DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.28.63906

Національна ідея як ціннісна детермінанта державотворчого процесу в Україні

Ю. Ю. Калиновський

Анотація


Досліджено сутнісні характеристики української національної ідеї. Проаналізовано національну ідею українського народу у ціннісному вимірі. Визначено особливості інтерпретацій національної ідеї у науковому дискурсі. Обґрунтовано корелятивність розвитку національної ідеї та державотворчого процесу в Україні. 


Ключові слова


національна ідея; державотворення; цінності; національна свідомість; духовна культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Levchenko, N. V. (2009). Natsional'na ideya yak chynnyk derzhavotvorennya v Ukrayini. Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya − Theory and practice of public administration, issue 2, 66−75 [in Ukrainian].

Hryniv, O. (2001).Ukrayins'ka natsional'na ideya yak problema nauky. Etnichna istoriya narodiv Yevropy : zbirnuk naukovux praz − Ethnic history of the peoples of Europe: collection of scientific works, issue 9, 4–8 [in Ukrainian].

Kuts', O. M. (2013). Usvidomlena nezalezhnist': yak/chy realizovana etnopolitychna svoboda ? (Ukrayins'ki realiyi). Kharkiv: KhNU imeni V. N. Karazina [in Ukrainian].

Lypyns'kyy, V. (1995). Lysty do brativ-khliborobiv. Pro ideyu i orhanizatsiyu ukrayins'koho monarkhizmu. Kiev: Kyyiv-Filadel'fiya [in Ukrainian].

Duz'-Kryatchenko, O. P., Lysytsyn E. M. (2014). Ukrayins'ka natsional'na ideya: yakoyu yiy buty ? Zbirnyk naukovykh prats' Tsentru voyenno-stratehichnykh doslidzhen' Natsional'noho universytetu oborony Ukrayiny imeni Ivana Chernyakhivs'koho − Collection of scientific works of the Center of Military-Strategic Studies of the National University of Defense of Ukraine named after Ivan Chernyakhivsky, 3, 45−49 [in Ukrainian].

Lavrynenko, S. O. (2011). Problema formuvannya natsional'noyi svidomosti suchasnoyi molodi. Visnyk Natsional'noho aviatsiynoho universytetu. Seriy. : Filosofiya. Kul'turolohiya − Journal of the National Aviation University. Series: Philosophy. Culturology, 2, 117−120 [in Ukrainian].

Lutskiv, O. M., Popadynets', N. M. (2011). Ukrayins'ka natsional'na ideya yak dukhovno-intelektual'nyy kod sobornosti narodu: etnichnyy, intehratsiynyy ta tsyvilizatsiynyy vektory. Rehional'na ekonomika − Regional economy, 3, 209−211 [in Ukrainian].

Pasichnyk, V. (2011). M. Sut' ta struktura natsional'noyi ideyi. Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnya : zbirnuk naukovux praz − Effectiveness of public administration: collection of scientific works, issue 36, 60−67 [in Ukrainian].

Fartushnyy, A. (1999). Natsional'na ideya yak dynamichna systema dukhovnykh vartostey. Ukrayins'ka natsional'na ideya: realiyi ta perspektyvy rozvytku − Ukrainian national idea: realities and prospects of development, issue 1, 12−37 [in Ukrainian].

Pohrebnyak, V. (2014). Hromadyans'ke vykhovannya: Ukrayins'ka Natsional'na ideya u tvorchosti Mykhayla Drahomanova. Pedahohichni nauky − Pedagogical sciences, issue 60, 30−42 [in Ukrainian].

Vinnichuk, O. V. (2015). Osoblyvosti transformatsiyi politychnykh tsinnostey ukrayins'koho suspil'stva u postrevolyutsiynyy period. Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu − Journal of Dnipropetrovsk University, 1, 33−40 [in Ukrainian].

Krysachenko, V. S., Stepyko, M. T., Vlasyuk, O. S. et al. (2004). Ukrayins'ka politychna natsiya : geneza, stan, perspektyvy. V. S. Krysachenka (Ed.). Kiev: NISD [in Ukrainian].

