DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.42.170325

ЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЮРИДИЧНОЇ ГЕРМЕНЕВТИКИ

Олена Миколаївна Юркевич

Анотація


Досліджено особливості юридичної герменевтики, логіко-методологічний інструментарій юридичної герменевтики: зміст і значення логічного методу, логічних принципів та способів досягнення праворозуміння. З’ясовано відмінність формально-логічних способів тлумачення від способів інтерпретації в герменевтичній логіці, зокрема, при вирішенні проблеми субсумції в кримінальному праві.


Ключові слова


юридична герменевтика; правотлумачення; юридична інтерпретація; логічний спосіб тлумачення; формальна логіка; герменевтична логіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Bulygin E. V. 2013. Logic and law. Jurisprudence. 4 (309). 12–17. [in Russian].

Bulygin E. V. 2016. Selected works on the theory and philosophy of law. Per. from English, German, Spanish / under Science. edit M. V. Antonov, E. N. Lisanyuk, S. I. Maksimov. St. Petersburg : Alef Press. [in Russian].

Goncharov V. 2014. From the old theory of interpretation to the new: the main challenges and solutions. Philosophy of law and general theory of law. 1–2. 53–69. [in Ukrainian].

Dilthey B. 1996. The emergence of hermeneutics. Elect. view: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/diltej.html. [in Ukrainian].

Rabinovich P. M. 2002. Official and normative interpretation of legislation as an instrument of adaptation of legal regulation to social changes. Vysn. Acad right Sciences of Ukraine. 1 (28). 23–35. [in Ukrainian].

Interpretation of the rules of law. 2004. Legal Encyclopedia: [in 6 t.] / Ed. Col. Yu.S. Shemshuchenko (ed.) [and others.]. K.: Ukrainian Encyclopedia. MP Bazhana. Vol. 6: T. Y. P. 80. [in Ukrainian].

Tsipelius R. 2003. Legal methodology. Tutorial. Chernivtsi: "Ruta". 2003. [in Ukrainian].

Yurkevich E. N. 2006. The problem of the unit in hermeneutic logic. Philosophical perileptions. Herald of Kharkiv National University. V. N. Karazin. No. 734'2006. Series: Philosophy. Kh., 37–40. [in Russian].

Yurkevych O. M. 2012. Practical logic of lawyers: the logical approach. Philosophy of law and general theory of law. Science magazine. № 1. Kyiv: Editorial office of the magazine "Law of Ukraine". 234–243. [in Ukrainian].

Yurkevych O. M. 2018. Hermeneutical logic: monograph. Lambert Academic Publishing, Riga, Latvia, European Union. 93 c. Electr. address – www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-613-9-84284-1/germanivity-logics?search=urkevich%20o.m.%20germanientichna%20logics. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Булыгин Е. В. Логика и право. Правоведение. 2013. № 4 (309). С. 12‒17.
 2. Булыгин Е. В. Избранные работы по теории и философии права. Пер. с англ., нем., испанского / под науч. ред. М. В. Антонова, Е. Н. Лисанюк, С. И. Максимова. СПб. : Алеф-Пресс, 2016. 476 с.
 3. Гончаров В. Від старої теорії тлумачення до нової: основні виклики та рішення. Філософія права і загальна теорія права. 2014. № 1–2. С. 53–69.
 4. Дільтей В. Виникнення герменевтики. Елект. вид.: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/diltej.html.
 5. Рабінович П. М. Офіційно-нормативне тлумачення законодавства як інструмент адаптації правового регулювання до соціальних змін. Вісн. Акад. прав. наук України. 2002. № 1(28). С. 23–35.
 6. Тлумачення норм права. Юридична енциклопедія : [в 6-ти т.] / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. Т. 6 : Т – Я. С. 80.
 7. Ціппеліус Р. Юридична методологія. Навчальний посібник. Чернівці: «Рута». 2003. 184 с.
 8. Юркевич Е. Н. Проблема единичного в герменевтической логике. Філософські перипетії. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. № 734’2006. Серія: філософія. Х., 2006. С. 37–40.
 9. Юркевич О. М. Практична логіка юристів: мереологічний підхід. Філософія права і загальна теорія права. Наук. журнал. № 1. Київ: Редакція журналу «Право України». 2012. С. 234‒243.
 10. Юркевич О. М. Герменевтична логіка: монографія. Lambert Academic Publishing, Riga, Latvia, European Union, 2018. 93 c. Електр. адреса - www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-613-9-84284-1/герменевтична-логіка?search=юркевич%20о.м.%20герменевтична%20логіка.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704