DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.28.64066

Розуміння як основа соціально-комунікативної взаємодії

М. Ю. Куц

Анотація


Здійснено концептуалізацію поняття «взаємодія», розглянуто основні підходи до осмислення концептів «дія» та «взаємодія» у соціологічному та суспільно-філософському дискурсах. Констатовано, що розуміння є основою соціально-комунікативної взаємодії. Поняття розуміння, корелюючи з поняттям значимості, є невіддільним від процесу смислотворення. Аргументується, що розуміння – це процес продукування смислів, який конструює ті чи інші сенси для учасників соціально-комунікативної взаємодії залежно від значимості та ціннісної наповненості певних взаємодій

Ключові слова


взаємодія; соціальна взаємодія; соціально-комунікативна взаємодія; розуміння; дія; соціологія розуміння

Повний текст:

PDF

Посилання


Аристотель. Категории / Аристотель // Соч. : в 4 т. – М. : Мысль, 1978. – Т. 2. – С. 51–90.

Аристотель. Метафизика / Аристотель // Соч. : в 4 т. – М. : Мысль, 1976. – Т. 1. – С. 63–521.

Аристотель. Никомахова этика / Аристотель // Соч. : в 4 т. – М. : Мысль, 1983. – Т. 4. – С. 53–294.

Аристотель. О небе / Аристотель // Соч. : в 4 т. – М. : Мысль, 1981. – Т. 3. – С. 263–378.

Вебер М. Избранные произведения / Макс Вебер ; [пер. с нем. ; сост., общ. ред. и предисл. Ю. Н. Давыдова]. – М. : Прогресс, 1990. – 808 с.

Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Макс Вебер ; [пер. з нім. О. Погорілий]. – К. : Основи, 1998. – 534 с.

Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод : [пер. з нім.] / Ганс-Ґеорг Ґадамер. – К. : Юніверс, 2000. – Т. І : Герменевтика І : Основи філософської герменевтики. – 464 с.

Дильтей В. Собрание сочинений : в 6 т. / Вильгельм Дильтей ; [пер. с нем. под общ. ред. A. B. Михайлова, Н. С. Плотникова]. – М. : Дом интеллектуал. кн., 2000. – Т. 1 : Введение в науки о духе / [пер. с нем. под ред. В. С. Малахова]. – 764 с.

Зиммель Г. Социальная дифференциация. Социологические и психологические исследования / Георг Зиммель // Избранное. Т. 2 : Созерцание жизни : [пер. с нем.] / Георг Зиммель. – М. : Юрист, 1996. – С. 301–465.

Мизес Л. фон. Теория и история. Интерпретация социально-экономической реальности : [пер. с англ.] / Людвиг фон Мизес. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2001. – 295 с.

Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. / [уклад.: В. В. Яременко, О. М. Сліпушко]. – К. : Аконіт, 1999. – Т. 1 : А–Є. – 912 с.

Парсонс Т. Система современных обществ : [пер. с англ.] / Толкотт Парсонс. – М. : Аспект Пресс, 1998. – 270 с.

Платон. Законы / Платон ; [пер. с древнегреч. А. Н. Егунова, С. П. Кондратьева, С. Я. Шейнман-Топштейн и др. ; общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи]. – М. : Мысль, 1999. – 832 с.

Ручка А. Дія соціальна / А. Ручка // Соціологічна енциклопедія / уклад. В. Г. Городяненко. – К. : Академвидав, 2008. – 456 с.

Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / Питирим Александрович Сорокин ; [пер с англ., ред., сост. А. Ю. Согомонов]. – М. : Политиздат, 1992. – 543 с.

Сорокіна Л. Взаємодія соціальна / Л. Сорокіна // Соціологічна енциклопедія / уклад. В. Г. Городяненко. – К. : Академвидав, 2008. – 456 с.

Філософський словник соціальних термінів / [під заг. ред. В. П. Андрущенка]. – К. ; Х. : Корвін, 2002. – 672 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704