DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.29.70969

ПОЛІТИКО-ПРАВОВА МЕНТАЛЬНІСТЬ УКРАЇНСТВА: КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ігор Олександрович Поліщук

Анотація


У статті розглядаються основні концептуальні та методологічні підходи щодо
вивчення проблеми національної, зокрема української, ментальності. При цьому основна увага приділяється політичним та правовим аспектам української ментальності. Наголошується на тому, що найбільш перспективною для повного вивчення особливостей українського менталітету є історико-правова концепція. Вона становить систему поглядів та єдиний визначальний дослідницький задум, який має розкрити розвиток політичної ментальності українства через ретроспекцію основних віх політико-правової історії українського народу від часів етногенези до сьогодення.


Ключові слова


національна ментальність; українська ментальність; політика; право; історико-правова концепція ментальності; методологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Костомаров М. І. Дві руські народності / М. І. Костомаров // Історія філософії України : хрестоматія. – К. : Либідь, 1993. – С. 317–321.

Кизима В. «Незалежність від» чи «незалежність для» / В. Кизима // Віче. – 1993. – № 9. – С. 114–126.

Корнієнко Н. Українська та російська ментальність: проекція в сучасне / Н. Корнієнко // Слово і час. – 1991. – № 7. – С. 3–9.

Кульчицький О. Світовідчування українця / О. Кульчицький // Українська душа. – К. : Фенікс, 1992. – С. 48–65.

Таран С. Довгий ранок української державності / С. Таран // Розбудова держави. – 1992. – № 1. – С. 61–64.

Рудакевич О. Політична культура України: руйнація та шляхи відродження /О. Рудакевич // Розбудова держави. – 1995. – № 10. – С. 26–30.

Шлемкевич М. Душа і пісня / М. Шлемкевич // Українська душа. – К. : Фенікс, 1992. – С. 97–112.

Овчаров А. Козацький характер або чи прийде гетьман? / А. Овчаров // Україна молода. – 1992. – 28 лют.

Тертичка В. В. Суспільна політика і політологія = Public Policy & Political Science / В. В. Тертичка // Публічне управління: теорія і практика : монографія / авт. кол.: Ю. В. Ковбасюк, В. П. Трощинський, М. М. Білинська та ін. ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2011. – С. 144–154.

Фільц О. До вивчення проблеми ментальності населення Галичини / О. Фільц, О. Невелюк // Генеза. – 1994. – № 1. – С. 231–234.

Потульницький В. А. Теорія української політології : курс лекцій / В. А. Потульницький. – К. : Либідь, 1993. – 192 с.

Цимбалістий Б. Родина і душа народу / Б. Цимбалістий // Українська душа. – К. :

Фенікс, 1992. – С. 66–96.

Шафовал М. Політична культура України / М. Ш афовал // Наук. зб. УВУ. – Мюнхен, 1995. – Т. 15. – С. 95–106.

Дашковский П. К. К вопросу о соотношении категорий «менталитет» и «ментальность»: историко-философский аспект [Електронний ресурс] / П. К. Дашковский. – Режим доступу: http://irbis.asu.ru/mmc/ melnik/6.ru.shtml.

Дем’яненко В. Ментальні характеристики політичної свідомості українців /В. Дем’яненко // Людина і політика. – 2002. – № 1. – С. 93–100.

Калина Н. Ф. Политическая ментальность: структура или ризома? / Н. Ф. Калина // Наукові студії із соціальної та політичної психології. – К., 1999. – С. 42–49.

Калина Н. Ф. Лики ментальности и поле политики / Н. Ф. Калина, Е. В. Черный, А. Д. Ш оркин. – Киев : Агропромиздат Украины, 1999. – 332 с.

Патлах І. М. Міждисциплінарна модель дослідження дискурсів національного менталітету / І. М. Патлах // Людина і політика. – 2002. – № 1. – С. 54–63.

Рубан А. О. Теоретико-методологічні основи формування української ментальності в контексті історико-філософського аналізу [Електронний ресурс] / А. О. Рубан. – Режим доступу: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_40/Ruban.htm.

Грушевський М. Звичайна схема «руської» історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства / М. Грушевський // Пам’ятки України. – 1991. – № 3. – С. 8–54.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704