DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.39.151215

ДО ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРОСТОРІ

Олена Миколаївна Сахань, Наталія Віталіївна Шевчук

Анотація


У статті осмислюються проблеми імплементації європейських цінностей в українському просторі в умовах сучасного розвитку суспільства. Визначено деякі чинники, що перешкоджають їх поширенню. Серед  механізмів переходу українського суспільства до цінностей західної цивілізації, як важливих шляхів вирішення проблеми,  автори називають  ефективно функціонуючі освітню, наукову та інформаційну сфери суспільства.


Ключові слова


цінності; європейські цінності; імплементація; освіта; наука; інформаційний простір.

Повний текст:

PDF

Посилання


Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeys'kym Soyuzom, Yevropeys'kym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony (2004): Uhoda, Mizhnarodnyy dokument vid 27.06.2004 № 984_011. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011 [in Ukrainian].

Andrushchenko, V. (2018, May 4). Ukrayins'ke zhyttya v tranzyti. Pryroda, osoblyvosti, oznaky. Den. Retrieved from https://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/ukrayinske-zhyttya-v-tranzyti [in Ukrainian].

Pyrozhkov, S. I., Maiboroda, O. M., Shaihorodskyi, Yu. Zh. at al. eds. (2016). Tsyvilizatsiinyi vybir Ukrainy: paradyhma osmyslennia i stratehiia dii: natsionalna dopovid / Instytut politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy. Kyiv: NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Tsinnosti «idealnoho polityka» ‑ zakonoslukhnianist i dobrozychlyvist, realnoho ‑ vlada, hroshi i uspikh. Retrieved from http://uacrisis.org/ua/54442-noks-fishes [in Ukrainian].

Kononenko, N., Chernysh, O. Yevropeiski tsinnosti ta ukrainskyi politychnyi klas: chy vdastsia vidirvatysia vid «vizantiishchyny»? Retrieved from https://detector.media/infospace/article/124179/2017-03-17-evropeiski-tsinnosti-ta-ukrainskii-politichnii-klas-chi-vdaetsya-vidirvatisya-vid-vizantiishchini/ [in Ukrainian].

Delor, Zh. (1997). Osvita – spravzhnii skarb. Shliakh osvityEducation path, 3, 3-5 [in Ukrainian].

Andrushchenko, V. P. (2013). Intehratsiia tsinnostei: Pedahohichnyi dosvid Yevropy. Stattia persha. Velyka Khartiia Universytetiv. Vyshcha osvita Ukrainy ‑ Higher education of Ukraine, 1, 5-10 [in Ukrainian].

Khaustova, M. H. (2015). Implementatsiia yevropeiskykh pravovykh standartiv u pravovu systemu Ukrainy. Aktualni problemy suchasnoho mizhnarodnoho prava: zb. nauk. st. za materialamy I Khark. mizhnar.-prav. chytan, prysviach. pam’iati prof. M. V. Yanovskoho i V. S. Semenova, Kharkiv, 27 lystopada 2015 r.: u 2 ch. Kharkiv. Part 1, 166-172 [in Ukrainian].

Vashchuk, F. H. ed. (2011). Intehratsiia v yevropeiskyi osvitnii prostir: zdobutky, problemy, perspektyvy: monohrafiia. Uzhhorod: ZakDU [in Ukrainian].

Habovych, O., Kuznietsov, V., Semenova, N. (2016). Ukrainska fundamentalna nauka i yevropeiski tsinnosti. Vyd. 2-he, dop. Kyiv: Vyd. dim «Kyievo-Mohylianska akademiia» [in Ukrainian].

Davydov, P. (2010). Osvita yak osobystisna (indyvidualna) tsinnist. Filosofiia osvity ‑ Philosophy of Education, 1-2 (9), 279-286 [in Ukrainian].

Novosad, O. V. (2011). Osvita yak vyshcha tsinnist liudyny i suspilstva. Upravlinnia v osviti: zb. materialiv V Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Lviv, 14-16 kvit. 2011 r.). Lviv: Vyd-vo Lviv. politekhniky, 225-227 [in Ukrainian].

Palamar, S. P., Kondratiuk, S. H. (2017). Vplyv tsinnisnykh oriientatsii na formuvannia osobystosti suchasnoi molodi. «Molodyi vchenyi ‑ Young scientist», 11, 404-407 [in Ukrainian].

Levchenko, T. I. (2007). Yevropeiska osvita: konverhentsiia ta dyverhentsiia: monohrafiia. Vinnytsia: Nova knyha [in Ukrainian].

Mykhailyn, I. L. (2011). Osnovy zhurnalistyky. Pidruchnyk. 5-te vyd. pererob. ta dop. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Rizun, V.V. (2008). Teoriia masovoi komunikatsii. Pidruchnyk. Kyiv: Prosvita [in Ukrainian].

Sakhan, O. M., Shevchuk, N. V. (2018). Yevropeiski tsinnosti yak zaporuka protsvitannia suspilstva: ukrainskyi vybir. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriia: politolohiia ‑ The Bulletin of the National University «Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine». Series: Political Science, 2 (37), 177-196 [in Ukrainian].

Marchuk, O. A. (2017). Uchyteli Ukrainy v osvitnikh reformatsiinykh protsesakh v period khrushchovskoi «vidlyhy» (druha polovyna 50-kh – persha polovyna 60-kh rr. XX st.). Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Sukhomlynska, O. V. (2014). Radianska pedahohika yak ideolohiia: sproba istorychnoi rekonstruktsii. Istoryko-pedahohichnyi almanakh ‑ Historical and pedagogical almanac, 1, 4-24 [in Ukrainian].

Andrushchenko, V. (2015). Filosofiia osvity XXI stolittia: poshuk priorytetiv. Fundamentalni problemy filosofii osvity ‑ Fundamental problems of the philosophy of education, 1, 5-16 [in Ukrainian].

Pukhovska, L. (2003). Perspektyvy formuvannia svitovoho osvitnoho prostoru v XXI stolitti. Visn. Zhytomyr. derzh. un-tu im. I. Franka ‑ Bulletin of I. Franko Zhytomyr State University, 33, 16-18 [in Ukrainian].

Kobernik, S., Kuzmyna, N., Ovcharuk, O., Parashchenko, L., Stepanov, F., Taranenko, I. Kontseptsiia zmistu osvity dlia yevropeiskoho vymiru Ukrainy. Retrieved from http://osvita.ua/school/method/581/ [in Ukrainian].

Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 № 2145-VIII. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Bryl, Yu.O. (2016). Dokumentoznavcha osvita v konteksti reformuvannia vyshchoi osvity Ukrainy. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia ‑ Library Science. Documentation. Informology, 3, 70-79 [in Ukrainian].

Amelchenko, N.A. Tsinnosti ob’iednanoi Yevropy. Retrieved from http://parlament.org.ua/upload/docs/European_Values.pdf [in Ukrainian].

Yevropeiski tsinnosti i Ukraina. Retrieved from http://newzz.in.ua/main/1148865159-yevropejski-cinnosti-i-ukrayina.html [in Ukrainian].

Popovych, M. et al. (2014). Vymir ratsionalnosti yak chynnyk yevropeiskoi intehratsii Ukrainy / vidp. red. M. Popovych; Nats. akad. nauk Ukrainy, In-t filosofii im. H. S. Skovorody. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 № 1556-VII. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].

Pro Stratehiiu staloho rozvytku «Ukraina-2020»: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12 sichnia 2015 roku № 5/2015. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 [in Ukrainian].

Pro informatsiiu: Zakon Ukrainy vid 02.10.1992 № 2657-XII. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 [in Ukrainian].

Sakhan, O.M., Herasina, L.M. (2012). Destruktyvna informatsiia yak chynnyk konfliktnosti ta sotsialnoi napruzhenosti v suchasnomu ukrainskomu suspilstvi. Informatsiine suspilstvo i derzhava: problemy vzaiemodii na suchasnomu etapi: zb. nauk. st. ta tez nauk. povid. za materialamy mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Kharkiv, 26 zhovtnia 2012 r. / redkol.: S.H. Serohina, V.H. Pylypchuk, I.V. Yakoviuk. Kharkiv: NDI derzh. bud-va ta mists. samovriaduvannia, 31-36 [in Ukrainian].

Hanitkevych, Ya. Problema avtonomii pisliaradianskykh universytetiv. Retrieved from http://ntsh.org/content/ganitkevich-yaroslav-problema-avtonomiyi-pislyaradyanskih-universitetiv [in Ukrainian].

Yaroshenko, A.O. (2009). Potentsial i efektyvnist osvitno-informatsiinoi polityky. Kyiv: NPU imeni M.P.Drahomanova [in Ukrainian].

Prohrama rozvytku Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka na 2012-2020 roky. Retrieved from http://science.univ.kiev.ua/documents/rozvytok/Progran Univ_ 2020.pdf [in Ukrainian].

Shcherbakova, Yu. E. (2011). Tsinnosti ob’iednanoi Yevropy u konteksti demokratyzatsii politychnoi kultury ukrainskoho suspilstva. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Sakhan, O.M. (2017). Problema nepotyzmu v suchasnomu ukrainskomu suspilstvi. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriia: PolitolohiiaThe Bulletin of the National University «Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine». Series: Political Science, 2 (33), 189-210 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Угода, Міжнародний документ від 27.06.2004 № 984_011. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення: 18.08.2018).

2. Андрущенко В. Українське життя в транзиті. Природа, особливості, ознаки. День. 4 травня 2018. URL: https://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/ukrayinske-zhyttya-v-tranzyti (дата звернення: 18.08.2018).

3. Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії: національна доповідь / ред. кол.: С. І. Пирожков, О. М. Майборода, Ю. Ж. Шайгородський та ін.; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ: НАН України, 2016. 284 с.

4. Цінності «ідеального політика» ‑ законослухняність і доброзичливість, реального ‑ влада, гроші і успіх. URL: http://uacrisis.org/ua/54442-noks-fishes (дата звернення: 18.08.2018).

5. Кононенко Н., Черниш О. Європейські цінності та український політичний клас: чи вдасться відірватися від «візантійщини»? URL: https://detector.media/infospace/article/124179/2017-03-17-evropeiski-tsinnosti-ta-ukrainskii-politichnii-klas-chi-vdaetsya-vidirvatisya-vid-vizantiishchini/ (дата звернення: 18.08.2018).

6. Делор Ж. Освіта – справжній скарб. Шлях освіти. 1997. №3. С. 3-5.

7. Андрущенко В. П. Інтеграція цінностей: Педагогічний досвід Європи. Стаття перша. Велика Хартія Університетів. Вища освіта України. 2013. № 1. С. 5-10.

8. Хаустова М. Г. Імплементація європейських правових стандартів у правову систему України. Актуальні проблеми сучасного міжнародного права: зб. наук. ст. за матеріалами І Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 27 листопада 2015 р.: у 2 ч. Харків, 2015. Ч. 1. С. 166-172.

9. Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи: монографія / За заг. ред. Ф. Г. Ващука. Ужгород: ЗакДУ, 2011. 560 с.

10. Габович О., Кузнєцов В., Семенова Н. Українська фундаментальна наука і європейські цінності. Вид. 2-ге, доп. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2016. 284 с.

11. Давидов П. Освіта як особистісна (індивідуальна) цінність. Філософія освіти. 2010. №1-2 (9). С. 279-286.

12. Новосад О. В. Освіта як вища цінність людини і суспільства. Управління в освіті: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 14-16 квіт. 2011 р.). Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2011. С. 225-227.

13. Паламар С. П., Кондратюк С. Г. Вплив ціннісних орієнтацій на формування особистості сучасної молоді. «Молодий вчений». 2017. №11. С. 404-407.

14. Левченко Т. І. Європейська освіта: конвергенція та дивергенція: монографія. Вінниця: Нова книга, 2007. 656 с.

15. Михайлин І. Л. Основи журналістики. Підручник. 5-те вид. перероб. та доп. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 496 с.

16. Різун В.В. Теорія масової комунікації. Підручник. Київ: Просвіта, 2008. 260 с.

17. Сахань О. М., Шевчук Н. В. Європейські цінності як запорука процвітання суспільства: український вибір. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: політологія. 2018. №. 2 (37). С. 177-196.

18. Марчук О. А. Учителі України в освітніх реформаційних процесах в період хрущовської «відлиги» (друга половина 50-х–перша половина 60-х рр. ХХ ст.): дис. … канд. іст. наук. Київ, 2017. 238 с.

19. Сухомлинська О. В. Радянська педагогіка як ідеологія: спроба історичної  реконструкції. Історико-педагогічний альманах. 2014. Вип. 1. С. 4-24.

20. Андрущенко В. Філософія освіти ХХІ століття: пошук пріоритетів. Фундаментальні проблеми філософії освіти. 2015. №1. С. 5-16.

21. Пуховська Л. Перспективи формування світового освітнього простору в ХХІ столітті. Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. Житомир, 2003. Вип. 33. С. 16-18.

22. Кобернік С., Кузьмина Н., Овчарук О., Паращенко Л., Степанов Ф., Тараненко І. Концепція змісту освіти для європейського виміру України. URL: http://osvita.ua/school/method/581/ (дата звернення: 18.08.2018).

 23. Про освіту: Закон України від 05.09.2017  № 2145-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 18.08.2018).

24. Бриль Ю.О. Документознавча освіта в контексті реформування вищої освіти України. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2016. №3. С. 70-79.

25. Амельченко Н.А. Цінності об’єднаної Європи. URL: http://parlament.org.ua/upload/docs/European_Values.pdf (дата звернення: 18.08.2018).

26. Європейські цінності і Україна. URL: http://newzz.in.ua/main/1148865159-yevropejski-cinnosti-i-ukrayina.html (дата звернення: 18.08.2018).

27. Вимір раціональності як чинник європейської інтеграції України / М. Попович та ін.; відп. ред. М. Попович; Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. Київ: Наукова думка, 2014. 291 с.

28. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 18.08.2018).

29. Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»: Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення: 18.08.2018).

30. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII. URL:  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (дата звернення: 18.07.2018).

31. Сахань О.М., Герасіна Л.М. Деструктивна інформація як чинник конфліктності та соціальної напруженості в сучасному українському суспільстві. Інформаційне суспільство і держава: проблеми взаємодії на сучасному етапі: зб. наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 26 жовтня 2012 р. / редкол.: С.Г. Серьогіна, В.Г. Пилипчук, І.В. Яковюк. Харків: НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2012. С. 31-36.

32. Ганіткевич Я. Проблема автономії післярадянських університетів. URL: http://ntsh.org/content/ganitkevich-yaroslav-problema-avtonomiyi-pislyaradyanskih-universitetiv (дата звернення: 18.08.2018).

33. Ярошенко А.О. Потенціал і ефективність освітньо-інформаційної політики. Київ: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. 256 с.

34. Програма розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2012-2020 роки. URL: http://science.univ.kiev.ua/documents/rozvytok/Progran Univ_ 2020.pdf (дата звернення: 18.08.2018).

35. Щербакова Ю. Е. Цінності об’єднаної Європи у контексті демократизації політичної культури українського суспільства: автореф. дис. … канд. політ. наук. Київ, 2011. 20 с.

36. Сахань О.М. Проблема непотизму в сучасному українському суспільстві. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Політологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Х.: Право, 2017. №2 (33). С.189-210.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704