DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.44.195923

ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ “ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ”

Володимир Вікторович Чалапко

Анотація


Визначено характеристики “гібридної війни” та особливості її прояву у інформаційному просторі України. Розкрито базові загрози інформаційній безпеці вітчизняного суспільства в умовах гібридного протистояння. Досліджено сутність інформаційної зброї та напрямки її застосування під час “гібридної війни”. Проаналізовано характер небезпек і негативних впливів суб᾽єктів гібридних атак у соціальних мережах.


Ключові слова


інформаційна безпека; гібридна війна; загрози інформаційній безпеці; інформаційна зброя; інформаційний простір; духовна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Svitova gibry`dna vijna: ukrayins`ky`j front (2017) / za zag. red. V. P. Gorbulina. nacional`ny`j insty`tut strategichny`x doslidzhen`. Kуiv: NISD [in Ukrainian].

Shpy`ga, P. S., Rudny`k, R. M. (2014). Osnovni texnologiyi ta zakonomirnosti informacijnoyi vijny`. Problemy` mizhnarodny`x vidnosy`nProblems of international relations, issue 8, 326-339 [in Ukrainian].

Kaly`novs`ky`j, Yu. Yu., Manujlov, Ye. M. (2016). Rol` i misce informacijnoyi bezpeky` u rozbudovi suchasnoyi ukrayins`koyi derzhavy`. Visny`k Nacional`nogo universy`tetu “Yury`dy`chna akademiya Ukrayiny` imeni Yaroslava Mudrogo”. Seriya: Filosofiya, filosofiya prava, politologiya, sociologiya – Bulletin of the National University “Yaroslav Mudryi Law Academy of Ukraine”. Series: Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology, 2 (29), 144-154 [in Ukrainian].

Kosogov, O. M. (2014). Priory`tetni napryamky` derzhavnoyi polity`ky` shhodo zabezpechennya bezpeky` nacional`nogo kiberprostoru. Zbirny`k naukovy`x pracz` Xarkivs`kogo universy`tetu Povitryany`x Sy`l – Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, issue 3, 127-130 [in Ukrainian].

Kaly`novs`ky`j, Yu. Yu., Manujlov, Ye. M. (2017). Aksiologichny`j vy`mir informacijnoyi bezpeky` ukrayins`koyi derzhavy`. Visny`k Nacional`nogo universy`tetu “Yury`dy`chna akademiya Ukrayiny` imeni Yaroslava Mudrogo”. Seriya: Filosofiya, filosofiya prava, politologiya, sociologiya – Bulletin of the National University “Yaroslav Mudryi Law Academy of Ukraine”. Series: Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology, 3 (34), 13-31 [in Ukrainian].

Shevchenko, G. P. (2017). Duxovna bezpeka: duxovna kul`tura i duxovni cinnosti suchasnoyi lyudy`ny`. Duxovnist` osoby`stosti: metodologiya, teoriya i prakty`ka − Spirituality of a Personality: Methodology, Theory and Practice, issue 3, 361-373 [in Ukrainian].

Dz`oban,` O. P. (2019). Do problemy` zagroz informacijnij bezpeci Ukrayiny`: cy`vilizacijny`j kontekst. Pobudova informacijnogo suspil`stva: resursy` i texnologiyi: proceedings of the Scientific and Practical Conference. Kуiv: UkrINTEI, 173-176 [in Ukrainian].

Khimey, V. (2014). Osnovni suchasni problemy informatsiynoyi bezpeky Ukrayiny. Tele- ta radiozhurnalistykaTele- and radio journalism, issue 13, 127-132 [in Ukrainian].

Il`ny`cz`ka, U. (2016). Informacijna bezpeka Ukrayiny`: suchasni vy`kly`ky`, zagrozy` ta mexanizmy` proty`diyi negaty`vny`m informacijno-psy`xologichny`m vply`vam. Humanitarian vision, Vol. 2, Num. 1, 27-32 [in Ukrainian].

