ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

  • Петро Квіткін Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Ukraine
  • Ірина Дятлова Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Ukraine
  • Людмила Петрова Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2663-5704.51.241998

Ключові слова:

інформаційна безпека, інформаційна безпека особистості, зміст інформаційної безпеки особистості

Анотація

Розглянуто проблему інформаційної безпеки особистості у сучасному соціумі. Здійснено аналіз нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки суспільства та особистості, концептуальних підходів до дослідження сутності і змісту інформаційної безпеки особистості. Обґрунтовано розуміння інформаційної безпеки особистості як інтегральної якості особистості. Визначено сутність і зміст інформаційної безпеки особистості.

Біографії авторів

Петро Квіткін , Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

кандидат філософських наук, професор,

професор кафедри філософії

Ірина Дятлова, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

кандидат філософських наук,

старший викладач кафедри філософії

Людмила Петрова, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

кандидат філософських наук, доцент,

учений секретар

Посилання

Bodnar, I.R. (2013). Suchasni realii informatsiinoho suspilstva: problemy stanovlennia ta perspektyvy rozvytku. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi komertsiinoi akademii [in Ukrainian].

Avksentieva, T.H. (2013). Polityka i vlada v informatsiinu epokhu: ukrainskyi kontekst. Kharkiv: Kharkiv. nats. un-t im. V. N. Karazina [in Ukrainian].

Foros, A.A. (2009). Informatsiina bezpeka yak skladova natsionalnoi bezpeky Ukrainy. Pravova derzhava – Constitutional state, 11, 222–226. URL: http: //nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2009_11_45 [in Ukrainian].

Hoffman, L.Dzh. (1980). Sovremennye metody zashchity informacii / per. s angl. Moskva: Sovetskoe radio [in Russian].

Ter-Akopov, A.A. (2005). Bezopasnost' cheloveka: social'nye i pravovye osnovy. Moskva: NORMA [in Russian].

Voloshyna, N.M. (2010). Poniattia «bezpeka informatsii» ta «informatsiina bezpeka» v suchasnomu naukovomu prostori. Suchasni informatsiini tekhnolohii u sferi bezpeky ta oborony – Modern information technologies in the field of security and defense, 2, 53–56 [in Ukrainian].

Dzoban O. P., Pylypchuk V. H. (2011). Informatsiine nasylstvo ta bezpeka: svitohliadno-pravovi aspekty. Kharkiv: Maidan [in Ukrainian].

Baranov, O.A. (1999). Informatsiina bezpeka i ekonomichni peretvorennia. Pohlyblennia rynkovykh reform ta stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy do 2010 r.: Proceedings of the International Conference. Kyiv. Part 2, vol. 1 [in Ukrainian].

Bohush, V., Yudin, O. (2005). Informatsiina bezpeka derzhavy. Kyiv: MK-Pres [in Ukrainian].

Zharkov, Ya.M., Dziuba, M.T., Zamaruieva, I.V. et al. (2008). Informatsiina bezpeka osobystosti, suspilstva, derzhavy. Kyiv: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet» [in Ukrainian].

Kravets, Ye.A. (1992). Informatsiina bezpeka derzhavy. Yurydychna entsyklopediia: v 6 t. Kyiv: Ukr. Entsykl. [in Ukrainian].

Lipkan, V.A. (2009). Natsionalna bezpeka Ukrainy. Kyiv: KNT [in Ukrainian].

Kvitkin, P.V., Diatlova, I.V., Luk’ianenko, V.V. (2021). Informatsiina bezpeka osobystosti v umovakh suchasnoi viiny. Viiny informatsiinoi epokhy: mizhdystsyplinarnyi dyskurs. V. A. Krotiuk (Ed.). Kharkiv: FOP Fedorko M.Yu. [in Ukrainian].

Kormych, B.A. (2004). Orhanizatsiino-pravovi osnovy polityky informatsiinoi bezpeky Ukrainy. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Zolotar, O.O. (2018). Informatsiina bezpeka liudyny: teoriia i praktyka. Kyiv: TOV Vydavnychyi dim «ArtEk» [in Ukrainian].

60 khvylyn na reaktsiiu. Yak efektyvno protydiiaty dezinformatsii, ne zaprovadzhuiuchy tsenzuru: dosvid Taivaniu. URL: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/94406/60_khvylyn_na_reakciju_Jak_jefektyvno_protydijaty [in Ukrainian].

Pro stvorennia Tsentru protydii dezinformatsii: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 19 bereznia 2021 roku № 106/2021 (2021).

Polozhennia pro Tsentr protydii dezinformatsii: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 7 travnia 2021 roku № 187/2021 (2021).

Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk (2002). NAN Ukrainy, In-t filosofii imeni H. S. Skovorody; [redkol.: V. I. Shynkaruk (holova) ta in.]. Kyiv: Abrys [in Ukrainian].

Kondakov, N.I. (1971). Logicheskij slovar'. Moskva: Nauka [in Russian].

Istoriia informatsiino-psykholohichnoho protyborstva (2012): pidruch. / redkol.: Ye. D. Skulysh (Ed.) et al. Kyiv : Nauk.-vyd. viddil NA SB Ukrainy [in Ukrainian].

Hula, R., Perederii, I., Vitrynska, O. (2018). Information wars during a postmodern era. Technology, engineering and science – 2018: proceedings of the Ith International Scientific-Practical Conference. London: PoltNTU, 99–101.

Lyvenko, V.I. (2012). Informatsiine protyborstvo u politychnii sferi: do utochnennia bazovykh terminolohichnykh konstruktsii. Nova paradyhma. Filosofiia. Politolohiia. Sotsiolohiia, issue – A new paradigm. Philosophy. Politology. Sociology. 108, 136–144 [in Ukrainian].

Hula, R.V., Dzoban, O.P., Perederii, I.H. et al. (2020). Informatsiina viina: sotsialno-ontolohichnyi ta militarnyi aspekty. Kyiv: Karavela [in Ukrainian].

Vladimirov, A.I. (2013). Osnovy obshchej teorii vojny. (Part. 1–2). Moskva: Moskovskij finansovo-promyshlennyj universitet «Sinergiya» [in Russian].

Marutian, R.R. (2017). Smyslovi viiny suchasnosti: ukrainskyi vymir. Matrix-divergent, 13.03.2017. URL: https://matrix-info.com/rosiya-gotuyetsya-do-velykoyi-vijny-tu/ [in Ukrainian].

Pelin, O.V., Davydova, Yu.A. (2014). Smyslova zbroia v umovakh informatsiinykh viin. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: «Pedahohika, sotsialna robota», issue – Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: «Pedagogy, social work», 31, 125–127 [in Ukrainian].

Pocheptsov, H.H. (2016). Smysly i viiny: Ukraina i Rosiia v informatsiinii i smyslovii viinakh. Kyiv: Vydavnychyi dim «Kyievo-Mohylianska akademiia» [in Ukrainian].

Hibrydna viina i zhurnalistyka. Problemy informatsiinoi bezpeky. (2018). V.O. Zhadka; O.I. Kharytonenko, Yu.S. Poltavets (Eds.). Kyiv: Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Il'nickij, A.M. (2021). Bezopasnost' strany kak fundament razvitiya. Arsenal Otechestva – Arsenal of the Fatherland, 1 (51). URL: https://arsenal-otechestva.ru/article/1414-bezopasnost-strany-kak-fundament-razvitiya [in Russian].

Korovin, V. (2021). Chto takoe mental'naya vojna. Delovaja gazeta Vzgljad – Business newspaper «Look». URL: https://vz.ru/opinions/2021/3/29/1091779.html [in Russian].

Petryk, V. (2009). Sutnist informatsiinoi bezpeky derzhavy, suspilstva ta osoby. Yurydychnyi zhurnal – Legal journal, 5, 122–134 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-11

Як цитувати

Квіткін , П. ., Дятлова, . І. ., & Петрова, . Л. . (2021). ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 4(51). https://doi.org/10.21564/2663-5704.51.241998

Номер

Розділ

Філософія