DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.29.70973

КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА 1710 р. І ПОЛЬСЬКА КОНСТИТУЦІЯ 1791 р.: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Олена Володимирівна Зінченко

Анотація


Здійснюється порівняльний аналіз Конституції Пилипа Орлика 1710 р. з Конституцією Польщі 1791 р. Автор доходить висновку про випередження українською конституцією польського основного закону радикальністю змісту, яскраво вираженою соціальною спрямованістю, демократичністю державного устрою, відсутністю кріпосного права та будь-яких цензових обмежень виборчого права, своєю появою не із теорії, а з живої багатовікової практики козацького демократичного самоврядування.


Ключові слова


Конституція; Пилип Орлик; Польща; Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Гегель Г. В. Ф. Философия права / Г. В. Ф. Гегель. – М. : Мысль, 1990. – 526 с.

Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького // Хрестоматія з історії держави і права України. Т. 1. – К. : Ін Юре, 1997. – С. 186–202.

Конституции и законодательные акты буржуазных государств ХVІІ–ХІХ вв. Англия, Франция, Италия, Германия. – М. : Юрлит, 1957. – 587 с.

Конституція зарубіжних країн. – Х. : ФІНН, 2009. – С. 160–172.

Правительственный закон или Конституция 3 мая 1791 [Електронний ресурс] // Рос. прав. портал : библиотека Пашкова. – Режим доступу: http://constitutions.ru./?p= 6294.

Конституционная хартия Царства Польского 1815 года [Електронний ресурс] //Ро с . п р а в . п о рт а л : б и бл и от е ка П а ш ко ва . – Ре ж и м д о с ту п у: http://constitutions.ru/?p=6671.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704