DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.47.218973

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СУДІВ ТА ЗМІ В УМОВАХ ДЕМОКРАТІЇ

Олена Володимирівна Волянська, Ірина Валеріївна Підкуркова

Анотація


Актуальність проблеми. Засоби масової інформації відіграють роль важливого суспільного механізму у взаємодії судової системи та інститутів громадянського суспільства. В умовах демократії становлення та ефективне функціонування вільних ЗМІ та незалежного правосуддя в значному ступені залежать від узгодженої взаємодії цих двох інститутів суспільства.

Аналіз останніх джерел показує, що проблема взаємодії судів та ЗМІ є доволі обговорюваною. Суд як соціальний феномен та соціальний інститут розглядається такими вченими як Д.Б. Баронін, С.В. Прилуцький, О.В. Чернушенко та ін. Теоретичним і практичним аспектам здійснення комунікації в судовій владі присвячені роботи А.Г. Алексєєва, П.О. Гвоздика, М.М. Лагунової, М.Г. Лашкіної, А. Розлуцької, В. Рибак та ін. Особливості взаємодії судової влади та засобів масової інформації є предметом дослідження О.І. Євтушенка, П. Каблака, К. Лім, Н. Меєра, О. Овсяннікової, Дж. Снідера, Д. Стромберга та ін.

Метою статті є аналіз особливостей взаємодії судів (судової системи) і засобів масовою інформації, виявлення проблем, що виникають в процесі цієї взаємодії та з’ясування умов та напрямків ефективної співпраці цих інститутів суспільства.

Викладення основного матеріалу. Будучи соціальним інститутом, суд і судова влада безпосередньо залежать від суспільства, у якому вони функціонують. На ступінь довіри (недовіри) громадян до правосуддя впливає багато чинників, одним з найважливіших є висвітлення роботи суду у ЗМІ. Дійсно, засоби масової інформації мають великий вплив на формування суспільної свідомості та громадської думки. Комунікації судів із громадськістю через ЗМІ мають на меті передусім висвітлення та розповсюдження інформації щодо діяльності судової системи, суддів та органів суддівського самоврядування, формування позитивного іміджу суду і довіри до цієї інституції. Створення ефективної системи взаємодії судів і ЗМІ є одним з пріоритетних напрямків демократизації в сучасній Україні. Застосування демократичних стандартів взаємодії судових інститутів та засобів масової інформації в Україні може ускладнюватися певними чинниками, пов’язаними з нашим історичним минулим і незрілістю демократичних принципів. Це, в свою чергу, може впливати на особливості комунікації між судами та ЗМІ і породжувати певні проблеми змістовного та організаційного характеру (іноді «закритість» судів, правова освіта журналістів, випадки некоректної поведінки як з боку суддів, так і з боку журналістів тощо). Представники судової влади повинні встановлювати міцні зв’язки з «четвертою гілкою влади». Основними кроками у цьому напрямку мають стати цілеспрямовані форми взаємодії судів і ЗМІ, наприклад, донесення інформації про діяльність суду через веб-сайти, прес-конференції, брифінги, підготовка судами повідомлень, готових для використання у ЗМІ, акцентування уваги ЗМІ на проблемах окремих судів та судової системи в цілому.

Висновки. Створення ефективної системи взаємодії судів та засобів масової інформації є актуальним завданням на етапі демократичних перетворень у сучасній Україні. Від узгодженої взаємодії цих двох інститутів суспільства залежить не тільки реалізація основних демократичних принципів, а й розбудова усієї демократії. Судова влада демократичної держави має працювати на підставах відкритості. Така відкритість та громадський контроль забезпечуються завдяки ЗМІ на умовах пошуку та врахуванню взаємних інтересів основних суб’єктів взаємодії, зацікавленої ініціативи з боку суду та професійної роботи журналістів.Ключові слова


judiciary; courts; mass media; journalists; democratic principles

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Baronin, D.B. (2014). Sud u systemi suspilnykh vidnosyn [Court in the system of public relations]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Pravo ‑ Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Law Series, 3(28), 144-146 [in Ukrainian].

