DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.47.218963

ПРИВАТИЗОВАНЕ НАСИЛЛЯ: СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Микола Адамович Козловець, Вадим Миколайович Слюсар

Анотація


Постановка проблеми. Насилля, незважаючи на зміну його форм та інструментальне призначення, незмінно супроводжує всі явища і процеси упродовж всієї історії людської цивілізації. Легітимація права окремих людей або соціальних груп посягати на здоров'я, свободу та інші цінності людського життя в усі часи надзвичайно дорого обходилось людству. Однак ціна насилля  у добу стрімкого розвитку науки, техніки і технологій надзвичайно зростає. Проблема приватизованого насилля є однією з визначальних характеристик глобалізованого світу. Тим самим актуалізується наукова концептуалізація цієї проблематики, пов’язаної з політологічним аналізом сутності насилля загалом, і приватизованого зокрема, змістом і видами його прояву в сучасному світі.

Аналіз останніх досліджень і  публікацій. У науковій літературі проблема насилля досліджується як у предметному полі політичної науки (Дж. Агамбен, Ф. фон Гаєк, К. Шлегель, А. Дмитрієв, І. Залисін, С. Кузіна), так і у взаємозв’язку з філософськими (Ж. Дерріда, С. Жижек, М. Штаудіґл), психологічними (Ф. Фанон), етичними (Л. Свендсен), мас-медійними (Г. Енценсбергер), культурологічними (В. Софський) та іншими науковими розвідками. Дослідниками були проаналізовані структурне насилля у контексті соціальної справедливості; виправдання державної монополії на насилля та використання конкретних засобів соціальних змін; виявлення різних форм насилля з акцентом на проблемі індивідуального; осмислення масштабності насилля. Різноманітні концептуальні інтерпретації проблеми насилля у політологічному аспекті зустрічаємо у працях й вітчизняних науковців В. Бебика, Д. Бойка, C. Головатого, Є. Головахи, В. Горбатенка, М. Михальченка, В. Кравченка, В. Кременя, В. Остроухова, О. Панфілова, О. Полторакова, О. Рудакевича, Ф. Рудича, В. Слюсаря, В. Ткаченка, М. Требіна, В. Целуйка, М. Шульги та ін. У той же час проблема насилля, насамперед приватизованого, залишається однією з найбільш дискусійних і малодосліджених у суспільствознавстві.

Метою статті є дослідження на основі аналізу історичного досвіду і сучасної практики соціальної природі та причин посилення приватизованих форм насилля, чинників і механізмів його здійснення в сучасному світі.

Виклад основного матеріалу дослідження з обґгрунтуванням отриманих наукових результатів. Концептуалізовано поняття «приватизоване насилля» у контексті теоретичних і загальнокультурних досліджень насилля, що дозволило виокремити його із загального понятійного ряду «соціальне насилля» і визначити як об’єктивний чинник суспільного розвитку, а також систематизувати його за різними підставами. Констатовано, що у проявах насилля й агресії виявляється значення біологічних і психологічних якостей, але визначальним є соціальний фактор. Антропологічна складова приватизованого насилля перетворює його в феномен суспільної свідомості, який виступає істотним фактором, що визначає процес культурно-історичного розвитку суспільства. Якщо політичне насилля інституціоналізоване, включене у механізм дії цінностей суспільства, вбудоване у соціальну структуру різними методами і трансформується в інструмент організації суспільного порядку, насамперед через примус, стимулювання і переконання, то приховане насилля, навпаки, стимулює зростання невизначеності й хаотичності повсякденного життя.

Особливу увагу звернено на вплив глобалізаційних процесів на насилля, утвердження й посилення його непрямих, приватизованих форм. Наводяться причини виникнення приватизованого насилля і чинники, які зумовлюють його посилення в сучасних умовах. Розглядаються соціальні групи, які вдаються до приватизованого насилля, та моделі комунікативної поведінки й стилі управління в конфліктній і постконфліктній ситуаціях. Розкриваються особливості політичної культури трансформаційного українського суспільства, які впливають на посилення соціально-політичної напруженості та мотивацію щодо приватизованих форм насилля.

Висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Зроблено висновок про соціальну зумовленість приватизованого насилля та доцільність формування культури ненасилля, толерантності і згоди в сучасних умовах. Пошуки шляхів формування нових індивідуальних, колективних, соціально-організованих принципів толерантного існування стає дедалі більше затребуваним напрямом розвитку сучасної цивілізації. Альтернативою насильницьким практикам має стати ненасильницький шлях подальшого розвитку людства.


Ключові слова


насилля; ненасилля; феноменологія насилля; соціальне ненасилля; приватизоване насилля; справедливе насилля; суспільство; суспільний порядок

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Nort, D., Wallis, J. & Waingast, B. (2017). Nasylstvo ta suspilni poriadky. Osnovni chynnyky, yaki vplynuly na khid istorii [Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History] / per. z anhl. Taras Tsymbal. Kyiv: «Nash format», «Nezalezhnyi kulturolohichnyi zhurnal “I”» [in Ukrainian].

Agamben, G. (2011). Homo sacer. Chrezvychajnoe polozhenie [Homo Sacer: State of Exception]. Moskva : Izdatel’stvo «Evropa» [in Russian].

Agamben, G. (2011). Homo sacer. Suverennaja vlast’ i golaja zhizn’ [Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life]. Moskva: Izdatel’stvo «Evropa» [in Russian].

Alvarez, A.C. & Bachman, R.D. (2020). Violence: the enduring problem. Fourth Ed. Thousand Oaks: SAGE Publishing.

Christopher, M.N. & Phillippi B.D. (2020). Archaeologies of violence and privilege. Albuquerque: University of New Mexico Press.

Derrida, J. (2002). Acts of religion / edited and with an introduction by Gil Anidjar. New York: Routledge.

Fanon, F. (2004). The wretched of the earth / translated from the French by Richard Philcox; introductions by Jean-Paul Sartre and Homi K. Bhabha. New York: Grove Press.

Frazer, E. & Hutchings K. (2020). Violence and political theory. Cambridge, UK; Medford, MA: Polity.

Hayek, F. A. (2007). The Road to Serfdom: text and documents / edited by Bruce Caldwell. Chicago: University of Chicago Press.

Imbusch, P. (2002). Der Gewaltbegriff. Heitmeyer, W. & Hagan, J.(Eds.). Internationales Handbuch der Gewaltforschung, S. 26-57. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.

Schmid, H.B. (2020). Evil in joint action : the ethics of hate and the sociology of original sin. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge.

Sofsky, W. (1993). Die Ordnung des Terrors: Das Konzentrationslager. Frankfurt am Main: S. Fischer.

Sofsky,W. (1996). Traktat über die Gewalt. München: Fischer.

Staudigl, M. (2010). Násilie ako udalosť zmyslu a postihnutosť. Prolegomena k fenomenológii násilia. Náboženstvo a nihilizmus: z pohľadu filozofie existencie a fenomenológie, S. 207-225. Bratislava Filozofický ústav SAV.

Staudigl, M. (2015). Phänomenologie der Gewalt. Cham: Springer.

Svendsen, L.Fr.H. (2008). A Philosophy of Fear. 2nd ed. London: Reaktion Book.

Svendsen, L.Fr.H. (2010). A Philosophy of Evil / Translated by Kerri A. Pierce. London: Dalkey Archive Press.

Zizek, S. (2008). Violence. New York: Picador.

Sliusar, V. M. (2019). Problema nasyllia u filosofskykh rozvidkakh druhoi polovyny XX stolittia [The problem of violence in the philosophy of the second half of the twentieth century]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. Filosofski nauky ‑ Bulletin of Ivan Franko Zhytomyr State University. Philosophical sciences,. 2(86), 51–60 [in Ukrainian].

Panfilov, O.Yu. (Ed.) (2013). Sotsialno-humanitarna sfera Ukrainy pered hlobalnymy vyklykamy suchasnosti. Monohrafiia [Social and humanitarian sphere of Ukraine in the face of global challenges of today. Monograph]. Kharkiv: Vydavnytstvo «Inzhek» [in Ukrainian].

Panfilov, O.Yu. (Ed.) (2019). Sotsialno-humanitarna sfera Ukrainy v suchasnykh dyskursakh: monohrafiia [Social and humanitarian sphere of Ukraine in modern discourses: monograph]. Kharkiv: KhIF KNTEU, vydavets O.A. Miroshnychenko [in Ukrainian].

Poltorakov, O. Yu. (2019). Pryvatyzatsiia nasylstva: istoryko-sotsialna dynamika stanovlennia [Privatization of violence: historical and social dynamics of becoming]. Visnyk NTUU «KPI». Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo ‑ Bulletin of NTUU “KPI”. Politology. Sociology. Law, 3(43), 127–132 [in Ukrainian].

Sliusar, V.M. (2017). Nasyllia: sotsialno-filosofska pryroda [Violence: social and philosophical nature]. Zhytomyr: Vyd-vo Yevenok O. O. [in Ukrainian].

