Бінарна опозиція «свобода-відповідальність» в інформаційному суспільстві: до постановки проблеми

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.28.63890

Ключові слова:

відповідальність,  інформаційне суспільство,  знання,  свобода,  віртуальні комунікації

Анотація

Показано, що в інформаційному суспільстві спостерігається сутнісна трансформація поняття свободи й відповідальності. Обґрунтовується, що завдяки специфічним віртуальним характеристикам інформаційного суспільства соціальні суб’єкти отримують унікальні можливості для реалізації особистої свободи, які певною мірою можуть заходити у суперечність із відповідальністю.

Біографії авторів

О. П. Дзьобань

доктор філософських наук, професор

Є. М. Мануйлов

доктор філософії, професор

Посилання

Orteha-y- Hasset Kh. (1991). Estetyka. Fylosofyya kul'tury. Moskva: Yskusstvo [in Russia].

Zymmel' H. (2013). Yzbrannee trude: Fylosofyya kul'ture. Moskva: Tsentr humanytarnikh ynytsyatyv [in Russia].

Fromm E. (1990). Behstvo ot svobody. Moskva: Prohress [in Russia].

Kant I. (1980). Osnovy metafyzyky nravstvennosty. Vyl'nyus [in Lithuania].

Veber M. (1990). Yzbrannye proyzvedenyya. Moskva: Progress [in Russia].

Sartr Zh. P. (1990). Ekzystentsyanalyzm – eto humanyzm. Sumerky Bohov. Antolohyya –Twilight of the Gods. Anthology. Moskva: Yzdatel'stvo polytycheskoy lyteratury, 319-344 [in Russia].

Khaydehher M. (2013). Osnovnye ponyatyya metafyzyky: myr-konechnost'- odynochestvo. Sankt Peterburh: Vladymyr Dal' [in Russia].

Prudnykova O. V. (2015). Informatsiyna kul'tura: kontseptual'ni zasady ta svitohlyadnyy sens. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Dzoban O. P., Zhdanenko S. B. (2012). Virtual'na real'nist': metafizychnyy sens. Visnyk Natsional'noyi yurydychnoyi akademiyi Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho. Seriya: Filosofiya, filosofiya prava, politolohiya, sotsiolohiya – Bulletin of the National Law Academy of Ukraine Yaroslav Mudry. Series: philosophy, philosophy of law, political science, sociology. Kharkiv: Pravo, 2 (12), 97-104 [in Ukrainian].

Dzoban O. P., Melyakova Yu. V. (2012). Ratsional'ni zasady virtual'noyi real'nosti. Politolohichnyy visnyk – Political Science. Kyyiv: INTAS, 59, 8-15 [in Ukrainian].

Dzoban O. P., Manuylov Ye. M. (2015). Virtual'ni komunikatsiyi: do problemy filosofs'koho osmyslennya sutnosti. Visnyk Natsional'noho universytetu «Yurydychna akademiya Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho». Seriya : Filosofiya, filosofiya prava, politolohiya, sotsiolohiya – Bulletin of the National Law Academy of Ukraine Yaroslav Mudry. Series: philosophy, philosophy of law, political science, sociology. Kharkiv: Pravo, 3 (26), 7-19 [in Ukrainian].

Dzoban O. P., Zhdanenko S. B. (2015). Virtual'ni komunikatsiyi: rol' i mistse u suchasnomu sviti. Pravova informatyka – Legal Informatics, 2 (46), 9-16 [in Ukrainian].

Bauman Z. (2002). Yndyvydualyzyrovannoe obshchestvo. Moskva: Logos [in Russia].

Tsyrkyn V. Y., Trukhyna S. Y. (2001). Fyzyolohycheskye osnovy psykhycheskoy deyatel'nosty y povedenyya cheloveka. Nyzhnyy Novhorod: Medytsynskaya knyha NHMA [in Russia].

Dzoban O. P., Melyakova Yu. V. (2008). Fenomen svobody v ontohenetychnomu y filohenetychnomu kontekstakh. Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu “Kharkivs'kyy politekhnichnyy instytut”. Filosofiya – Proceedings of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". Philosophy. Kharkiv: NTU “KhPI”, 11, 9-15 [in Ukrainian].

Dzoban O. P. (2009). Do pytannya pro vzayemodiyu prava i svobody. Problemy zakonnosti –Issues of legality. Kharkiv: Nats. yuryd. akad. Ukrayiny, 104, 15-25 [in Ukrainian].

Prudnykova E. V. (2013). Ynformatsyonnaya kul'tura v kontekste sovremennykh sotsyal'nykh protsessov. Sovremennyy nauchniy vestnyk. Nauchno-teoretycheskyy y praktycheskyy zhurnal – The modern scientific bulletin. Scientific-theoretical and practical journal, 40 (179), 82-89 [in Kazakhstan].

Mezhuev V. M. (2009). Tsennosty sovremennosty v kontekste modernyzatsyy y hlobalyzatsyy. Znanye. Ponymanye. Umenye – Knowledge. Understanding. Skill, 1. URL: http://www.zpujournal.ru/ezpu/2009/1/Mezhuev [in Russia].

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-21

Як цитувати

Дзьобань, О. П., & Мануйлов, Є. М. (2016). Бінарна опозиція «свобода-відповідальність» в інформаційному суспільстві: до постановки проблеми. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 1(28), 15–26. https://doi.org/10.21564/2075-7190.28.63890

Номер

Розділ

Філософія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають