DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.29.70972

ВПЛИВ «РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ» НА ПОЛІТИЧНУ ТА ПРАВОВУ КУЛЬТУРУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Віталій Володимирович Кривошеїн

Анотація


У статті охарактеризовано вплив подій кінця 2013 – початку 2014 р. («Революції гідності») на базові елементи політичної та правової культури українського
суспільства. Доведено, що під впливом «Революції гідності» відбувається трансформація політичної і правової культури у бік європейських демократичних цінностей, становлення реального громадянського суспільства, падіння імітаційної демократії, докорінна зміна політико-ідеологічних уподобань громадян, переосмислення правових цінностей та формування правової культури демократичного суспільства.


Ключові слова


«Революція гідності»; політична та правова культура; громадянське суспільство; громадянська ідентичність; політико-ідеологічні уподобання; демократія

Повний текст:

PDF

Посилання


Ямельницький О. Я. Політична мобілізація населення України: умови та чинники (на прикладі суспільно-політичних подій 2013–2014 рр.) / О. Я. Ямельницький // Панорама політичних студій : наук. вісн. РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2014. – С. 145–153.

Киридон А. М. Є вромайдан // Революція Гідності: причини, характер, основні етапи / А. М. Киридон // Істор. пам’ять. – 2015. – Вип. 33. – С. 17–32.

Політологічний енциклопедичний словник / упор. В. П. Горбатенко ; за ред. Ю. С. Ш емшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. – К. : Генеза, 1997. – 395 с.

Требін М. П. Політична культура: ретроспективний огляд концептуальних підходів / М. П. Требін, І. О. Поліщук // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – 2013. – № 1 (15). – С. 123–141.

Гай-Нижник П. П. Формування загальнонаціональної ідентичності українців в контексті сучасних викликів / П. П. Гай-Нижник, Л. В. Чупрій // Гілея : наук. вісн. – 2015. – Вип. 101. – С. 474–481.

Ідентичність громадян України: стан і зміни // Нац. безпека і оборона. – 2007. – № 9. – С. 3–10.

Укрaїнcьке cуcпiльcтво: 1992–2013. Cтaн тa динaмiкa змiн. Cоцiологiчний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Ш ульги. – К. : Iн-т cоцiологiї НAН Укрaїни, 2013. – 566 c.

Пироженко В. О. Гуманітарна складова національної безпеки: предмет дослідження та коло основних проблем / В. О. Пироженко // Стратегічна панорама. – 2005. – № 2. – С. 27–35.

Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві : монографія / [Т. А. Бевз, О. О. Зорич, А. А. Зуйковська та ін.]. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. – 296 с.

Нагорняк Т. Україна крізь призму протиріч суспільства з державою (на прикладі протестів кінця 2013 – першої половини 2014 рр.) / Т. Нагорняк // Studia Politologica Ucraino-Polona. – Житомир ; К. ; Краків : ФОП Євенок О. О., 2015. – Вип. 5. – С. 134–145.

95 відсотків мешканців України назвали її своєю Батьківщиною – опитування [Електронний ресурс] // Кореспондент. – 2014. – 4 берез. – Режим доступу: http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3314580–95‑vidsotkiv-meshkantsivukrainy-nazvaly-yii-svoieui-batkivschynoui-opytuvannia.

Журженко Т. Розділена нація? Переосмислення ролі політики ідентичності в українській кризі [Електронний ресурс] / Т. Журженко // Historians.in.ua. Інтернет-мережа гуманітаріїв в Україні і світі. – 2015. – 2 черв. – Режим доступу: http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/1529‑tetiana-zhurzhenkorozdilena-natsiia-pereosmyslennia-roli-polityky-identychnosti-v-ukrainskii-kryzi.

Расевич В. Нові герої – нова спільна історія. Революція Гідності та війна за суверенну незалежну Україну – це вже спільна українська історія [Електронний ресурс] / В. Расевич // ZAXID.NET. Інформаційно-аналітичний ресурс, майданчик для дискусії про Львів, Україну, Світ. – 2014. – 13 лип. – Режим доступу:

h t t p : / / z a x i d . n e t / n e w s / s h o w N e w s . d o ? n o v i _ g e r o y i _ _ n o v a _ s p i l n a _istoriya&objectId=1314850.

Портнов А. Днепропетровск. Там, где начинается Украина. Когда локальный патриотизм оказывается весомее постсоветской реальности [Електронний ресурс] / А. Портнов // Интернет-журнал «Гефтер». – 2014. – 27 июня. – Режим доступу: http://gefter.ru/archive/12617.

Жужа Л. О. Перетворення громадянського суспільства в Україні під впливом Революції гідності [Електронний ресурс] / Л. О. Жужа // Междунар. науч. журн. – 2015. – № 6. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/peretvorennyagromadyanskogo-

suspilstva-v-ukrayini-pid-vplivom-revolyutsiyi-gidnosti.

Катаев С. Л. Социокультурный капитал города : монография / С. Л. Катаев, Л. В. Барзенкова-Мясникова. – Запорожье : ЭИГМУ КПУ, 2012. – 150 с.

Требін М. П. Громадянське суспільство в Україні: реальність і шляхи формування / М. П. Требін // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – 2013. – № 5 (19). – С. 162–184.

Новакова О. Формування нової ідеології політичної участі українців / О. Новакова // Studia Politologica Ucraino-Polona. – Житомир ; К. ; Краків : ФОП Євенок О. О., 2015. – Вип. 5. – С. 194–200.

Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : щоріч. послання Президента України до Верхов. Ради України. – К. : НІСД, 2013. – 576 с.

Довіра українців до соціальних інституцій [Електронний ресурс] // КМІС. Прес-релізи та звіти. – Режим доступу: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=579&page=2.

Громадський сектор і політика: взаємодія, нейтралітет чи боротьба? Загальнонаціональне та експертне опитування [Електронний ресурс] / Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва». – Режим доступу: http://dif.org.ua/en/

polls/2013‑year/gromadskii-sektor-i-politika-vzaemodija_-neitralitet-chi-borotba_---zagalnonacionalne-ta-ekspertne-opituvannja.htm.

Чи довіряєте Ви громадським організаціям? [Електронний ресурс] / Центр Разумкова. – Режим доступу: http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=81.

Шведа Ю. Революція Гідності у контексті загальної теорії cоціальних революцій [Електронний ресурс] / Юрій Шведа. – 26 січня 2014 р. – Режим доступу: http://zaxid.net/news/showNews.do?revolyutsiya_gidnosti_u_konteksti_zagalnoyi_teoriyi_sotsialnih_revolyutsiy&objectId=1301345.

Степаненко В. Громадянське суспільство і деінституціоналізація у постмайданній Україні / В. Степаненко // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : зб. наук. пр. / Ін-т соціології НАН України. – 2014. – Т. 1, вип. 1 (15). – С. 75–84.

Kuzio T. Political Culture and Democracy. Ukraine as an Immobile State / T. Kuzio // East European Politics and Societies. – 2011. – Vol. 25, № 1 (February). – P. 88–113.

Дембіцький С. Геополітичні орієнтації населення України: до і після конфлікту з Росією / С. Дембіцький, Т. Любива // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : зб. наук. пр. ; Ін-т соціології НАН України. – 2014. – Т. 1, вип. 1 (15). – С. 141–146.

Обличчя Євромайдану [Електронний ресурс] // Infolight – інформ.-аналіт. центр. – 2014. – Режим доступу: http://infolight.org.ua/conte nt/oblichchya-ievromaydanusocialniy-portret-uchasnikiv-protestiv.

Ручка А. Ціннісна метаморфоза в ментальності громадян України під час надзвичайних подій 2014 р. / А. Ручка // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : зб. наук. пр. / Ін-т соціології НАН України. – 2014. – Т. 1, вип. 1 (15). – С. 117–124.

Українське суспільство: моніторинг соціальних змін / за ред. В. Ворони, М. Ш ульги. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2014. – Вип. 1 (15), т. 2. – 96 с.

Баранівський В. Ф. Ціннісні орієнтації студентської молоді та їх роль в консолідації українського суспільства / В. Ф. Баранівський // Наук. вісн. Серія Філософія. – Х. : ХНПУ, 2014. – Вип. 43. – С. 39–52.

Драч С. В. Ціннісні орієнтації студентської молоді українського суспільства: сутність та динаміка / С. В. Драч // Зб. наук. пр. Хмельниц. ін-ту соц. технологій Ун-ту «Україна». – 2010. – № 2. – С. 26–30.

Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні: загальні тенденції, регіональні особливості : аналіт. доп. / В. М. Яблонський (кер. авт. кол.) та ін. – К. : НІСД, 2014. – 78 с.

Демічева В. В. Правова культура: теоретичний аналіз та практичний вимір / В. В. Демічева // Держава і право. – 2009. – Вип. 45. – С. 38–42.

Требін М. П. Політична культура сучасної владної еліти України / М. П. Требін // Вісн. Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. – 2010. – № 4. – С. 137–145.

Михальченко Н. И. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы? / Н. И. Михальченко. – Киев : Ин-т социологии НАН Украины, 2001. – 440 с.

Кравченко Н. И. Политические и другие социальные ценности / Н. И. Кравченко // Вопр. философии. – 2005. – № 2. – С. 3–16.

Бульбенюк С. Формування культури громадянськості українства в умовах розвитку «молодої демократії» / С. Бульбенюк // Studia Politologica Ucraino-Polona. – Житомир; К. ; Краків : ФОП Євенок О. О., 2015. – Вип. 5. – С. 201–207.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704