DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.44.195765

ІСНУВАННЯ НОРМ ПРАВА ЯК ПРОБЛЕМА В ДЕОНТИЧНІЙ ЛОГІЦІ

Олена Миколаївна Юркевич

Анотація


Досліджено можливості розвитку деонтичної аналітики, її понятійного апарату, формалізації висловлювань щодо існування норм права, особливості дії логічних принципів повноти і несуперечності правових систем в онтологічному контексті. З’ясовано необхідність введення критерію раціональностї волі, дослідження існуючих норм права в умовах конфліктуючих воль, уточнено логічну відмінність прескриптивних та дескриптивних нормативних висловлювань, введення поняття нормативної інстанції, за рахунок чого збільшується обсяг корпусу норм права та здійснюється розширення деонтичної логіки. 


Ключові слова


деонтична логіка; існування норм права; прескриптивні норми; дескриптивні норми; корпус норм права; правова інстанція; правова система

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonov, M.V., Lisanyuk, E.N. Normative systems in the theory of law and the logic of norms. Sankt-Petersburg: Publishing House of St. Petersburg. University. 2013. 380 s. [in Russian].

Aristotle. About the interpretation. Aristotle. Politics. Metaphysics. Analytics / tr. from ancient Greek. Moskow: Eksmo; Sankt-Petersburg.: Midgard. 2008. Pp. 485-504 [in Russian].

Bulygin, E.V. Selected works on the theory and philosophy of law / trans. with English, German, Spanish. Sankt-Petersburg: Alef-Press. 2016. 476 p. [in Russian].

Bulygin, E.V. Norms and normative proposals: the difference between them and the danger of their mixing. Jurisprudence. 2008. No. 2. Pp. 147-153 [in Russian].

Bulygin, E. Norms of law, logic and truth. Philosophy of law and the theory of law. 2015. No. 1-2. Pp. 298-311 [in Ukrainian].

Bulygin, E. My bachenia racial rights. Philosophy of law and the theory of law. 2016. No. 1-2. Pp. 318-323 [in Ukrainain].

Wrigt, G.H. von. Logical and philosophical research. Selected Works / tr. from English. M.: Progress. 1986. 600 p. [in Russian].

Zhol, K.K. Entry to the current logic. Kyiv: Lybid. 2002. 152 p. [in Ukrainian].

Konversky, A.Є. Logic (Tradition and Suchasna): Textbook. 2nd view. Kyiv. 2008. 536 p. [in Ukrainian].

Maksymov, S. Evgeniy Buligin: concept of law as a normative system. Philosophy of law and the theory of law. 2016. No. 1-2. Pp. 310-317 [in Ukrainian].

Yurkevych, O.M. Practical Logic of Lawyers: A Network Approach. Philosophy of law and general theory of law. Science. magazine. 2012. № 1. Pp. 234-243 [in Ukrainian].

Yurkevych, O.M. Deontic logic. The Great Ukrainian Legal Encyclopedia: in 20 Vol. T 2: Philosophy of Law / ed .: S.I. Maxymov and others. Kharkiv. 2017. Pp. 198-202 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Антонов М. В., Лисанюк Е. Н. Нормативные системы в теории права и логике норм. Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та. 2013. 380 с.

2. Аристотель. Об истолковании. Аристотель. Политика. Метафизика. Аналитика / пер. с древнегреческого. Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Мидгард. 2008. С. 485-504.

3. Булыгин Е. В. Избранные работы по теории и философии права / пер. с англ., нем., исп. Санкт-Петербург: Алеф-Пресс. 2016. 476 c.

4. Булыгин Е. В. Нормы и нормативные предложения: различие между ними и опасность их смешения. Правоведение. 2008. № 2. С. 147-153.

5. Булигін Є. Норми права, логіка та істина. Філософія права і загальна теорія права. 2015. № 1-2. С. 298-311.

6. Булигін Є. Моє бачення раціональності права. Філософія права і загальна теорія права. 2016. № 1-2. С. 318-323.

7. Вригт Г. Х. фон.  Логико-философские исследования. Избранные труды / пер. с англ. Москва: Прогресс. 1986. 600 с.

8. Жоль К. К. Вступ до сучасної логіки. Київ: Либідь. 2002. 152 с.

9. Конверський А. Є. Логіка (традиційна та сучасна): підруч. 2-ге вид. Київ.  2008. 536 с.

10. Максимов С. Євгеній Булигін: концепція права як нормативної системи. Філософія права і загальна теорія права. 2016. № 1-2. С. 310-317.

11. Юркевич О. М. Практична логіка юристів: мереологічний підхід. Філософія права і загальна теорія права. Наук. журнал. 2012. № 1. С. 234-243.

12. Юркевич О. М. Деонтична логіка. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т 2: Філософія права / редкол.: С. І. Максимов та ін. Харків: Право. 2017. С. 198-202.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704