DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.42.170335

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД В ОСМИСЛЕННІ ОСВІТИ

Олександр Юрійович Панфілов, Ірина Василівна Романова

Анотація


У статті обґрунтовується ідея застосування синергетичного підходу для окреслення шляхів оптимізації освітньої системи, розглядаються особливості впливу синергетики на процес самоорганізації людини, на розвиток її творчих здібностей, на формування способів розширення власного кругозору та оновлення знань у процесі самоосвіти.


Ключові слова


гуманітаризація; міждисциплінарність; синергетичний підхід; освітня парадигма; самоорганізація; нелінійний діалог; самоосвіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Laszlo E. (2006). The Chaos Point: The World at the Crossroads. Hampton: Roads Publishing.

Kremen V.H. (2006). Liudynotsnetryzm v osviti: suchasnyi napriam rozvytku dukhovnosti natsii. Pedahohika i psykholohiia. – Pedagogy and Psychology, 2(51), 17–30 [in Ukrainian].

Haken H. (2004). Synergetics: Introduction and Advanced Topics. Springer.

Vasylkova V.V. (1999). Poriadok y khaos v razvytyy sotsyalnykh system: Synerhetyka y teoryia sotsyalnoi samoorhanyzatsyy. Sankt-Pyterburh: Lan [in Russian].

Pryhozhyn Y., Stenhers Y. (1996). Poriadok yz khaosa: Novyi dyaloh cheloveka s pryrodoi; obshch. red. V. Y. Arshynova y dr. Moskva: Prohress [in Russian].

Taranenko T. M. (2014). Synerhetychnyi pidkhid v orhanizatsii navchalno-vykhovnoho protsessu. Tavriiskyi visnyk osvity.– Taurian Journal of Education, 1(45), 10–15 [in Ukrainian].

Diak T.P. (2913). Kreatyvy synerhetyky v teorii ta praktytsi pedahohichnoi diialnosti. Osvita ta rozvytok obdarovanoi osobystost. – Education and Development of Gifted Personality, 11(18), 19–22 [in Ukrainian].

Kochubei N. (2006). Neliniine myslennia v osviti. Filosofski abrysy suchasnoi osvity: monohrafiia / Za zah. red. I Predborskoi. Sumy: VTD «Universytetska kniha», 29-41 [in Ukrainian].

Tkachenko L.I. Synerhetychnyi pidkhid u pedahohitsi: nova paradyhma. Osvita ta rozvytok obdarovanoi osobystosti. – Education and development of gifted personality, 10 (17), 18-21 [in Ukrainian].ї

Davis-Seaver, J. Leflore, D. & Smith T. (2000). Promoting Critical Thinking at the University Level. National Forum of Teacher Education Journal, Electronic, Vol. 8, JV2.3, 30-40.

Kremen V. (2013). Pedahohichna synerhetyka: poniatiino-katehorialnyi syntez. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy. – The Theory and Practice of Social Systems Management. 3. 3–19 [in Ukrainian].

Ponomarov O. Filosofiia osvity, synerhetyka i nova osvitnia paradyhma. URL: https://www.kpi.kharkov.ua/archive/Articles/ponomarev/08pasnep.pdf [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Laszlo E. The Chaos Point: The World at the Crossroads. Hampton: Roads Publishing, 2006. 200 p.

2.Кремень В.Г. Людиноцнетризм в освіті: сучасний напрям розвитку духовності нації. Педагогіка і психологія. 2006. № 2 (51). С. 17–30.

3. Haken H. Synergetics: Introduction and Advanced Topics. Springer, 2004. 758 p.

4. Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем: Синергетика и теория социальной самоорганизации. Санкт-Питербург: Лань, 1999. 480 с.

5. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой  [пер. с англ.] ; общ. ред. В. И. Аршинова и др. Москва: Прогресс, 1986. 431 с.

6. Тараненко Т. М. Синергетичний підхід в організації навчально-виховного процессу. Таврійський вісник освіти. 2014. № 1(45). С. 10–15

7.Дяк Т.П. Креативи синергетики в теорії та практиці педагогічної діяльності. Освіта та розвиток обдарованої особистост. 2013.№ 11 (18) . С. 19–22.

8. Кочубей Н. Нелінійне мислення в освіті. Філософські абриси сучасної освіти: монографія / За заг. ред. І Предборської. Суми: ВТД «Університетська кніга», 2006. С.29-41.

9. Ткаченко Л.І. Синергетичний підхід у педагогіці: нова парадигма. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2013.№ 10 (17) . С. 18-21.

10. Davis-Seaver, J. Leflore, D. & Smith T. Promoting Critical Thinking at the University Level. National Forum of Teacher Education Journal, Electronic. 2000, Vol. 8. JV2.3. P.30-40.

11. Кремень В. Педагогічна синергетика: понятійно-категоріальний синтез. Теорія і практика управління соціальними системами.2013. № 3. С. 3-19.

12. Пономарьов О. Філософія освіти, синергетика і нова освітня парадигма. URL: https://www.kpi.kharkov.ua/archive/Articles/ponomarev/08pasnep.pdf (дата звернення: 17.05.2019)Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704