DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.44.195898

СПЕЦІФИКА СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ: МОДЕРНІЗАЦІЯ АБО РЕФОРМУВАННЯ

Георгій Іванович Фінін

Анотація


Зроблена спроба проаналізувати специфіку становлення системи національної військової освіти, її модернізація та реформування. Наведено основні напрями з удосконалення національної військової освіти . Схарактеризовано основні компоненти системи вітчизняної військової освіти. З’ясовано, що нагальною потребою в модернізаційних зрушеннях у військових закладах вищої освіти є концептуальні зміни всіх сфер діяльності.


Ключові слова


модернізація; реформування; заклад вищої освіти; компоненти освіти; система військової освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Boiko A.I. (2010). Filosofiia modernizatsii osvity v systemi rynkovykh transformatsii: svitohliadno-filosofskyi analiz: avtoref. dys. … dokt. yuryd. nauk. Kyiv. Extended abstract of Doctor’s thesis[in Ukrainian].

Kultayeva, M. (2017) Education and its deformation in contemporary culture: the relevance of T. Adorno's semi-education theory in contemporary sociocultural contexts – Philosophy of Education. 1 (20), 153–195 [in Ukrainian].

Lutai, V. (2005). Pro rozroblennia kontseptualnykh zasad filosofii suchasnoi osvity. Vyshcha osvita Ukrainy - Higher education in Ukraine. Kyiv[in Ukrainian].

Panfilov Yu., Furmanets B (2017) Kompetentnisnyi pidkhid v osviti: dosvid, problemy, perspektyvy Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy – The theory and practice of social systems management, Issue 3, 55–67 [in Ukrainian].

Tryniak, Maiia Viktorivna (2011) Interkulturna komunikatsiia v osviti: tendentsii rozghortannia u suchasnykh sotsiokulturnykh kontekstakh [Tekst] : avtoref. dys. ... d-ra filos. nauk : 09.00.10; Khark. nats. ped. un-t im. H. S. Skovorody. - Kh. 31 s. Extended abstract of Doctor’s thesis [in Ukrainian].

Shynkaruk V. Osnovni napriamy modernizatsii struktury vyshchoi osvity Ukrainy. URL: http://www.mon.gov.ua [in Ukrainian].

Kalahin Yu. A. (2010) Tekhnolohii pidvyshchennia rivnia sotsialno-profesiinoho potentsialu viiskovosluzhbovtsia v suchasnii Ukraini Ukrainskyi sotsium– Ukrainian society. 2010. – № 4 (35). – С. 51–59 [in Ukrainian].

Kvitkin P.V. (2002) Problemy humanizatsii ta humanitaryzatsii viiskovoi osvity v umovakh reformuvannia ta rozvytku Zbroinykh Syl Ukrainy // Viiskova osvita – Military education., 10, 75-81 [in Ukrainian].

Osodlo V. I. (2011) Osoblyvosti samorealizatsii subiekta u viiskovo-profesiinii diialnosti. Visnyk Kharkivskoho Natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Psykholohiia. Viiskovo-spetsialni nauky – Bulletin of the Karazin Kharkiv National University. Psychology. Military Special Sciences. Kharkiv, 937, 225–233 [in Ukrainian].

Telelym V.M. (2013). Pidhotovka viiskovykh fakhivtsiv v konteksti suchasnykh form i vydiv zbroinoi borotby. Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoho instytutu Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka - Proceedings of the Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Kyiv [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» vid 01.07.2014 r. № 1556-VII. (2014). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page2 [in Ukrainian].

Natsionalna doktryna rozvytku osvity Ukrainy u ХХІ stolitti. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002.

Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na 2012-2021 roky. (2012). URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 [in Ukrainian].

Yakovenko L.I. (2011). Ekonomichni osnovy modernizatsii vyshchoi osvity v umovakh stanovlennia ekonomiky znan. Poltava. [in Ukrainian].

Fedotova V.H. (2000). Typolohiia modernizatsii i sposobiv yikh vyvchennia. Voposyi filosofii – Questions of philosophy, 4, 10–13. [in Russian].

Pinchuk O.P. (2007). Problema vyznachennia multymedia v osviti: tekhnolohichnyi aspekt. Novi tekhnolohii navchannia: nauk.-metod. zb. - New learning technologies. Kyiv.[in Ukrainian].

Azhazha M. (2018). Derzhavne rehuliuvannia protsesu modernizatsii vyshchoi osvity Ukrainy v umovakh hlobalizatsii. Derzhavne upravlinnia. Investytsii: praktyka ta dosvid - Governance. Investment: practice and experience. Kyiv. [in Ukrainian].

Zelnytskyi A. M. (2017). Yakist vyshchoi viiskovoi osvity yak rezultat funktsionuvannia pedahohichnoi system Zbirnyknaukovykhprats «Viiskovaosvita» - Militaryeducation. Kyiv, 1. 62–69 [in Ukrainian].

Kalynovskyi Yu. (2013). Pravove vykhovannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy: problemy ta perspektyvy. Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho. Ser. : Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia. - Bulletin of the National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise. Avg. : Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology Kharkiv. [in Ukrainian].

Tatsiy V. Ya. (2019). Legal culture and state-building: correlation specifics in modern Ukraine / V. Ya. Tatsiy, O. G. Danilyan // Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv -. Bulletin of the National Academy of Art and Culture Leadership, 2, 123–127 [in Ukrainian].

Mitiahin O.O. (2013). Istorychni zasady reformuvannia systemy viiskovoi osvity v Ukraini. Viiskova osvita - Military education. Kyiv [in Ukrainian].

Prykhodko Yu.I. (2002). Tekhnolohiia osobystisno oriientovanoho navchannia viiskovykh fakhivtsiv. Zbirnyk naukovykh prats «Viiskova osvita» - Military education. Kyiv [in Ukrainian


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Бойко А.І. Філософія модернізації освіти в системі ринкових трансформацій: світоглядно-філософський аналіз: автореф. дис. … філос. наук. Київ, 2010. 31 с.
 2. Култаєва, М.: Освіта та її деформації у сучасній культурі: до актуальності теорії напівосвіти Т. Адорно у сучасних соціокультурних контекстах. Філософія освіти. 2017. №1 (20), С.153–195.
 3. Лутай В. Про розроблення концептуальних засад філософії сучасної освіти. Вища освіта України. Київ., 2005. № 4. С.13-17.
 4. Панфілов Ю. Компетентнісний підхід в освіті: досвід, проблеми, перспективи / Ю. Панфілов, Б. Фурманець // Теорія і практика управління соціальними системами. 2017. Вип. 3. С. 55–67.
 5. Триняк, Майя Вікторівна Інтеркультурна комунікація в освіті: тенденції розгортання у сучасних соціокультурних контекстах [Текст] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.10; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Х., 2011. - 31 с
 6. Шинкарук В. Основні напрями модернізації структури вищої освіти України. URL: http://www.mon.gov.ua. (дата звернення: 25.11.2019).
 7. Калагін Ю. А. Технології підвищення рівня соціально-професійного потенціалу військовослужбовця в сучасній Україні. Український соціум. 2010. № 4 (35). С. 51–59.
 8. Квіткін П.В. Проблеми гуманізації та гуманітаризації військової освіти в умовах реформування та розвитку Збройних Сил України // Військова освіта: Зб. наук. пр. – К.: МО України, НМЦ ВО. 2002. № 10. С. 75-81.
 9. Осьодло В. І. Особливості самореалізації суб’єкта у військово-професійній діяльності. Вісник Харківського Національного університету імені В. Н. Каразіна. Психологія. Військово-спеціальні науки. Харків, 2011. № 937. С. 225–233.
 10. Телелим В.М. Підготовка військових фахівців в контексті сучасних форм і видів збройної боротьби. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Київ., 2013. № 42. С. 198-199.
 11. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page2.  (дата звернення: 25.11.2019).
 12. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002. (дата звернення: 25.11.2019).
 13. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (дата звернення: 25.11.2019).
 14. Яковенко Л.І. Економічні основи модернізації вищої освіти в умовах становлення економіки знань. Полтава., 2011. 216 с.
 15. Федотова В.Г. Типология модернизаций и способов их изучения. Вопросы философии. № 4. 2000. С. 10-13.
 16. Пінчук О.П. Проблема визначення мультимедіа в освіті: технологічний аспект. Нові технології навчання: наук.-метод. зб. Київ., 2007. № 46. С. 55-58.
 17. Ажажа М. Державне регулювання процесу модернізації вищої освіти України в умовах глобалізації. Державне управління. Інвестиції: практика та досвід. Київ., 2018. № 19. С. 79-83.
 18. Зельницький А. М. Якість вищої військової освіти як результат функціонування педагогічної системи ВВНЗ. Військова освіта. 2017. № 1. С. 62-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vios_2017_1_11 (дата звернення: 25.11.2019).
 19. Калиновський Ю. Правове виховання у вищих навчальних закладах України: проблеми та перспективи. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер. : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. Харків., 2013. № 2. С. 124-133.
 20. V Tatsiy V. Ya. Legal culture and state-building: correlation specifics in modern Ukraine / V. Ya. Tatsiy, O. G. Danilyan // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2019. – № 2. С. 123–127
 21. Мітягін О.О. Історичні засади реформування системи військової освіти в Україні. Військова освіта. Київ., 2013. № 1. С. 149-158
 22. Приходько Ю.І. Технологія особистісно орієнтованого навчання військових фахівців. Збірник наукових праць «Військова освіта». Київ., 2002. № 10. С. 121-129.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704