Piren, M. (2013). Arkhetypovi zasady stanovlennya ta rozvytku ukrayins'koyi natsional'noyi ideyi. Publichne upravlinnya: teoriya ta praktyka − Public administration: theory and practice, 136−143 [in Ukrainian].

Rozumnyy, M. (2006). Natsional'na ideya: vidkrytist' novomu y svitu yak intehratsiynyy oriyentyr ukrayins'koho suspil'stva. Kiev: Etnos [in Ukrainian].

Kozlovets, M., Kovtun, Yu. (2013). Natsional'na ideya yak refleksiya natsional'no-kul'turnoyi identychnosti. Hileya: naukovyy visnyk − Hilea: scientific journal, 73, 210−212 [in Ukrainian].

Bezotosnyy, M. (2013). Natsional'na ideya – osnova konsolidatsiyi ukrayins'koho suspil'stva na suchasnomu etapi. Ridnyy kray − Motherland, 2 (29), 69−72 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 
 1. Левченко Н. В. Національна ідея як чинник державотворення в Україні / Н. В. Левченко // Теорія та практика держ. управління. – 2009. – Вип. 2. – С. 66–75.
 2. Гринів О. Українська національна ідея як проблема науки / О. Гринів // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун­т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – Вип. 9. – С. 4–8.
 3. Куць О. М. Усвідомлена незалежність: як/чи реалізована етнополітична свобода? (Українські реалії) : монографія / О. М. Куць. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 368  с.
 4. Липинський В. Листи до братів­хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму / В. Липинський. – К. ; Філадельфія, 1995. – 470 с.
 5. Дузь­Крятченко О. П. Українська національна ідея: якою їй бути? / О. П. ДузьКрятченко, Е. М. Лисицин // Зб. наук. пр. Центру воєнно­стратег. досліджень Нац.ун­ту оборони України ім. Івана Черняхівського. – 2014. – Т. № 3. – С. 45–49.
 6. Лавриненко С. О. Проблема формування національної свідомості сучасної молоді / С. О. Лавриненко // Вісн. Нац. авіац. ун­ту. Сер.: Філософія. Культурологія. – 2011. – № 2. – С. 117–120.
 7. Луцків О. М. Українська національна ідея як духовно­інтелектуальний код соборності народу: етнічний, інтеграційний та цивілізаційний вектори / О. М. Луцків, Н. М. Попадинець // Регіон. економіка. – 2011. – № 3. – С. 209–211.
 8. Пасічник В. М. Суть та структура національної ідеї / В. М. Пасічник // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 36. – С. 60–67.
 9. Фартушний А. Національна ідея як динамічна система духовних вартостей / А. Фартушний // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – Львів : Ін­т народознавства НАН України, 1999. – Вип. 1. – C. 12–37.
 10. Погребняк В. Громадянське виховання: Українська Національна ідея у творчості Михайла Драгоманова / В. Погребняк// Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 60. – С. 30–42.
 11. Віннічук О. В. Особливості трансформації політичних цінностей українського суспільства у постреволюційний період / О. В. Віннічук // Вісн. Дніпропетр. ун­ту. – 2015. – № 1. – С. 33–40.
 12. Українська політична нація: ґенеза, стан, перспективи / В. С. Крисаченко, М. Т. Степико, О. С. Власюк та ін. ; за ред. В. С. Крисаченка. – К. : НІСД, 2004. – 648  с.
 13. Пірен М. Архетипові засади становлення та розвитку української національної ідеї / М. Пірен // Публ. управління: теорія та практика. – 2013. – Спец. вип. – С. 136–143.
 14. Розумний М. Національна ідея: відкритість новому й світу як інтеграційний орієнтир українського суспільства / М. Розумний // Україна на шляху до Європи / [упоряд. В. І. Шкляр, А. В. Юричко]. – К. : Етнос, 2006. – С. 395–409.
 15. Козловець М. Національна ідея як рефлексія національно­культурної ідентичності / М. Козловець, Ю. Ковтун // Гілея : наук. вісн. – 2013. – № 73. – С. 210–212. 
 16. Безотосний М. Національна ідея – основа консолідації українського суспільства на сучасному етапі / М. Безотосний // Рідний край. – 2013. – № 2 (29). – С. 69–72.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704