DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.43.187840

СПОЖИВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН

Світлана Вікторівна Куцепал

Анотація


Розкрито зміст понять «споживання» та «суспільство споживання». Доведено, що споживання у процесах соціальної динаміки та соціальної трансформації набуває функціональної значимості, суттєво впливає на статусну позицію індивіда в структурі соціальних відносин. Обґрунтовано тезу про те, що споживання є засобом соціального відтворення та маркером позиції індивіда в системі соціальної ієрархії, має вирішальне значення для самоідентифікації та самоствердження індивіда.


Ключові слова


суспільство; споживання; суспільство споживання; соціальна ієрархія; соціальна організація

Повний текст:

PDF

Посилання


Bodrijjar, Zh. (2006). Obshhestvo potreblenija. Ego mify i struktury. Moskva: Respublika; Kul’turnaja revoljucija [in Russian].

Bauman, Z. (1996). Myslit’ sociologicheski / per. s angl.; pod red. A. F. Filippova. Moskva: Aspekt-press [in Russian].

Burd’e, P. (2005). Razlichenija: social’naja kritika suzhdenija. Jekonomicheskaja sociologija ‑ Economic sociology, 6(3), 25–48 [in Russian].

Radaev, V.V. (2005). Sociologija potreblenija: osnovnye podhody. Sociologicheskie issledovanija ‑ Sociological studies, 1, 5-18 [in Russian].

Herus, O.I. (2015). Konstruiuvannia dyskursyvnykh praktyk spozhyvannia u poli komertsiinoi reklamy. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Kovalisko, N. V. Styl zhyttia yak predmet sotsialnoho konstruiuvannia u suchasnii teorii stratyfikatsii. URL: http://www.sht.odessa.ua/docs/Articles/Kovalisko.pdf [in Ukrainian].

Sinkevych, O. (2012). Ideolohiia suspilstva spozhyvannia ta masova kultura: filosofsko-kulturolohichnyi analiz. Sbornik nauchnyh trudov Sworld. Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Sovremennye problemy i puti ih reshenija v nauke, transporte, proizvodstve i obrazovanii’2012» ‑ Collection of scientific papers Sworld. Materials of the international scientific-practical conference Modern problems and their solutions in science, transport, production and education’2012”, 39(4). Odessa: Kuprienko, 102-109 [in Ukrainian].

Doroshkevych, A.S. (2012). Suspilstvo spozhyvannia: moralno-sotsialni naslidky. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriia: Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia ‑ Bulletin of the National University Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine. Series: Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology, 4(14), 76-86 [in Ukrainian].

McKendrick, N., Brewer, J., Plumb, J.H. (1982). The Birth of a Consumer Society: The Commercialization of Eighteenth-Century. Bloomington: Indiana University Press.

Serdiuk, O. O. (2014). Vytoky suspilstva spozhyvannia: sotsialno-filosofskyi analiz. Hrani – Facets, 7(111), 26-31 [in Ukrainian].

Fukujama, F. (2004). Konec istorii i poslednij chelovek. Moskva: AST [in Russian].

Herus, O.I. (2017). Zastosuvannia dyskurs-analitychnoho pidkhodu u doslidzhenni komertsiinoi reklamy. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V.N. Karazina. Seriia «Sotsiolohichni doslidzhennia suchasnoho suspilstva: metodolohiia, teoriia, metody» ‑ Bulletin of the V.N. Karazin Kharkiv National University. Series Sociological Studies of Modern Society: Methodology, Theory, Methods”, 39, 101-109 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. Москва: Республика; Культурная революция, 2006. 269 с.

2. Бауман З. Мыслить социологически / пер. с англ.; под ред. А. Ф. Филиппова. Москва: Аспект-пресс, 1996. 255 c.

3. Бурдье П. Различения: социальная критика суждения. Экономическая социология. 2005. Т. 6. № 3. С. 25–48.

4. Радаев В.В. Социология потребления: основные подходы. Социологическиеисследования. 2005. №1. С.5-18.

5. Герус О.І. Конструювання дискурсивних практик споживання у полі комерційної реклами: автореф. дис. … канд. соціолог. наук. Київ, 2015. 20 с.

6. Коваліско Н. В. Стиль життя як предмет соціального конструювання у сучасній теорії стратифікації. URL: (дата звернення: 12.09.2019).

7. Сінькевич О. Ідеологія суспільства споживання та масова культура: філософсько-культурологічний аналіз. Сборник научных трудов Sworld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании’2012». Т. 39. Вып. 4. Одесса: Куприенко, 2012. С. 102-109.

8. Дорошкевич А.С. Суспільство споживання: морально-соціальні наслідки. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2012. № 4 (14). С. 76-86.

9. McKendrick N., Brewer J., Plumb J.H. The Birth of a Consumer Society: The Commercialization of Eighteenth-Century. Bloomington: Indiana University Press, 1982. viii, 345 р.

10. Сердюк О. О. Витоки суспільства споживання: соціально-філософський аналіз. Грані. 2014. Вип. 7(111). С.26-31.

11. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. Москва: АСТ, 2004. 592 с.

12. Герус О.І. Застосування дискурс-аналітичного підходу у дослідженні комерційної реклами. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». 2017. Вип. 39. С.101-109.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704