ПОСТСУЧАСНА ТЕОРЕТИЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Олег Миколайович Кузь Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, Ukraine
  • Олена Миколаївна Сахань Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.29.70977

Ключові слова:

постсучасність, соціальність, соціальна реальність, суб’єкт, суб’єктність

Анотація

Стаття присвячена постсучасній концептуалізації соціальної реальності. Ана-
лізується поширення патогенних для соціальності форм індивідуалізму, агресивно девіантні та відверто егоцентричні форми якого, розростаючись і легітимуючись на тлі деформації і занепаду традиційних форм соціального буття – сім’ї, спільноти, етносу, нації тощо, – становлять загрозу десоціалізації людини. Проблематизується дегуманізація соціальності як відчуження від людини об’єктивних форм її соціального життя і деградація суб’єктності людини, підсилення влади над нею зовнішніх соціальних сил – економічних, політичних, духовних. Зроблено висновок про те, що розгортання теоретичного дискурсу соціального здатне виступити своєрідним проектом конструювання соціальності, адже дискурсивні утворення завдяки своєму символічному потенціалу самі певною мірою перетворюються на дійсність.

Біографії авторів

Олег Миколайович Кузь, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця

доктор філософських наук, професор

Олена Миколаївна Сахань, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат соціологічних наук, доцент

Посилання

Гьофе О. Демократія в епоху глобалізації : [посіб. з філос. дисц.] / О. Гьофе ; [пер. з нім. Л. Ситніченко та О. Лозінської]. – К. : ППС, 2002. – 436 с. – («Сучасна гуманітарна бібліотека»).

Рассел Б. Проблемы философии : [пер. с англ.] / Б. Рассел. – Новосибирск : Наука, 2001. – 110 с.

Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец cоциального : [пер. с фр.] / Ж. Бодрийяр. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2000. – 106 с.

Делез Ж. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / Ж. Делез, Ф. Гваттари ; [пер. с фр. и послесл. Д. Кралечкина] ; науч. ред. В. Кузнецов. – Екатеринбург : У-Фактория, 2007. – 672 с.

Лиотар Ж.‑Ф. Состояние постмодерна / Ж.‑Ф. Лиотар ; [пер. с фр. Н. А. Ш матко]. – М. : Ин-т эксперимент. социологии ; СПб. : Алетейя, 1998. – 160 с.

Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества / З. Бауман ; [пер. с англ. М. Л. Коробочкиной]. – М. : Весь Мир, 2004. – 188 с.

Бодрийяр Ж. Злой демон образов / Ж. Бодрийяр ; пер. с англ. Н. Цыркун // Искусство кино. – 1992. – № 10. – С. 64–70.

Корабльова В. М. Покоління в полі культури: множинність репрезентацій : [монографія] / В. М. Корабльова. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 180 с.

Бек У. Что такое глобализация? / У. Бек ; [пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника ; общ. ред. и послесл. А. Филлипова]. – М. : Прогресс-Традиция, 2001. – 304 с.

Торін Є. Чи психічно здоровий Путін? Криза середнього віку чи шизофренія [Електронний ресурс] / Євген Торін // Время. – 2014. – 25 марта. – Режим доступу: http://vremya.eu/stati/politicheskie-stati/chi-psih-chno-zdorovii-put-n-krizaserednogo-v-ku-chi-shizofren-ja-277422414.html.

Чверть росіян хочуть війни з Україною [Електронний ресурс] // Факти. – 2014. – 31 лип. – Режим доступу: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1522789.

Соціолог: Росіяни хочут жити, як у Є вропі, але не слідувати її нормам [Електронний ресурс] // newsme. – 2016. – 6 лют. – Режим доступу: http://newsme.com.ua/ua/world/3213302/.

Чернов А. Роздуми практичного психолога стосовно окупації частини української держави. Публіцистика / А. Чернов // Рідний край. – 2014. – № 1 (30). – С. 58–60.

Шюц А. О множественных реальностях / А. Ш юц // Избранное: Мир, светящийся смислом : [пер. с нем. и англ.]. – М. : РОССПЭН, 2004. – С. 401–455. – (Серия «Книга света»).

Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической революции : [пер. з англ.] / Ф. Фукуяма . – М. : ACT : ЛЮКС, 2004. – 349 с.

