DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.28.63890

Бінарна опозиція «свобода-відповідальність» в інформаційному суспільстві: до постановки проблеми

О. П. Дзьобань, Є. М. Мануйлов

Анотація


Показано, що в інформаційному суспільстві спостерігається сутнісна трансформація поняття свободи й відповідальності. Обґрунтовується, що завдяки специфічним віртуальним характеристикам інформаційного суспільства соціальні суб’єкти отримують унікальні можливості для реалізації особистої свободи, які певною мірою можуть заходити у суперечність із відповідальністю.


Ключові слова


відповідальність; інформаційне суспільство; знання; свобода; віртуальні комунікації

Повний текст:

PDF

Посилання


Orteha-y- Hasset Kh. (1991). Estetyka. Fylosofyya kul'tury. Moskva: Yskusstvo [in Russia].

Zymmel' H. (2013). Yzbrannee trude: Fylosofyya kul'ture. Moskva: Tsentr humanytarnikh ynytsyatyv [in Russia].

Fromm E. (1990). Behstvo ot svobody. Moskva: Prohress [in Russia].

Kant I. (1980). Osnovy metafyzyky nravstvennosty. Vyl'nyus [in Lithuania].

Veber M. (1990). Yzbrannye proyzvedenyya. Moskva: Progress [in Russia].

Sartr Zh. P. (1990). Ekzystentsyanalyzm – eto humanyzm. Sumerky Bohov. Antolohyya –Twilight of the Gods. Anthology. Moskva: Yzdatel'stvo polytycheskoy lyteratury, 319-344 [in Russia].

Khaydehher M. (2013). Osnovnye ponyatyya metafyzyky: myr-konechnost'- odynochestvo. Sankt Peterburh: Vladymyr Dal' [in Russia].

Prudnykova O. V. (2015). Informatsiyna kul'tura: kontseptual'ni zasady ta svitohlyadnyy sens. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Dzoban O. P., Zhdanenko S. B. (2012). Virtual'na real'nist': metafizychnyy sens. Visnyk Natsional'noyi yurydychnoyi akademiyi Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho. Seriya: Filosofiya, filosofiya prava, politolohiya, sotsiolohiya – Bulletin of the National Law Academy of Ukraine Yaroslav Mudry. Series: philosophy, philosophy of law, political science, sociology. Kharkiv: Pravo, 2 (12), 97-104 [in Ukrainian].

Dzoban O. P., Melyakova Yu. V. (2012). Ratsional'ni zasady virtual'noyi real'nosti. Politolohichnyy visnyk – Political Science. Kyyiv: INTAS, 59, 8-15 [in Ukrainian].

Dzoban O. P., Manuylov Ye. M. (2015). Virtual'ni komunikatsiyi: do problemy filosofs'koho osmyslennya sutnosti. Visnyk Natsional'noho universytetu «Yurydychna akademiya Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho». Seriya : Filosofiya, filosofiya prava, politolohiya, sotsiolohiya – Bulletin of the National Law Academy of Ukraine Yaroslav Mudry. Series: philosophy, philosophy of law, political science, sociology. Kharkiv: Pravo, 3 (26), 7-19 [in Ukrainian].

Dzoban O. P., Zhdanenko S. B. (2015). Virtual'ni komunikatsiyi: rol' i mistse u suchasnomu sviti. Pravova informatyka – Legal Informatics, 2 (46), 9-16 [in Ukrainian].

Bauman Z. (2002). Yndyvydualyzyrovannoe obshchestvo. Moskva: Logos [in Russia].

Tsyrkyn V. Y., Trukhyna S. Y. (2001). Fyzyolohycheskye osnovy psykhycheskoy deyatel'nosty y povedenyya cheloveka. Nyzhnyy Novhorod: Medytsynskaya knyha NHMA [in Russia].

Dzoban O. P., Melyakova Yu. V. (2008). Fenomen svobody v ontohenetychnomu y filohenetychnomu kontekstakh. Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu “Kharkivs'kyy politekhnichnyy instytut”. Filosofiya – Proceedings of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". Philosophy. Kharkiv: NTU “KhPI”, 11, 9-15 [in Ukrainian].

Dzoban O. P. (2009). Do pytannya pro vzayemodiyu prava i svobody. Problemy zakonnosti –Issues of legality. Kharkiv: Nats. yuryd. akad. Ukrayiny, 104, 15-25 [in Ukrainian].