Trebin, M.P. (Ed.) (2013). Hromadianske suspilstvo: politychni ta sotsialno-pravovi problemy rozvytku : monohrafiia [Civil society: political and social and legal problems of development: a monograph] / H.Yu. Vasyliev, V.D. Vodnik, O.V. Volianska ta in. Kharkiv : Pravo [in Ukrainian].

Trebin, M.P. (Ed.) (2016). Pravova i politychna kultura ukrainskoho sotsiumu za umov modernizatsii polityko-pravovoho zhyttia : monohrafiia [Legal and political culture of Ukrainian society in terms of modernization of political and legal life: a monograph] / [O.O. Bezruk, L. M. Herasina, I. V. Holovko ta in.]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Trebin, M.P. (Ed.) (2019). Polityko-pravova mentalnist ukrainskoho sotsiumu v umovakh yevropeiskoi intehratsii : monohrafiia [Political and legal mentality of Ukrainian society in the context of European integration: monographs] / [O.O. Bezruk, V.S. Blikhar, L.M. Herasina ta in.]. Kharkiv : Pravo [in Ukrainian].

Toftul, M. H. (2016). Entsyklopedychnyi slovnyk z istorii ta teorii morali: slovnyk [Encyclopedic Dictionary of History and Theory of Morality: Dictionary]. Zhytomyr: Vyd. O.O. Yevenok [in Ukrainian].

Nort, D. (2000). Instytutsii, instytutsiina zmina ta funktsionuvannia ekonomiky [Institutions, Institute of Law and Functionality of the Economy]. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].

Eppler, E. (2002). Vom Gewaltmonopol zum Gewaltmarkt? Die Privatisierung und Kommerzialisierung der Gewalt. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Martinez, L. (1998). La Guerre civile en Algérie (1990-1998). Paris: Karthala.

Poltorakov, A.Ju. (2009). Privatizacija nasilija: sociopoliticheskij kontekst. [Privatization of Violence: Sociopolitical Context]. Politika i obshhestvo ‑ Politics and society, 10, 45–52 [in Russian].

Mair, S. (2002). Die Globalisierung privater Gewalt: Kriegsherren, Rebellen, Terroristen und organisierte Kriminalität. Berlin: SWP-Studien.

Ruf, W. (1999). Zur Privatisierung von Gewalt. Luedtke, R.-M., Strutynski, P. (Hrsg.) Pazifismus, Politik und Widerstand. Analysen und Strategien der Friedensbewegung, S. 16-26. Kassel: Jenior Verlag.

Sitarov, V.A. (2005). Nasilie i nenasilie [Violence and Non-Violence]. Znanie. Ponimanie. Umenie ‑ Knowledge. Understanding. Skill, 1, 135–139 [in Russian].

Wulf, H. (2007). Privatizing and internationalizing violence. The Economics of Peace and Security Journal, 2(1), 35–40.

Bek, U. (2011). Vlada i kontrvlada u dobu hlobalizatsii. Nova svitova politychna ekonomiia [Power and counter power in the age of globalization. The New World Political Economy]. Kyyiv: NikaTsentr [in Ukrainian].

Tseluiko, V. O. (2006). Pryvatni viiskovi kompanii i pryvatyzatsiia funktsii derzhavy u voiennii sferi [Private military companies and privatization of functions of the state in the military sphere]. Stratehichna panorama ‑ Strategic panorama, 1, 139–143 [in Ukrainian].

Poltorakov, O. Yu. (2017). «Pryvatyzatsiia nasylstva»: heostratehichni konteksty tinovoi ekonomiky [«Privatization of Violence»: Geostrategic Contexts of the Shadow Economy]. Tinova ekonomika: svitovi tendentsii ta ukrainski realii: materialy mizhvidomchoi nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 23 cherv.2017 r.)Shadow economy: world trends and Ukrainian realities: materials of the interdepartmental scientific and practical conference (Kyiv, June 23, 2017) / redkol.: V. V. Cherniei, S. S. Cherniavskyi, V. I. Shakunta in. Kyiv: Nats. akad. vnutr. Sprav, 306–308 [in Ukrainian].

Kravchenko, V. Yu. (2014). Osoblyvosti pryvatyzatsii politychnoho nasyllia v konteksti transformatsii lehitymnosti derzhavnykh instytutiv [Features of privatization of political violence in the context of transformation of legitimacy of state institutions]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu ‑ Bulletin of Dnipropetrovsk University, 22(24), 79–87 [in Ukrainian].

Chojnacki, S. (2004). Gewaltakteure und Gewaltmärkte: Wandelder Kriegsformen? Der Bürger im Staat, 54(4), 197–204.

Shulha, M. O. (2018). Zbii sotsialnoi matrytsi [Social Matrix Failure]. Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704