ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА: ДО ПРОБЛЕМИ МІСЦЯ Й РОЛІ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Володимир Чалапко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2663-5704.51.242004

Ключові слова:

інформаційна безпека, національна безпека, інформаційні впливи, духовна сфера суспільства, соціальна система

Анотація

У статті обґрунтовується, що здійснюваний інформаційний вплив за допомогою технологій контролю і маніпулювання суспільною свідомістю викликає дисфункційні процеси, що перешкоджають оптимальному функціонуванню державних інститутів. Основним обʼєктом захисту у даному випадку виступає суспільна свідомість. Зазначається, що специфіка інформаційної безпеки дозволяє їй охопити всі види безпеки: економічну, соціально-політичну, військову та екологічну, тому її забезпечення є пріоритетним завданням у процесі вирішення проблем національної безпеки. Від забезпечення інформаційної безпеки на сучасному етапі розвитку суспільства залежать умови забезпечення основних видів безпеки держави.

Біографія автора

Володимир Чалапко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

аспірант кафедри філософії

Посилання

Bodnar, I. R. (2014). Informatsiina bezpeka yak osnova natsionalnoi bezpeky. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky ‒ The mechanism of economic regulation, 1, 68‒75. URL: http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/MEV/Bodnar/Bodnar_Vyb_Pub_9.pdf [in Ukrainian].

Yemelianov, S. L. (2014). Osnovy informatsiinoi bezpeky. Odesa: Feniks [in Ukrainian].

Natsionalna bezpeka: svitohliadni ta teoretyko-metodolohichni zasady. O. P. Dzoban (Ed.). (2021). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Dzoban, O. P., Pylypchuk, V. H. (2011). Informatsiine nasylstvo ta bezpeka: svitohliadno-pravovi aspekty. V. H. Pylypchuk (Ed.). Kharkiv: Maidan [in Ukrainian].

Zolotar, O. (2018). Informatsiina bezpeka liudyny: teoriia i praktyka. Kyiv: TOV «Vydavnychyi dim «ArtEk» [in Ukrainian].

Manzhueva, O. M. (2016). Filosofskaya paradigma informatsionnoy bezopasnosti: Doctor’s thesis. Moskva [in Russia].

Hula R. V. , Dzoban O. P., Perederii I. H. et al. (2020). Informatsiina viina: sotsialno-ontolohichnyi ta militarnyi aspekty. Kyiv: Karavela [in Ukrainian].

Brzhevska, Z. M., Dovzhenko, N. M., Kyrychok, R. V., Haidur, H. I., Anosov, A. O. (2019). Informatsiini viiny: problemy, zahrozy ta protydiia. Kiberbezpeka: osvita, nauka, tekhnika ‒ Cybersecurity: education, science, technology, 3, 88-96 [in Ukrainian].

Korokhod, Ya. D. (2013). Informatsiino-psykholohichni viiny – zbroia ХХ stolittia. Aktualni problemy polityky ‒ Current policy issues, 50, 299-307 [in Ukrainian].

Duhinets, H. V., Kosiachevska, S. M. (2014). Informatsiini viiny yak instrument vplyvu na natsionalnyi suverenitet v umovakh hlobalizatsii. Ekonomichnyi prostir ‒ Economic space, 92, 23-33 [in Ukrainian].

Toffler, E. (2001). Metamorfozyi vlasti: Znanie, bogatstvo i sila na poroge XXI veka. Moskva: AST [in Russia].

Rastorguev, S. P. (1998). Informatsionnaya voyna. Moskva: Radio i svyaz [in Russia].

Shkarlet, S. M. (2014). Informatsiina ekonomika yak osnova sotsialno-ekonomichnoi reheneratsii Ukrainy. Ekonomika Ukrainy ‒ Ukraine economy, 11, 51-60 [in Ukrainian].

Bodrov, V. H., Matveichuk, L. O. (2016). Informatsiina ekonomika i publichne upravlinnia: teoretyko-prykladni aspekty. Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia ‒ Public administration and customs administration, 2, 7-16 [in Ukrainian].

Aleksanian, A. H. (2018). Informatsiina ekonomika: vplyv na mozhlyvosti liudskoho rozvytku. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka ‒ Social and labor relations: theory and practice, 1, 399-405 [in Ukrainian].

Buran, O. A. (2020). Vykorystannia spetsialnykh informatsiinykh tekhnolohii v dukhovno-relihiinomu zhytti derzhavy yak zahroza dlia natsionalnoi bezpeky Ukrainy. Naukovi zapysky Tsentralnoukrainskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Seriia: Pravo ‒ Scientific notes of the Central Ukrainian State Pedagogical University named after Volodymyr Vynnychenko. Series: Right, Issue 8, 101-106 [in Ukrainian].

Atamaniuk, Z. M., Torhashyna, A. (2019). Manipuliuvannia masovoiu svidomistiu zasobamy kultury. Naukove piznannia: metodolohiia ta tekhnolohiia. Filosofiia ‒ Scientific knowledge: methodology and technology. Philosophy, 2019. Issue 1, 6-13 [in Ukrainian].

Kaliuzhna, Yu. (2018). Manipuliuvannia masovoiu svidomistiu yak informatsiinyi mekhanizm destabilizatsii sotsialno-politychnykh system. Hileia: naukovyi visnyk ‒ Gilea: Scientific Bulletin, Issue 133, 238-244 [in Ukrainian].

Zakharenko, K. (2018). Zasoby masovoi informatsii yak neobkhidnyi element rozvytku informatsiinoho suspilstva. Hileia: naukovyi visnyk ‒ Gilea: Scientific Bulletin, Issue 132, 250-254 [in Ukrainian].

Lytvyn, O. H., Holubinka, N. I. (2018). Problemy kultury slova v zasobakh masovoi informatsii. Ukrainskyi smysl ‒ Ukrainian meaning, 2018, 220-227 [in Ukrainian].

Prudnykova, O. V. (2018). Rol zasobiv masovoi komunikatsii u rozvytku informatsiinoi kultury vitchyznianoho sotsiumu v umovakh «hibrydnoi viiny». Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho» ‒ Bulletin of the National University "Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine", 1, 33-42 [in Ukrainian].

Deliia, V. Yu. (2020). Ekolohichna bezpeka yak obiekt pravovoho zabezpechennia. Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E.O.Didorenka ‒ Bulletin of Luhansk State University of Internal Affairs named after E.O.Didorenko, Issue 1, 195-203 [in Ukrainian].

Bestuzheva, S. V., Lytovchenko, I. V., Bestuzhev, V. O. (2019). Teoretyko-metodychne zabezpechennia pidvyshchennia rivnia ekolohichnoi bezpeky Ukrainy v umovakh yevrointehratsii. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia ‒ Scientific view: economics and management, 1, 149-159 [in Ukrainian].

Vyshnevska, O. M., Kamasheva, S. A., Kamashev, A. V. (2019). Hlobalizatsiini protsesy u formuvanni ekolohichnoi bezpeky svitu. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment ‒ Scientific Bulletin of the International Humanities University. Series: Economics and Management, Issue 36, 114-121 [in Ukrainian].

Bilorus, O. H. (2019). Novitnii vymir ekolohichnoi bezpeky v umovakh posylennia hlobalizatsiinykh vyklykiv. Finansy Ukrainy ‒ Finance of Ukraine, 5, 124-126 [in Ukrainian].

Fedulova, L. (2020). Tendentsii rozvytku ta vprovadzhennia tsyfrovykh tekhnolohii dlia realizatsii tsilei staloho rozvytku. Ekonomika pryrodokorystuvannia i stalyi rozvytok ‒ Environmental economics and sustainable development, 7, 6-14 [in Ukrainian].

Krasnostanova, N. E., Stoian, R. H. (2020). Tsili staloho rozvytku v konteksti formuvannia ta rozvytku liudskoho kapitalu. Biznes Inform ‒ Business Inform, 2, 422-428 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-11

Як цитувати

Чалапко, . В. . (2021). ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА: ДО ПРОБЛЕМИ МІСЦЯ Й РОЛІ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 4(51). https://doi.org/10.21564/2663-5704.51.242004

Номер

Розділ

Філософія