ВПЛИВ «РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ» НА ПОЛІТИЧНУ ТА ПРАВОВУ КУЛЬТУРУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • Віталій Володимирович Кривошеїн Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.29.70972

Ключові слова:

«Революція гідності», політична та правова культура, громадянське суспільство, громадянська ідентичність, політико-ідеологічні уподобання, демократія

Анотація

У статті охарактеризовано вплив подій кінця 2013 – початку 2014 р. («Революції гідності») на базові елементи політичної та правової культури українського
суспільства. Доведено, що під впливом «Революції гідності» відбувається трансформація політичної і правової культури у бік європейських демократичних цінностей, становлення реального громадянського суспільства, падіння імітаційної демократії, докорінна зміна політико-ідеологічних уподобань громадян, переосмислення правових цінностей та формування правової культури демократичного суспільства.

Біографія автора

Віталій Володимирович Кривошеїн, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

доктор політичних наук, професор

Посилання

Ямельницький О. Я. Політична мобілізація населення України: умови та чинники (на прикладі суспільно-політичних подій 2013–2014 рр.) / О. Я. Ямельницький // Панорама політичних студій : наук. вісн. РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2014. – С. 145–153.

Киридон А. М. Є вромайдан // Революція Гідності: причини, характер, основні етапи / А. М. Киридон // Істор. пам’ять. – 2015. – Вип. 33. – С. 17–32.

Політологічний енциклопедичний словник / упор. В. П. Горбатенко ; за ред. Ю. С. Ш емшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. – К. : Генеза, 1997. – 395 с.

Требін М. П. Політична культура: ретроспективний огляд концептуальних підходів / М. П. Требін, І. О. Поліщук // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – 2013. – № 1 (15). – С. 123–141.

Гай-Нижник П. П. Формування загальнонаціональної ідентичності українців в контексті сучасних викликів / П. П. Гай-Нижник, Л. В. Чупрій // Гілея : наук. вісн. – 2015. – Вип. 101. – С. 474–481.

Ідентичність громадян України: стан і зміни // Нац. безпека і оборона. – 2007. – № 9. – С. 3–10.

Укрaїнcьке cуcпiльcтво: 1992–2013. Cтaн тa динaмiкa змiн. Cоцiологiчний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Ш ульги. – К. : Iн-т cоцiологiї НAН Укрaїни, 2013. – 566 c.

Пироженко В. О. Гуманітарна складова національної безпеки: предмет дослідження та коло основних проблем / В. О. Пироженко // Стратегічна панорама. – 2005. – № 2. – С. 27–35.

Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві : монографія / [Т. А. Бевз, О. О. Зорич, А. А. Зуйковська та ін.]. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. – 296 с.

Нагорняк Т. Україна крізь призму протиріч суспільства з державою (на прикладі протестів кінця 2013 – першої половини 2014 рр.) / Т. Нагорняк // Studia Politologica Ucraino-Polona. – Житомир ; К. ; Краків : ФОП Євенок О. О., 2015. – Вип. 5. – С. 134–145.

95 відсотків мешканців України назвали її своєю Батьківщиною – опитування [Електронний ресурс] // Кореспондент. – 2014. – 4 берез. – Режим доступу: http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3314580–95‑vidsotkiv-meshkantsivukrainy-nazvaly-yii-svoieui-batkivschynoui-opytuvannia.

Журженко Т. Розділена нація? Переосмислення ролі політики ідентичності в українській кризі [Електронний ресурс] / Т. Журженко // Historians.in.ua. Інтернет-мережа гуманітаріїв в Україні і світі. – 2015. – 2 черв. – Режим доступу: http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/1529‑tetiana-zhurzhenkorozdilena-natsiia-pereosmyslennia-roli-polityky-identychnosti-v-ukrainskii-kryzi.

Расевич В. Нові герої – нова спільна історія. Революція Гідності та війна за суверенну незалежну Україну – це вже спільна українська історія [Електронний ресурс] / В. Расевич // ZAXID.NET. Інформаційно-аналітичний ресурс, майданчик для дискусії про Львів, Україну, Світ. – 2014. – 13 лип. – Режим доступу:

h t t p : / / z a x i d . n e t / n e w s / s h o w N e w s . d o ? n o v i _ g e r o y i _ _ n o v a _ s p i l n a _istoriya&objectId=1314850.

Портнов А. Днепропетровск. Там, где начинается Украина. Когда локальный патриотизм оказывается весомее постсоветской реальности [Електронний ресурс] / А. Портнов // Интернет-журнал «Гефтер». – 2014. – 27 июня. – Режим доступу: http://gefter.ru/archive/12617.

Жужа Л. О. Перетворення громадянського суспільства в Україні під впливом Революції гідності [Електронний ресурс] / Л. О. Жужа // Междунар. науч. журн. – 2015. – № 6. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/peretvorennyagromadyanskogo-

suspilstva-v-ukrayini-pid-vplivom-revolyutsiyi-gidnosti.