Prylutskyi, S.V. (2017). Sud yak fundamentalnyi sotsialno-pravovyi fenomen (zarodzhennia, evoliutsiia, suchasnist) [Court as a fundamental socio-legal phenomenon (origin, evolution, modernity)]. ScienceRise: Juridical Science, 2(2), 37-44. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/srjusc_2017_2_9 [in Ukrainian].

Chernushenko, O.V. (2013). Sudova vlada yak sotsialnyi instytut [Judiciary as a social institution]. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav ‑ Scientific Bulletin of the National Academy of Internal Affairs, 3, 112-116 [in Ukrainian].

Volianska, O.V. & Pidkurkova, I.V. (2018). Indicators of confidence in sociological researches. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho”. Seriia: Sotsiolohiia ‑ Bulletin of the National University Yaroslav Mudryi Law Academy of Ukraine. Series: Sociology, 4(39), 112-125.

Lohunova, M.M., Lashkina, M.H., Hvozdyk, P.O. & Alieksieiev, A.H. (2012). Komunikatsii sudovoi vlady: naukovo-praktychnyi posibnyk [Communications of the judiciary: a scientific and practical guide]. Kyiv: «ADEF-Ukraina» [in Ukrainian].

Rozlutska, A. & Rybak, V. (2019). Yak nalahodyty dialoh sudu ta hromady? [How to establish a dialogue between the court and the community?]. Kyiv. Retrieved from http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/15253.pdf [in Ukrainian].

Kablak, P. (2014). Zasoby masovoi informatsii u vzaiemodii sudovoi vlady ta hromadskosti [Mass media in the interaction of the judiciary and the public]. Yurydychnyi visnyk ‑ Legal Bulletin, 6, 47-54 [in Ukrainian].

Ovsiannikova, O. (2012). Etychni problemy vzaiemodii sudovoi vlady ta zasobiv masovoi informatsii [Ethical problems of interaction between the judiciary and the media]. Visnyk akademii pravovykh nauk Ukrainy ‑ Bulletin of the Academy of Legal Sciences of Ukraine, 1, 174-184 [in Ukrainian].

Yevtushenko, O.I. (2009). Vysvitlennia diialnosti sudovoi vlady u zasobakh masovoi informatsii [Coverage of the judiciary in the media]. Retrieved from https://cedem.org.ua/articles/vysvitlennya-diyalnosti-sudovoyi-vlady-u-zasobah-masovoyi-informatsiyi/ [in Ukrainian].

Prystupennko, T.O. Vzaiemovidnosyny zasobiv masovoi informatsii ta sudovoi hilky vlady v konteksti prava na informatsiiu [The relationship between the media and the judiciary in the context of the right to information]. Retrieved from http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1374 [in Ukrainian].

Ivanova, O.A. Efektyvna komunikatsiia yak chynnyk doviry do sudu [Effective communication as a factor of trust in the court]. Retrieved from http://www.vru.gov.ua/content/file/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%8F%D0%BA_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83.pdf [in Ukrainian].

Snyder, J.M., Stromberg, D. & Lim, C.S.H. (2010). Measuring Media Influence on U.S. State Courts. 2010 Meeting Papers, 1193, Society for Economic Dynamics. Retrieved from https://ideas.repec.org/p/red/sed010/1193.html

Keyzer, P, Johnston, J., Pearson, M., Rodrick, S. & Wallace, A. (2013). The courts and social media: what do judges and court workers think? Judicial Officers’ Bulletin, 25(6). July 2013: 47-51. Retrieved from https://journlaw.com/2013/08/07/the-courts-and-social-media-what-do-judges-and-court-workers-think/

Meyer, N.H. (2014). Social Media and the Courts: Innovative Tools or Dangerous Fad? A Practical Guide for Court Administrators. International Journal for Court Administration, 6(1). Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2894158

Stavlennia hromadian Ukrainy do sudovoi systemy [Attitudes of Ukrainian citizens to the judicial system]. URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/stavlennia-gromadian-ukrainy-do-sudovoi-systemy [in Ukrainian].

Buromenskyi, M., Serdiuk, O. & Pidkurkova, I. (2008). Sudy u vidnosynakh z zhurnalistamy ta ZMI: Posibnyk dlia suddiv [Courts in relations with journalists and the media: A guide for judges]. Kyiv [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704