Kravchenko, T. O. (2014). Aksiologichny`j aspekt informacijno-merezhevoyi parady`gmy`. Filosofiya nauky`: trady`ciyi ta innovaciyi – Philosophy of Science: Traditions and Innovations, 1, 53-63 [in Ukrainian].

Derkachenko, Ya. A. (2016). Social`ni merezhi, yak seredovy`shhe dlya texnologij manipulyaty`vnogo vply`vu. Suchasny`j zaxy`st informaciyi – Modern Information Security, 1, 51-59 [in Ukrainian].

Molodecz`ka-Gry`nchuk, K. V. (2017). Analiz vply`vu zagroz informacijnij bezpeci derzhavy` u social`ny`x internet-servisax na sfery` suspil`noyi diyal`nosti. Upravlinnya rozvy`tkom skladny`x sy`stem – Management of Development of Complex Systems, issue 30, 121-127 [in Ukrainian].

Dany`l`yan, O. G., Dz`oban,` O. P. (2018). Informacijna bezpeka Ukrayiny`: zagrozy`, zumovleni cy`vilizacijny`m vy`borom yevropejs`ky`x cinnostej. Politologichny`j visny`k : zb. nauk. pr. – Politology Bulletin: Collection of Scientific Works, issue 81, 60-67 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Світова гібридна війна: український фронт / За заг. ред. В. П. Горбуліна. Національний інститут стратегічних досліджень. Київ: НІСД, 2017.  496 с.
 2. Шпига П. С., Рудник Р. М. Основні технології та закономірності інформаційної війни. Проблеми міжнародних відносин. 2014. Вип. 8. С. 326-339.
 3. Калиновський Ю. Ю.,  Мануйлов Є. М. Роль і місце інформаційної безпеки у розбудові сучасної української держави. Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. : А. П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2016. № 2 (29). С. 144-154.
 4. Косогов О. М. Пріоритетні напрямки державної політики щодо забезпечення безпеки національного кіберпростору. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. 2014. Вип. 3. С. 127-130.
 5. Калиновський Ю. Ю., Мануйлов Є. М. Аксіологічний вимір інформаційної безпеки української держави. Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія / редкол. : А. П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2017. № 3 (34). С. 13-31.
 6. Шевченко Г. П. Духовна безпека: духовна культура і духовні цінності сучасної людини. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2017. Вип. 3. С. 361-373.
 7. Дзьобань О. П. До проблеми загроз інформаційній безпеці України: цивілізаційний контекст. Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології: матеріали XVIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19-20 вересня 2019 р.). Київ: УкрІНТЕІ, 2019. С. 173-176.
 8. Хімей В. Основні сучасні проблеми інформаційної безпеки України. Теле- та радіожурналістика.  2014. Вип. 13. С. 127-132.
 9. Ільницька У. Інформаційна безпека України: сучасні виклики, загрози та механізми протидії негативним інформаційно-психологічним впливам. Humanitarian vision. 2016. Vol. 2, Num. 1. С. 27-32.
 10. Кравченко Т. О. Аксіологічний аспект інформаційно-мережевої парадигми. Філософія науки: традиції та інновації. 2014. № 1. С. 53-63.
 11. Деркаченко Я. А. Соціальні мережі, як середовище для технологій маніпулятивного впливу. Сучасний захист інформації. 2016. № 1. С. 51-59.
 12. Молодецька-Гринчук К. В. Аналіз впливу загроз інформаційній безпеці держави у соціальних інтернет-сервісах на сфери суспільної діяльності. Управління розвитком складних систем. 2017. Вип. 30. С. 121-127.
 13. Данильян О. Г., Дзьобань О. П. Інформаційна безпека України: загрози, зумовлені цивілізаційним вибором європейських цінностей.  Політологічний вісник : зб. наук. пр.  Київ, 2018. Вип. 81.  С. 60-67.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704