Катаев С. Л. Социокультурный капитал города : монография / С. Л. Катаев, Л. В. Барзенкова-Мясникова. – Запорожье : ЭИГМУ КПУ, 2012. – 150 с.

Требін М. П. Громадянське суспільство в Україні: реальність і шляхи формування / М. П. Требін // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – 2013. – № 5 (19). – С. 162–184.

Новакова О. Формування нової ідеології політичної участі українців / О. Новакова // Studia Politologica Ucraino-Polona. – Житомир ; К. ; Краків : ФОП Євенок О. О., 2015. – Вип. 5. – С. 194–200.

Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : щоріч. послання Президента України до Верхов. Ради України. – К. : НІСД, 2013. – 576 с.

Довіра українців до соціальних інституцій [Електронний ресурс] // КМІС. Прес-релізи та звіти. – Режим доступу: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=579&page=2.

Громадський сектор і політика: взаємодія, нейтралітет чи боротьба? Загальнонаціональне та експертне опитування [Електронний ресурс] / Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва». – Режим доступу: http://dif.org.ua/en/

polls/2013‑year/gromadskii-sektor-i-politika-vzaemodija_-neitralitet-chi-borotba_---zagalnonacionalne-ta-ekspertne-opituvannja.htm.

Чи довіряєте Ви громадським організаціям? [Електронний ресурс] / Центр Разумкова. – Режим доступу: http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=81.

Шведа Ю. Революція Гідності у контексті загальної теорії cоціальних революцій [Електронний ресурс] / Юрій Шведа. – 26 січня 2014 р. – Режим доступу: http://zaxid.net/news/showNews.do?revolyutsiya_gidnosti_u_konteksti_zagalnoyi_teoriyi_sotsialnih_revolyutsiy&objectId=1301345.

Степаненко В. Громадянське суспільство і деінституціоналізація у постмайданній Україні / В. Степаненко // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : зб. наук. пр. / Ін-т соціології НАН України. – 2014. – Т. 1, вип. 1 (15). – С. 75–84.

Kuzio T. Political Culture and Democracy. Ukraine as an Immobile State / T. Kuzio // East European Politics and Societies. – 2011. – Vol. 25, № 1 (February). – P. 88–113.

Дембіцький С. Геополітичні орієнтації населення України: до і після конфлікту з Росією / С. Дембіцький, Т. Любива // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : зб. наук. пр. ; Ін-т соціології НАН України. – 2014. – Т. 1, вип. 1 (15). – С. 141–146.

Обличчя Євромайдану [Електронний ресурс] // Infolight – інформ.-аналіт. центр. – 2014. – Режим доступу: http://infolight.org.ua/conte nt/oblichchya-ievromaydanusocialniy-portret-uchasnikiv-protestiv.

Ручка А. Ціннісна метаморфоза в ментальності громадян України під час надзвичайних подій 2014 р. / А. Ручка // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : зб. наук. пр. / Ін-т соціології НАН України. – 2014. – Т. 1, вип. 1 (15). – С. 117–124.

Українське суспільство: моніторинг соціальних змін / за ред. В. Ворони, М. Ш ульги. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2014. – Вип. 1 (15), т. 2. – 96 с.

Баранівський В. Ф. Ціннісні орієнтації студентської молоді та їх роль в консолідації українського суспільства / В. Ф. Баранівський // Наук. вісн. Серія Філософія. – Х. : ХНПУ, 2014. – Вип. 43. – С. 39–52.

Драч С. В. Ціннісні орієнтації студентської молоді українського суспільства: сутність та динаміка / С. В. Драч // Зб. наук. пр. Хмельниц. ін-ту соц. технологій Ун-ту «Україна». – 2010. – № 2. – С. 26–30.

Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні: загальні тенденції, регіональні особливості : аналіт. доп. / В. М. Яблонський (кер. авт. кол.) та ін. – К. : НІСД, 2014. – 78 с.

Демічева В. В. Правова культура: теоретичний аналіз та практичний вимір / В. В. Демічева // Держава і право. – 2009. – Вип. 45. – С. 38–42.

Требін М. П. Політична культура сучасної владної еліти України / М. П. Требін // Вісн. Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. – 2010. – № 4. – С. 137–145.

Михальченко Н. И. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы? / Н. И. Михальченко. – Киев : Ин-т социологии НАН Украины, 2001. – 440 с.

Кравченко Н. И. Политические и другие социальные ценности / Н. И. Кравченко // Вопр. философии. – 2005. – № 2. – С. 3–16.

Бульбенюк С. Формування культури громадянськості українства в умовах розвитку «молодої демократії» / С. Бульбенюк // Studia Politologica Ucraino-Polona. – Житомир; К. ; Краків : ФОП Євенок О. О., 2015. – Вип. 5. – С. 201–207.

##submission.downloads##

Як цитувати

Кривошеїн, В. В. (2016). ВПЛИВ «РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ» НА ПОЛІТИЧНУ ТА ПРАВОВУ КУЛЬТУРУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 2(29), 37–58. https://doi.org/10.21564/2075-7190.29.70972

Номер

Розділ

Політологія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають