DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.28.63979

Теоретико-світоглядні засади екологічної медіації у правовиховному аспекті: до постановки питання

І. І. Коваленко, В. О. Гамаюнова

Анотація


Стаття ставить питання про теоретико-світоглядний потенціал екологічної медіації в системі правового виховання сучасного громадянина. Обґрунтована необхідність вивчення інституту екологічної медіації як предмета соціальної філософії та філософії права. Показано, що зміна ціннісних настанов у еколого-правовому вихованні характеризується поворотом до такої світоглядної, духовно-практичної, ціннісної і нормативно-етичної новації, яка включає в себе широкий спектр моральних настанов, запропонованих у межах екофілософії.


Ключові слова


екологічна медіація; правове виховання; правова культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Atfild, R. (1990). EHtika ehkologicheskoj otvetstvennosti. Moscow:

Progress [in Russian].

Jonas, G. (2001). Princip vіdpovіdal'nostі. U poshukah etiki dlya tekhnogennoї civіlіzacії. Kyiv: Lіbrа [in Ukrainian].

Maеr-Abіh, K.M. (2004). Povstannya na zahist prirodi. Vіd dovkіllya do spіl'nogo svіtu. Kyiv: Lіbra [in Ukrainian].

Nejss, А. (2013). EHkologiya, soobshchestvo i obraz zhizni. Gumanitarnyj ehkologicheskij zhurnal – Humanitarian ecological journal, 1, 11–12 [in Russian].

SHefel', S.V. (2003). Sotvorenie cheloveka budushchego: ehkosofskie osnovaniya. Moscow: GUP Izd-vo «Neft' i gaz» RGU nefti i gaza im. I. M.Gubkina [in Russian].

Kovalenko, І.І. (2007). Kosmocentrichnі etichnі koncepcії yak teoretichna zasada rozvitku pravovoї kul'turi osobistostі ta suspіl'stva. Pravova kul'tura і gromadyans'ke suspіl'stvo v Ukraїnі: stan і perspektivi rozvitku proceedings of the Scientific and Practical Conference, Harkіv, 75–76 [in Ukrainian].

Get'man, A.P. (2011). Metodologіchnі zasadi stanovlennya pravovih osnov ohoroni dovkіllya. Pravo Ukraїni – Law Of Ukraine,2, 11–19 [in Ukrainian].

Kostic'kij, V. (2011). Mіzhnarodno-pravovij etichnij іmperativ yak osnova teoretiko-metodologіchnogo zabezpechennya rozvitku ekologіchnogo prava. Pravo Ukraїni – Law Of Ukraine, 2, 20–33 [in Ukrainian].

Pravove vihovannya v suchasnіj Ukraїnі (2013). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Kulik, T.M. (2013). Sistemno-dinamіchnі osoblivostі rozvitku ekologіchnoї svіdomostі studentіv. Candidate’s thesis. Ostrog [in Ukrainian].

Orhus'ka konvencіya: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_015[in Ukrainian].

Vernadskij, V.I. (1988). Filosofskie mysli naturalista. Moscow: Nauka [in Russian].

SHefel', S.V. (2013). Noosferna koncepcіya V.Vernads'kogo yak umova ekologіzacії pravotvorchostі. Vіsnik Nacіonal'noї yuridichnoї akademії Ukraїni іmenі YAroslava Mudrogo, ser.: Fіlosofіya, fіlosofіya prava, polіtologіya, socіologіya – Bulletin of the National law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise, ser.: Рhilosophy, philosophy of law, political science, sociology, 3, 91–99 [in Ukrainian].

Hull,' E. (2009). EHkosofskaya filosofiya prirody. Filosofiya prirody segodnya. Moscow: Kanon+ [in Russian].

Liseev, I.K. (2009). Priroda v sovremennom filosofskom diskurse Filosofiya prirody segodnya. Moscow: Kanon+ [in Russian].

Rihlіc'ka, O.D. (2004). Ekologіchna etika: tradicії і suchasnі tendencії. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Stegnіj, O.G. (2001). Ekologіchnij ruh v Ukraїnі: socіologіchnij analіz. Kyiv: Vid. dіm “KM Akademіya” [in Ukrainian].

