DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.28.63926

Матеріальні домінанти в контексті кризи сучасного суспільства

Е. А. Кальницький

Анотація


Показано, що сучасне суспільство переживає переломний етап людської історії, при якому відбувається перетворення базисних підвалин універсалій культури. Ідеологія споживання, що набула широкого поширення в сучасному суспільстві, призводить до духовної і фізичної руйнації. Необхідно сформувати нову парадигму, яка стане неодмінною умовою оздоровлення сучасної цивілізації

Ключові слова


моральні; духовні; матеріальні цінності; криза сучасного суспільства; герменевтика

Повний текст:

PDF

Посилання


Battisti D. Historical warnings of future food insecurity with unprecedented seasonal heat / Battisti D. // Science. – 323 (5911): 240–4. DOI:10.1126/science.1164363. PMID 19131626), 2009.

Gadamer, G.-G. Istina i metod / Gadamer, G.-G. ;Per. s nem.; obsch. red. i vstup. st. B. N. Bessonova. — M. : Progress, 1988. — 704 s.

Gusserl E. Krizis evropeyskih nauk i transtsendentalnaya fenomenologiya / Gusserl E. // Voprosyi filosofii. — 1992. — № 7. — S. 136—176.

Genon R. Krizis sovremennogo mira / Rene Genon; Per. s frants. — M. : Eksmo, 2008. — 784 s.

Zombart V. Burzhua : Etyudyi po istorii duhovnogo razvitiya sovremennogo ekonomicheskogocheloveka : Hudozhestvennaya promyishlennost i kultura / Zombart V. – M. : TERRA – Kn. klub, 2009. – 576 c

Marks K. Kapital. Posleslovie ko vtoromu izdaniyu / Marks K. // Sobr. soch., izd. 2, t. 23, c. 21

Fromm E. Zdorovoe obschestvo. Dogmat o Hriste /; [per. s nem.] / E. Fromm. — M : ACT: Tranzitkniga, 2005. — 571

Markuze G. Odnomernyiy chelovek / Markuze G.– . M. : «Refl-book», 1994. — 368 s.

Bek U. Obschestvo riska. Na puti k drugomu modernu / U.Bek. M.: Progress-Traditsiya, 2000. — 384 s.

Kalnitskiy E.A. Genezis informatsionno-kommunikativnyih tehnologiy i ih vliyanie na informatsionnoe obschestvo / E.A. Kalnitskiy // VIsnik NatsIonalnogo unIversitetu «Yuridichna akademIya UkraYini ImenI Yaroslava Mudrogo». SerIya : FIlosofIya, fIlosofIya prava, polItologIya, sotsIologIya / redkol. : A. P. Getman ta In. — H. : Pravo, 2015. — №1 (24). — S. 60

FIlosofIya InformatsIynogo prava: svItoglyadnI y agalnoteoretichnI zasadi: MonografIya /OP Dzoban — H.: Maydan, 2013.

InformatsIyna bezpeka u problemnomu polI sotsIokulturnoYi realnostI: MonografIyaOP Dzoban - H.: Maydan, 2010

SuspIlstvo, lyudina, pravo: suchasnI doslIdzhennya aktualnih problem : monografIya / Nats. yurid. un-t Im. Yaroslava Mudrogo; za red. O. G. Danilyana. – HarkIv : Pravo, 2014. – 391, [1] s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 
 1. Battisti D. Historical warnings of future food insecurity with unprecedented seasonal heat / D. Battisti // Science. – 323 (5911): 240–4. DOI:10.1126/science.1164363. PMID 19131626), 2009.
 2. Гадамер Г.-Г. Истина и метод : пер. с нем. / Г.-Г. Гадамер ; общ. ред. и вступ. ст.Б. Н. Бессонова. – М. : Прогресс, 1988. – 704 с.
 3. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология /Э. Гуссерль // Вопр. философии. – 1992. – № 7. – С. 136–176.
 4. Генон Р. Кризис современного мира : пер. с фр. / Рене Генон. – М. : Эксмо, 2008. – 784 с.
 5. Зомбарт В. Буржуа: Этюды по истории духовного развития современного экономического человека: Художественная промышленность и культура / В. Зомбарт. – М. : ТЕРРА : Кн. клуб, 2009. – 576 c.
 6. Маркс К. Капитал. Послесловие ко второму изданию / К. Маркс // Собр. соч. – Изд. 2-е. – Т. 23. – С. 21.
 7. Фромм Э. Здоровое общество. Догмат о Христе : [пер. с нем.] / Э. Фромм. – М. : ACT : Транзиткнига, 2005. – 571 с.
 8. Маркузе Г. Одномерный человек / Г. Маркузе. – М. : Refl-book, 1994. – 368 с.
 9. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / У. Бек. – М. : ПрогрессТрадиция, 2000. – 384 с.
 10. Кальницкий Е. А. Генезис информационно-коммуникативных технологий и их влияние на информационное общество / Е. А. Кальницкий // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2015. – № 1 (24). – С. 60–75.
 11. Дзьобань О. П. Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади : монографія / О. П. Дзьобань. – Х. : Майдан, 2013.
 12. Дзьобань О. П. Інформаційна безпека у проблемному полі соціокультурної реальності : монографія / О. П. Дзьобань. – Х. : Майдан, 2010.
 13. Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем : монографія / за ред. О. Г. Данильяна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2014. – 391 с.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704