доля І. М. Подолання дитячої безпритульності: міжнародна та вітчизняна практика / І. М. Доля // Стратегічні пріоритети. – 2010. – № 1–2 (14–15). – С. 55–59.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.

Про охорону дитинства : Закон України // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 30.

Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей : Закон України // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 25.

Концепція Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006–2010 роки // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 49. – Ст. 3080.

Оржеховська В. М. Дитяча бездоглядність та безпритульність: історія, проблеми, пошуки / В. М. Оржеховська, В. Є . Виноградова-Бондаренко. – К., 2004; Гайдар Є . О. Соціальні наслідки безпритульності у контексті демографічної ситуації в Україні / Є. О. Гайдар // Вісн. Харк. Нац. ун-ту внутр. справ : зб. наук. праць. –

– Вип. 31. – С. 89–94.

Максименко С. Д. Наркоманія: підходи до профілактики та подолання / С. Д. Максименко // Практ. психологія та соц. робота. – 2005. – № 10. – С. 1–3.

Болотова В. О. Безпритульні діти: соціальний портрет / В. О. Болотова, Т. Н. Чернецька // Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ. – 2002. – Вип. 19. – С. 296–300; Гуренко М. М. Дитяча безпритульність та безнаглядність як форми порушення прав дитини / М. М. Гуренко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юрид. науки». – 2007. – Т. 20 (59). – № 2. –

С. 87–91; Лазаренко О. О. Безпритульні діти: як розв’язати «гордіїв вузол»? /О. О. Лазаренко // Постметодика. – 2009. – № 2 (86). – С. 44–46; Цибулько Л. Г. Ш ляхи подолання дитячої безпритульності в Україні / Л. Г. Цибулько // Вісн. ЛНУ ім. Тараса Шевченка. – 2011. – № 20 (231). – С. 153–158.

Гуйван Н. Правові аспекти дитячої безпритульності / Н. Гуйван // Вісн. Пенс. фонду України. – 2006. – № 6. – С. 6–7.

Гуренко М. М. Дитяча безпритульність та безнаглядність як форми порушення прав дитини / М. М. Гуренко // Учен. зап. Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Серия «Юрид. науки». – 2007. – Т. 20 (59). – № 2. – С. 87–91.

Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні. За станом на 25 лютого 2009 року : Закони України // Верховна Рада України : Офіц. вид. – К. : Парламент. вид-во, 2009. – 24 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704