Prudnykova E. V. (2013). Ynformatsyonnaya kul'tura v kontekste sovremennykh sotsyal'nykh protsessov. Sovremennyy nauchniy vestnyk. Nauchno-teoretycheskyy y praktycheskyy zhurnal – The modern scientific bulletin. Scientific-theoretical and practical journal, 40 (179), 82-89 [in Kazakhstan].

Mezhuev V. M. (2009). Tsennosty sovremennosty v kontekste modernyzatsyy y hlobalyzatsyy. Znanye. Ponymanye. Umenye – Knowledge. Understanding. Skill, 1. URL: http://www.zpujournal.ru/ezpu/2009/1/Mezhuev [in Russia].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры / Хосе Ортега-и-Гассет ; [вступ. ст. Г. М. Фридлендера]. – М. : Искусство, 1991. – 586 с.
 2. Зиммель Г. Избранные труды: Философия культуры / Г. Зиммель. – СПб. ; М. : Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 432 с.
 3. Фромм Э. Бегство от свободы / Эрих Фромм ; пер. с англ. Г. Ф. Швейника ; общ. ред. и послесл. П. С. Гуревича. – М. : Прогресс, 1990. – 269 с.
 4. кант И. Основы метафизики нравственности / Иммануил кант ; пер. с нем. К. А. Рицкевичюте. – Вильнюс : Минтис, 1980. – 113 с.
 5. Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер. – М. : Прогресс, 1990. – 808 с.
 6. Экзистенциализм – это гуманизм / Ж. П. Сартр // Сумерки Богов. Антология. – М. : Изд-во полит. лит., 1990. – С. 319–344.
 7. Хайдеггер М. Основные понятия метафизики: мир-конечность-одиночество / Мартин Хайдеггер ; пер. с нем. В. В. Бибихина, А. В. Ахутина, А. П. Шурбелева. – СПб. : Владимир даль, 2013. – 590 с.
 8. Прудникова О. В. Інформаційна культура: концептуальні засади та світоглядний сенс : монографія / О. В. Прудникова. – Х. : Право, 2015. – 352 с.
 9. Дзьобань О. П.Віртуальна реальність: метафізичний сенс / О. П. дзьобань, С. Б.Жданенко  // Вісн. Нац. юрид. акад. україни імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2012. – Вип. 2 (12). – С. 97–104.
 10. Дзьобань О. П. Раціональні засади віртуальної реальності / О. П. дзьобань, Ю. В. Мелякова  // Політол. вісн. : зб. наук. пр. – к. : ІНТАС, 2012. – Вип. 59. – С. 8–15.
 11. Дзьобань О. П.Віртуальні комунікації: до проблеми філософського осмислення сутності / О. П. дзьобань, Є. М.Мануйлов // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. україни імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2015. – № 3 (26). – С. 7–19.
 12. дзьобань О. П.Віртуальні комунікації: роль і місце у сучасному світі / О. П. дзьобань, С. Б.Жданенко // Правова інформатика. – 2015. – № 2 (46). – С. 9–16.
 13. Бауман З. Индивидуализированное общество / Зигмунт Бауман ; пер. с англ. ; под ред. В. Л. Иноземцева. – М. : Логос, 2002. – 390 с.
 14. Циркин В. И. Физиологические основы психической деятельности и поведения человека / В. И. Циркин, С. И. Трухина. – Н. Новгород : Мед. кн. НГМА, 2001. – 523  с.
 15. Дзьобань О. П. Феномен свободи в онтогенетичному й філогенетичному контекстах / О. П. дзьобань, Ю. В. Мелякова // Вісн. Нац. техн. ун-ту «Харк. політех. ін-т» : зб. наук. пр. Темат. вип.: Філософія. – Х. : НТу «ХПІ», 2008. – № 11. – С. 9–15.
 16. Дзьобань О. П. до питання про взаємодію права і свободи / О. П. дзьобань // Проблеми законності : Акад. зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. україни, 2009. – Вип. 104. – С. 15–25.
 17. Прудникова Е. В. Информационная культура в контексте современных социальных процессов / Е. В. Прудникова // Совр. науч. вестн. : науч.-теорет. и практ. журн. – 2013. – № 40 (179). – С. 82–89.
 18. Межуев В. М. Ценности современности в контексте модернизации и глобализации [Електронний ресурс] / В. М. Межуев // Знание. Понимание. умение. – 2009. – № 1. – Режим доступу: http://www.zpujournal.ru/ezpu/2009/1/Mezhuev.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704