SHefel', S.V. (2010). Ekosofіya prava yak forma dіatropіchnoї metodologії.Vіsnik Nacіonal'noї yuridichnoї akademії Ukraїni іmenі YAroslava Mudrogo, ser.:Fіlosofіya, fіlosofіya prava, polіtologіya, socіologіya – Bulletin of the National law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise, ser.: Рhilosophy, philosophy of law, political science, sociology, 6, 63–70 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Атфилд Р. Этика экологической ответственности / Р. Атфилд ; пер. с англ. и фр. Л. И. Василенко, В. Я. Козлова ; под ред. Л. И. Василенко, В. Е. Ермолаева ; ввод. ст. Ю. А. Шрейдер. – М. : Прогресс, 1990. – С. 203–257 (главы из книги). 2. Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для техногенної цивілізації : пер. з нім. / Г. Йонас. – К. : Лібра, 2001. – 400 с. 3. Маєр-Абіх К. М. Повстання на захист природи. Від довкілля до спільносвіту / К. М. Маєр-Абіх ; пер. з нім. А. Єрмоленко. – К. : Лібра, 2004. – 196 с. 4. Социализм и экософия : [раздел из кн. А. Нейсса «Экология, сообщество и образ жизни»] / А. Нейсс ; пер. В. Постников // Гуманит. экол. журн. – 2013. – № 1. – С. 11–12. 5. Шефель С. В. Сотворение человека будущего: экософские основания / С. В. Шефель, К. И. Шилин. – М. : ГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2003. – 328 с. 6. Коваленко І. І. Космоцентричні етичні концепції як теоретична засада розвитку правової культури особистості та суспільства / І. І. Коваленко // Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук. конф., Харків, 12 жовт. 2007 р. – Х. : Право, 2007. – С. 75–76. 7. Гетьман А. П. Методологічні засади становлення правових основ охорони довкілля / А. П. Гетьман // Право України. – 2011. – № 2. – С. 11–19. 8. Костицький В. Міжнародно-правовий етичний імператив як основа теоретикометодологічного забезпечення розвитку екологічного права / В. Костицький // Право України. – 2011. – № 2. – С. 20–33. 9. Правове виховання в сучасній Україні : монографія / А. П. Гетьман, Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян та ін. ; за ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2013. – 440 с. 10. Кулик Т. М. Системно-динамічні особливості розвитку екологічної свідомості студентів : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Т. М. Кулик ; Нац. ун-т «Острозька академія». – Острог, 2013. – 160 с. 11. Орхуська конвенція [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.ra- da.gov.ua/laws/show/994_015. 12. Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста / В. И. Вернадский. – М. : Наука, 1988. – 520 с. 13. Шефель С. В. Ноосферна концепція В. Вернадського як умова екологізації правотворчості / С. В. Шефель // Вісн. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Сер.: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2013. – № 3. – С. 91–99. 14. Хулль Э. Экософская философия природы / Э. Хулль // Философия природы сегодня / Ин-т философии РАН, Ин-т философии и социологии ПАН ; ред.: И. К. Лисеев, В. Луговский ; пер. с пол. В. Л. Васюков, Е. Н. Шульга. – М. : Канон+, 2009. – С. 141–156. 15. Лисеев И. К. Природа в современном философском дискурсе / И. К. Лисеев // Философия природы сегодня / Ин-т философии РАН, Ин-т философии и социологии ПАН ; ред.: И. К. Лисеев, В. Луговский ; пер. с пол.: В. Л. Васюков, Е. Н. Шульга. – М. : Канон+, 2009. – С. 29–42. 16. Рихліцька О. Д. Екологічна етика: традиції і сучасні тенденції : дис. … канд. філос. наук : 09.00.07 / О. Д. Рихліцька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 185 с. 17. Стегній О. Г. Екологічний рух в Україні: соціологічний аналіз / О. Г. Стегній. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2001. – 243 с. 18. Шефель С. В. Екософія права як форма діатропічної методології / С. В. Шефель // Вісн. Нац. юрид. акад. України. Сер.: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Х. : Право, 2010. – Вип. 6. – С. 63–70.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704