DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.39.151242

ЕТИЧНА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ МІСІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

Оксана Анатоліївна Стасевська, Ольга Віталіївна Уманець

Анотація


У статті здійснено спробу осмислення соціальної місії університету ХХІ ст., який змінюється під впливом таких чинників як глобалізація, інтернаціоналізація, розвиток економіки знань та інформаційно-комунікаційних технологій. Особливу увагу приділено етичній компоненті соціальної місії університету з огляду на актуалізацію за сучасних умов трансформації духовних цінностей, соціальних інститутів і моральних регуляторів життя, а також проблемним питанням співвідношення загальнокультурного і професійного, утилітарного знання, значущості етичного потенціалу університетської освіти.


Ключові слова


вища освіта; університет; місія університету; етична складова університетської освіти; моральність; інформаційне суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Barnett, R. (2001). Osmuslenye unyversyteta. Obrazovanye v sovremennoi culture / Belorusskyi hosudarstvennui unyversytet. Tsentr problem razvytyia obrazoanyia BHU; pod. red. M.A. Husakovskoho. Mynsk: Propyley [in Russia].

Boichenko, N.M. (2015). Suchasnyi universytet: tsinnisno-etychnyi vymir. Kyiv: Promin [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 № 1556-VII. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].

Medvediev, I. A. (2011). Derzhavne upravlinnia rozvytkom universytetu: teoretychni ta prykladni aspekty: monohrafiia / Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy, Kharkiv. rehion. in-t derzh. upr. Kharkiv: KharRI NADU «Mahistr» [in Ukrainian].

Oleksiv, I. (2016). Etychni standarty vyshchoi osvity: vid asotsiatsii do universytetiv. Akademichna chesnist yak osnova staloho rozvytku universytetu / za zah. red. T. V. Finikova, A. Ye. Artiukhova. Kyiv: Takson, 2016. S. 183-193. [in Ukrainian].

Orteha-y-Hasset, Kh. (2005). Myssyia unyversyteta / Kh. Ortehe-y-Hasset; per. s ysp. M.N. Holubevoi; red. perevoda A. M. Korbut; pod obshch. red. M. A. Husakovskoho. Mynsk: BHU [in Russia].

Orteha-y-Hasset, Kh. (1991). Estetyka. Fylosofyia kultury / Vstup. st. G. M. Fridlendera; Sost. V. E. Bagno. Moskva: Yskusstvo [in Russia].

Panchenko, L.M. (2007). Tsinnosti osvity v konteksti hlobalizatsii. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriyia № 7. Relihiieznavstvo. Kulturolohiia. Filosofiia: Zb. naukovykh prats.Scientific journal of M.P. Drahomanov NPU. Series number 7. Religious studies. Culturology. Philosophy: Coll. scientific works, 15 (28). 158-163 [in Ukrainian].

Sbrueva, A. A. (2015). Tendentsyy transformatsyy myssyy Unyversyteta: sravnytelnopedahohycheskyi analyz. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii ‑ Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 6 (50), 448-461 [in Ukrainian].

Kudriachenko, A.I. ed. (2014). Suchasni yevropeiski kulturno-istorychni tsinnosti v konteksti vyklykiv hlobalizatsii: monohrafiia / DU «Instytut vsesvitnoi istorii NAN Ukrainy». Kyiv: Feniks [in Ukrainian].

Terepyshchyi, S. O. (2015). Henezys aksiolohichnykh poliusiv landshaftu osvity: mizh estetyzmom ellinizmu ta utylitaryzmom suchasnosti. Relihiia ta Sotsium ‑ Religion and Society, 4 (20), 115-121 [in Ukrainian].

Shevchenko, L. S. (2014). Stratehichne upravlinnia universytetom: obgruntuvannia misii i tsilei rozvytku. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriia: Ekonomichna teoriia ta pravo ‑ Bulletin of the National University «Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine». Series: Economic Theory and Law, 1 (16), 6-22 [inUkrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Барнетт Р. Осмысление университета. Образование в современной культуре / Белорусский государственный университет. Центр проблем развития образования БГУ; под. ред. М. А. Гусаковского. Минск: Пропилеи, 2001. 128 с.

2. Бойченко Н.М. Сучасний університет: ціннісно-етичний вимір. Київ: Промінь, 2015. 296 с.

3. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 18.08.2018).

4. Медведєв І. А. Державне управління розвитком університету: теоретичні та прикладні аспекти: монографія / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. Харків: ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. 220 с.

5. Олексів І. Етичні стандарти вищої освіти: від асоціацій до університетів. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. Київ: Таксон, 2016. С. 183-193. 

6. Ортега-и-Гассет Х. Миссия университета / пер. с исп. М. Н. Голубевой; ред. перевода А. М. Корбут; под общ. ред. М. А. Гусаковского. Минск: БГУ. 2005. 104 с.

7. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры / Вступ. ст. Г. М. Фридлендера; Сост. В. Е. Багно. Москва: Искусство, 1991. 558 с.

8. Панченко Л.М. Цінності освіти в контексті глобалізації. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. 2007. № 15 (28). С. 158-163.

9. Сбруева А. А. Тенденции трансформации миссии Университета: сравнительно-педагогический анализ. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 6 (50). С. 448-461.

10. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія / Керівник авторського колективу і науковий редактор, доктор історичних наук, професор А. І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: Фенікс. 2014. 444 с.

11. Терепищий С. О. Генезис аксіологічних полюсів ландшафту освіти: між естетизмом еллінізму та утилітаризмом сучасності. Релігія та Соціум. 2015. №4 (20). С. 115-121.

12. Шевченко Л. С. Стратегічне управління університетом: обґрунтування місії і цілей розвитку. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. 2014. № 1 (16). С.6-22.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704