Інформаційне насильство: змістовий асперкт

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.28.63985

Ключові слова:

інформаційне насильство, інформація, інформаційна безпека, засоби масової комунікації, інформаційний тероризм, маніпуляція свідомістю

Анотація

У статті розкриваються сутність інформаційного насильства у широкому та вузькому сенсі та його змістовний аспект. Показано, що інформаційна компонента міститься в будь-якому насильстві, а інформаційне насильство може бути безпосереднім та опосередкованим. Констатується, що в сучасному суспільстві склалася система державного та приватного інформаційного насильства. Висвітлено роль засобів масової інформації та комп’ютерної мережі Інтернет у здійсненні інформаційного насильства. Проаналізовано основні аспекти щодо змісту інформаційного насильства: захист від інформації, інформаційний тероризм, зображення насильства у ЗМІ, маніпуляція свідомістю, відсутність аналізу інформації користувачами як результат доступності інформації, економічний та політичний контроль за засобами масової інформації. Визначено основні властивості інформаційного насильства. Запропоновано типологізацію інформаційного насильства за суб’єктами та об’єктами насильства, за способами та механізмами його здійснення та за ступенем прояву.

Біографії авторів

О. П. Дзьобань

доктор філософських наук, професор

О. Ю. Панфілов

доктор філософських наук, професор

С. М. Соболєва

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Авдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации / Р. Ф. Авдеев. – М. : Наука, 1994. – 346 с.

Адорно Т. Проблемы философии морали / Т. Адорно. – М. : Республика, 2000. – 400 с.

Ажажа В. Г. К вопросу об информационной первооснове микро- и макромиров Вселенной / В. Г. Ажажа, Г. С. Бепимов // Филос. науки. – 2001. – № 1. – С. 12–18.

Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и пам’ять : пер. с фр. / А. Бергсон. – Минск : Харвест, 1999. – 1407 с.

Винер Н. Творец и будущее / Н. Винер. – М. : ООО «Изд-во ACT», 2003. – 180 с.

Волков Е. Н. Преступный вызов практической психологии: феномен деструктивных культов и контроля сознания (введение в проблему) / Е. Н. Волков // Журнал

практ. психолога. – М., 1996. – № 2. – С. 8–12.

Гжегорчик А. Духовная коммуникация в свете идеала ненасилия / А. Гжегорчик // Вопр. философии. – 1992. – № 3. – С. 12–18.

Гор А. Земля на чаше весов / А. Гор // Новая постиндустриальная волна на Западе : антология / [под ред. В. Л. Иноземцева]. – М. : Academia, 1999. – С. 24–40.

Гурковський В. Взаємовідносини органів державної влади у сфері забезпечення інформаційної безпеки України: організаційно-правові питання / В. Гурковський // Вісник УАДУ : наук. журн. – 2002. – № 3. – С. 27–32.

Гусейнов А. А. Возможно ли моральное обоснование насилия? / А. А. Гусейнов // Вопр. философии. – 2004. – № 3. – С. 19–27.

Дзьобань О. П. Інформаційна безпека в умовах глобалізаційних тенденцій: до проблеми осмислення сутності / О. П. Дзьобань // Гуманіт. вісн. Запоріз. держ. інж. акад. – 2006. – Вип. 24. – С. 101–108.

Дзьобань О. П. Соціокультурні аспекти інформаційної безпеки / О. П. Дзьобань, О. Ю. Панфілов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : наук. журн. – 2013. – № 2. – С. 171–176.

Доценко Е. Л. Механизм межличностной манипуляции / Е. Л. Доценко // Вестн.

МГУ. – 1993. – № 4. – Сер. 14, Психология. – С. 12–18.

Жданухин Д. Ю. Границы использования информации: стратегия непрямого воздействия [Електронний ресурс] / Д. Ю. Жданухин // Международные отношения в эпоху глобальной информатизации. – Режим доступу: www.auditorium.ru.

Задорин И. СМИ и массовое политическое сознание: взаимовлияние взаимозависимость [Електронний ресурс] / И. Задорин, Ю. Бурова, А. Сюткина. – Режим доступу:

www.camegie.ru.

Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием / С. Г. Кара-Мурза. – М. : Алгоритм, 2000. – 340 с.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.

Корнілов Д. І. Вплив інформаційно-комунікаційних проектів у мережі Інтернет на рівень інформаційної безпеки / Д. І. Корнілов // Стратег. панорама. – 2009. – № 4. – С. 152–161.

Крылов К. Пробуждение от идиотизма [Електронний ресурс] / К. Крылов. – Режим доступу: www.russ.ru/politics/20021105-kr.html.

Крысько В. Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, опыт) / В. Г. Крысько. – Минск : Харвест, 1999. – 240 с.

Маркузе Г. Эрос и цивилизация / Г. Маркузе. – Киев : ИСА, 1995. – 400 с.

Мидоуз Д. За пределами допустимого / Д. Мидоуз, Й. Рандерс // Новая постиндустриальная волна на Западе : антология / [под ред. В. Л. Иноземцева]. – М. : Academia, 1999. – С. 112–122.

Нечитайло Д. А. Джихад в информационном пространстве (киберджихад) [Електронний ресурс] / Д. А. Нечитайло. – Режим доступу: http://antiterror.ru/library/ smi/144812970.

Панарин И. Н. Информационная война и власть / И. Н. Панарин. – М. : Мир безопасности, 2001. – 400 с.

Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / Г. Г. Почепцов. –

М. : Рефл-бук ; Киев : Ваклер, 2001. – 240 с.

Печенкин В. В. Информационные технологии в социальной структуре общества / В. В. Печенкин. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2001. – 240 с.

Туроу Л. Будущее капитализма / Л. Туроу // Новая постиндустриальная волна на Западе : антология / [под ред. В. Л. Иноземцева]. – М. : Academia, 1999. – С. 122–134.

Stein G. Information War – Cyberwar – Netwar [Електронний ресурс] / G. Stein. – Режим доступу: www.infowar.com/mil c4i/steinl.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-22

Як цитувати

Дзьобань, О. П., Панфілов, О. Ю., & Соболєва, С. М. (2016). Інформаційне насильство: змістовий асперкт. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 1(28), 136–151. https://doi.org/10.21564/2075-7190.28.63985

Номер

Розділ

Філософія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають