КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА 1710 р. І ПОЛЬСЬКА КОНСТИТУЦІЯ 1791 р.: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

  • Олена Володимирівна Зінченко Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.29.70973

Ключові слова:

Конституція, Пилип Орлик, Польща, Україна

Анотація

Здійснюється порівняльний аналіз Конституції Пилипа Орлика 1710 р. з Конституцією Польщі 1791 р. Автор доходить висновку про випередження українською конституцією польського основного закону радикальністю змісту, яскраво вираженою соціальною спрямованістю, демократичністю державного устрою, відсутністю кріпосного права та будь-яких цензових обмежень виборчого права, своєю появою не із теорії, а з живої багатовікової практики козацького демократичного самоврядування.

Біографія автора

Олена Володимирівна Зінченко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор історичних наук, доцент

Посилання

Гегель Г. В. Ф. Философия права / Г. В. Ф. Гегель. – М. : Мысль, 1990. – 526 с.

Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького // Хрестоматія з історії держави і права України. Т. 1. – К. : Ін Юре, 1997. – С. 186–202.

Конституции и законодательные акты буржуазных государств ХVІІ–ХІХ вв. Англия, Франция, Италия, Германия. – М. : Юрлит, 1957. – 587 с.

Конституція зарубіжних країн. – Х. : ФІНН, 2009. – С. 160–172.

Правительственный закон или Конституция 3 мая 1791 [Електронний ресурс] // Рос. прав. портал : библиотека Пашкова. – Режим доступу: http://constitutions.ru./?p= 6294.

Конституционная хартия Царства Польского 1815 года [Електронний ресурс] //Ро с . п р а в . п о рт а л : б и бл и от е ка П а ш ко ва . – Ре ж и м д о с ту п у: http://constitutions.ru/?p=6671.

##submission.downloads##

Як цитувати

Зінченко, О. В. (2016). КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА 1710 р. І ПОЛЬСЬКА КОНСТИТУЦІЯ 1791 р.: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 2(29), 59–68. https://doi.org/10.21564/2075-7190.29.70973

Номер

Розділ

Політологія