DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.28.64044

Історія поняття «політичні технології»

О. О. Поліщук

Анотація


Стаття присвячена дослідженню походження і становлення поняття «політичні технології». Розкрито зв’язок між політичними та соціальними технологіями. Виявлено ступінь розробленості поняття політичних технологій у політичній науці. Розкрито основні наукові підходи до розуміння  природи і сутності поняття «політичні технології». Визначено необхідність комплексного дослідження політичних технологій як різновиду соціальних технологій

Ключові слова


політичні технології; демократичний транзит; політичний маркетинг; політична комунікація; PR

Повний текст:

PDF

Посилання


Арон Р. Этапы развития социологической мысли / Р. Арон ; общ. ред. и предисл. П. С. Гуревича. – М. : Изд. группа «Прогресс» – «Политика», 1992. – 89 с.

Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские / Г. Спенсер ; пер. с англ. под ред. Н. А. Рубакина. – Минск : Соврем. литератор, 1998. – 1408 с.

Поппер К. Открытое общество и его враги : пер. с англ. / К. Поппер ; под ред. В. Н. Садовского. – М. : Феникс : Междунар. фонд «Культ. инициатива», 1992. – Т. 1 : Чары Платона. – 432 с.

Политология в вопросах и ответах : учеб. пособие для вузов / под ред. Ю. Г. Волкова. – М. : Гардарики, 1999. – 472 с.

Соловьев А. И. Политическая теория, политические технологии : учеб. для студ. вузов / А. И. Соловьев. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 559 с.

Видрін Д. І. Політика: історія, технологія, екзистенція / Д. І. Видрін. – К. : Либідь, 2001 . – 432 с.

Головатий М. Мистецтво здобувати владу / Микола Головатий // Політ. менеджмент. – 2009. – № 4 (37). – С. 28–43.

Ващенко К. О. Політичні технології як чинник демократичного розвитку суспільства : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / К. О. Ващенко. – К., 1999. – 52 с.

Поліщук І. О. Технології політичні / І. О. Поліщук // Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2015. – С. 715–717.

Сурмін Ю. П. Виборчі технології / Ю. П. Сурмін, Д. Ю. Наріжний. – Д. : Пороги, 2001 . – 120 с.

Полторак В. А. Сущность и содержание политического маркетинга / В. А. Полторак // Політичний маркетинг та електоральні технології : зб. наук. пр. – Запоріжжя : Гарт, 2002. – С. 31–43.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704