Загороднюк В. П. Антропологічні параметри пізнання / В. П. Загороднюк // Визначальні виміри сучасного філософсько-антропологічного знання // Філософсько-антропологічні студії ’ 2013 : зб. наук. пр. – К. : Стилос, 2013. – С. 149–159.

Ціннісні орієнтації сучасного інформаційного суспільства / В. С. Пазенок, В. В. Лях, О. М. Соболь та ін. – К. : Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 2013. – 406 с.

Кузь О. М. Репрезентації суб’єктності в постсучасності : [монографія] / О. М. Кузь. – Х. : ФОП Лібуркіна Л. М. : ІНЖЕК, 2010. – 312 с.

Чешко В. Ф. High Hume (Биовласть и биополитика в обществе риска) : [монография] / В. Ф. Чешко, В. И. Глазко. – М. : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2009. – 545 с.

Ритцер Дж. Современные социологические теории : [пер. с англ.] / Дж. Ритцер. –[5‑е изд.]. – СПб. : Питер, 2002. – 688 с.

Кутырев В. А. Оправдание бытия (явление нигитологии и его критика) / В. А. Кутырев // Вопр. философии. – 2000. – № 5. – С. 5–32.

Кутырев В. А. Последнее целование. Человек как традиция / В. А. Кутырев. – СПб. : Алетейя, 2015. – 311 с.

Джеймс У. Введение в философию; Рассел Б. Проблемы философии / У. Джеймс, Б. Рассел ; [пер. с англ.; общ. ред., послесл. и примеч. А. Ф. Грязнова]. – М. : Республика, 2000. – 315 с.

Лобанов С. Д. Бытие и реальность : [монография] / С. Д. Лобанов. – М. : Наука, 1999. – 156 с.

Бурдьё П. Начала. Choses dites / П. Бурдьё ; [пер. с фр. Н. А. Ш матко]. – М. : Socio-Logos, 1994. – 288 с.

Смелзер Н. Социология : [пер. с англ.] / Н. Смелзер. – М. : Феникс, 1994. – 687 с.

Парсонс Т. О социальных системах : [пер. с англ.] / Т. Парсонс ; под ред. В. Ф. Чесноковой и С. А. Белановского. – М. : Акад. проект, 2002. – 832 с.

Здравомыслов А. Г. Теории социальной реальности в российской социологии / А. Г. Здравомыслов // Мир России: Социология, этнология. – 1999. – Т. VIII,№ 1–2. – С. 3–20.

Завьялова М. П. Основные направления фундаментализации социогуманитарного знания / М. П. Завьялова // Социальное знание в поисках идентичности: фундаментальные стратегии социогуманитарных знаний в контексте развития

современной науки и философии : сб. науч. ст. по материалам Всерос. науч. конф., г. Томск, 25–26 мая 1999 г. / Том. гос. ун-т, Рос. фонд фундамент. исслед. ; ред. М. П. Завьялова, В. Н. Сыров. – Томск : Водолей, 1999. – С. 6–10.

Леонтьева Э. О. Основные способы экспликации социального в истории социально-философских учений / Э. О. Леонтьева // Социальное знание в поисках идентичности: стратегии социогуманитарных знаний в контексте развития со-

временной науки и философии : сб. науч. ст. по материалам Всерос. науч. конф. (Томск, 25–26 мая 1999 г.) / Том. гос. ун-т, Рос. фонд фундамент. исслед. ; [ред. М. П. Завьялова, В. Н. Сыров.]. – Томск : Водолей, 1999. – С. 42–49.

Кемеров В. Е. Введение в социальную философию : [учеб. для вузов] / В. Е. Кемеров. – М. : Аспект Пресс, 1996. – 215 с.

Бауман З. Мыслить социологически : [пер. с англ.] / З. Бауман. – М. : Аспект Пресс, 1996. – 254 с.

Декомб В. Дополнение к субъекту: Исследование феномена действия от первого лица / В. Декомб ; [пер. с фр. М. Голованивской]. – М. : Нов. лит. обозрение, 2011. – 576 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Кузь, О. М., & Сахань, О. М. (2016). ПОСТСУЧАСНА ТЕОРЕТИЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 2(29), 95–112. https://doi.org/10.21564/2075-7190.29.70977

Номер

Розділ

Політологія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають