ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ: СПРЯМОВАНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Автор(и)

  • Володимир Федорович Смолянюк ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
  • Вадим Олександрович Крутій ГО «Інститут стратегічних комунікацій «Партнерство»

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.41.168236

Ключові слова:

політична система суспільства, політичні інститути, політичні норми, політичні функції, політичні комунікації, політична свідомість, гібридна війна

Анотація

Розглянуто вплив гібридної війни на політичну систему суспільства та її клю­чові підсистеми - інституційну, нормативну, функціональну, комунікативну, духо­вно-культурну. Вказано на сутнісні зміни, що відбуваються у вказаних підсистемах в умовах конфліктної взаємодії сторін, що беруть участь у гібридній війні.

Біографії авторів

Володимир Федорович Смолянюк, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних технологій

Вадим Олександрович Крутій, ГО «Інститут стратегічних комунікацій «Партнерство»

кандидат політичних наук, провідний експерт

Посилання

Dmytrenko, M. A. (2011). Politychna systema Ukrainy: rozvytokv umovakh hlobalizatsii ta informatsiinoi revoliutsii: [monohrafiia] / Nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova, In-t doslidzh. probl. derzh. bezpeky. 2-he vyd., dopov. ta pererobl. Kyiv: Un-t «Ukraina» [in Ukrainian].

Politychna systema dlia Ukrainy: istorychnyi dosvid i vyklyky suchasnosti: [kompleks. doslidzh.] (2008) / [O. H. Arkusha ta in.; redkol.: V. M. Lytvyn (holova) ta in.]; Nats. akad. nauk. Ukrainy, In-t istorii Ukrainy, In-t polit. i etnonats. doslidzh. im. I. F. Kurasa. Kyiv : Nika-Tsentr [in Ukrainian].

Kudriachenko, A. I. (Ed.) (2007). Politychna systema i hromadianske suspilstvo: yevropeiski i ukrainski realii: monohrafiia / [Kudriachenko A. I. ta in.]; Nats. in-t strateh. doslidzh. Kyiv: NISD [in Ukrainian].

Madisson, V. V. at al. (2015). Politychna systema suchasnoho suspilstva: navch. posib. dlia studentiv ekon. spets. / Kyiv. nats. un-t tekhnolohii ta dyzainu. Kyiv: KNUTD [in Ukrainian].

Politychna systema suchasnoi Ukrainy: osoblyvosti stanovlennia, tendentsii rozvytku: [monohrafiia] (1998) / [I. F. Kuras ta in.; redkol.: F. M. Rudych (holova) ta in.]. Kyiv: Parlament. vyd-vo [in Ukrainian].

Skrypniuk O. V. (Ed.) (2010). Politychna systema: suchasni problemy rozvytku hromadianskoho suspilstva i derzhavy: 2 vols / [Skrypniuk O. V. ta in.]; Nats. akad. prav. nauk Ukrainy. Kyiv: Lohos, 2010. Vol. 1: Hromadianske suspilstvo v politychnii systemi: teoretyko-metodolohichnyi i konstytutsiino-pravovyi aspekty doslidzhennia; Vol. 2: Pravova, demokratychna derzhava v politychnii systemi: stan, tendentsii ta perspektyvy rozvytku [in Ukrainian].

Troian, S. S. (2003). Porivnialni politychni systemy suchasnosti: navch. posibnyk / Rivnenskyi in-t slovianoznavstva Kyivskoho slavistychnoho un-tu. Kyiv: NMTsVO [in Ukrainian].

Soldatenko, V. F. at al. (2007). Ukrainskyi vybir: politychni systemy XX stolittia i poshuk vlasnoi modeli suspilnoho rozvytku / In-t polit. i etnonats. doslidzh. im. F. Kurasa NAN Ukrainy. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo [in Ukrainian].

Yanevskyi, D. (2003). Politychni systemy Ukrainy 1917-1920 rokiv: sproby tvorennia iprychynyporazky. Kyiv: Dukh i litera [in Ukrainian].

Dodonov, R. O. (Ed.) (2017). Hibrydna viina: in verbo et in praxi: monohrafiia. Vinnytsia: TOV «Nilan-LTD» [in Ukrainian].

Akulshyn, O., Zaruba, O., Kompantseva, L., Kudinov, S., Slukhai, N., Snytko, O. (2018). Hibrydna viina: tekhnolohii suhestii ta kontrsuhestii: monohrafiia. Kyiv: Natsionalna akademiia SBU [in Ukrainian].

Lytvynenko, O. (2016). Totalna viina po-putinski: «hibrydna» viina RF proty Ukrainy. Natsionalna bezpeka i oborona - National Security and Defense, 9-10(167-168), 60-63 [in Ukrainian].

Horbulin, V. P. (Ed.) (2017). Svitova hibrydna viina: ukrainskyi front: monohrafiia. Kharkiv: Folio [in Ukrainian].

Trebin, M. P. (2014). Fenomen «hibrydnoi» viiny. Hileia: naukovyi visnyk. Zbirnyk naukovykh prats - Gilea: Scientific Herald. Collection of scientific works, 87(8), 366-371 [in Ukrainian].

Trebin, M. P. (2017). Informatsiia yak zbroia u «hibrydnii» viini. Politychni tapravovi dysonansy v suchasnykh ukrainskykh realiiakh: zb. materialiv XXX Khark. politol. chytan (m. Kharkiv, 16 cherv. 2017 r.) - Political and legal dissonances in modern Ukrainian realities: a collection of materials of the XXX Kharkiv political science readings. Kharkiv: Pravo, 70-75 [in Ukrainian].

Hoffman, F. G. (2007). Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars. Arlington, VA: Potomac Institute for Policy Studies.

Hoffman, F. G. (2014). The Real «Forever War». Orbis, 58(2), 297-301.

McCuen, J. J. (2008). Hybrid Wars. Military Review, April-May, 107-113.

Murray, W., Mansoor, P. R. (2012). Hybrid warfare: fighting complex opponents from the ancient world to the present. New York: Cambridge University Press.

Nemeth, W. J. (2002). Future War and Chechnya: A Case for Hybrid Warfare. Monterey, CA: Naval Postgraduate School. Retrieved from http://edocs.nps.edu/npspubs/ scholarly/theses/2002/Jun/02Jun_Nemeth .pdf.

Wilkie, R. (2009). Hybrid Warfare: Something Old, Not Something New. Air & Space Power Journal, XXIII(4), 13-17.

Kryvoshein, V. (2014). Politychna systema. Politolohiia: navchalnyi entsyklopedychnyi slovnyk-dovidnyk dlia studentiv VNZ I-IV rivniv akredytatsii / Za nauk. red. N. M. Khomy. Lviv: «Novyi Svit-2000», 506 [in Ukrainian].

Trebin, M. P. (2015). Viina «hibrydna». Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk / uklad.: [L. M. Herasina, V. L. Pohribna, I. O. Polishchuk ta in.]; za red. M. P. Trebina. Kharkiv: Pravo, 98-99 [in Ukrainian].

Tkachenko, V. M. (2018). Ukraina -Rosiia: na skoni «propashchoho chasu»: naukovo- populiarne vydannia. Kyiv: Vydavnytstvo Politiia [in Ukrainian].

Stoiko, O. M. (2016). Transformatsiia politychnykh instytutiv u suchasnykh perekhidnykh suspilstvakh: monohrafiia. Kyiv: Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Aliamkin, R. V. (2014). Mizhnarodno-pravovyi rezhym zakhystu prav liudyny pid chas vnutrishnikh zbroinykh konfliktiv. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy - Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, 6, 47-51 [in Ukrainian].

Rudych, F. M., Balaban, R. V., Hanzhurov, Yu.S. at al. (2008). Politychna systema ta instytuty hromadianskoho suspilstva v Ukraini: navch. posibnyk. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Trebin, M. P. (2009). Ontolohiia avtorytaryzmu: filosofsko-pravovyi aspekt. Filosofiia i suchasnist: Naukovo-teoretychnyi i praktychnyi zhurnal - Philosophy and the present: Scientific-theoretical and practical journal, 3, 93-106 [in Ukrainian].

Makarenko, L. P. (2017). Politychna komunikatsiia u demokratychnykh protsesakh v Ukraini: monohrafiia. Kyiv: KYI [in Ukrainian].

Abramov, V. I. (2004). Dukhovnist suspilstva: metodolohiia systemnoho vyvchennia: monohrafiia. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Смолянюк, В. Ф., & Крутій, В. О. (2019). ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ: СПРЯМОВАНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЙ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 2(41), 70–87. https://doi.org/10.21564/2075-7190.41.168236

Номер

Розділ

Політологія