DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.38.140036

ТРАНСФОРМАЦІЇ ДУХОВНОЇ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: МОЖЛИВОСТІ Й НЕБЕЗПЕКИ

Руслан Анатолійович Михайловський

Анотація


Показано, що поширення нових інформаційних технологій створює величезні можливості для вторгнення у духовність і маніпулювання нею. Обґрунтовується, що для інформаційного суспільства характерним є переважання загального відчу- ження, яке детермінує деструктивну діяльність індивіда. Доводиться, що культура перетворюється у простір, де домінують споживання й розваги, що суттєво за- грожує безпеці духовної сфери.


Ключові слова


духовність; духовна сфера; духовна безпека; духовна криза, інформаційне суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Kulikova E. A. (2014). Negativnoe mirooschuschenie: metafora, artefakt, fenomen. Vladivostok: MGU im. adm. Nevelskogo [in Russia].

Ozerskiy I. D. (2004). Trilogiya sadizma: odinochestvo, destruktivnost, lyubov. Moskva: Buki Vedi [in Russia].

Foygel A. M. (2001). Sotsialnoe zlo. Omsk: Omsk. gos. ped. un-t [in Russia].

Svendsen L. (2008). Filosofiya zla. Moskva: Progress-Traditsiya [in Russia].

Morozov A. (2017). Moralni vyklyky ta metafizychni vidpovidi. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu – Bulletin of the Kiev National Trade and Economic University, 2, 85-97 [in Ukrainian].

Suniehin S. O. (2017). Pravo, moral i relihiia yak sotsialni rehuliatory: obiektyvnyi ta subiektyvnyi vymiry. Pravova derzhava – Constitutional state, 28, 145-163 [in Ukrainian].

Holovina N. I. (2017). Moralni problemy suchasnoho suspilstva i status etyky. Filosofski obrii – Philosophical horizons, 38, 80-88 [in Ukrainian].

Lyubutin K. N. (2010). Istoricheskaya fenomenologiya beschelovechnosti. Ekaterinburg: Izdatelstvo URO RAN [in Russia].

Dzoban O. P., Nastiuk V. Ia., Bielievtseva V. V. (2013). Problema zakhystu natsionalnykh interesiv Ukrainy u sferi derzhavnoi bezpeky v umovakh heopolitychnykh transformatsii KhKhI stolittia. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Dzoban O. P. (2016). Mekhanizm sotsialnykh transformatsii: do problemy filosofskoho rozuminnia. Stratehichni priorytety. Seriia «Filosofiia» – Strategic priorities. Series «Philosophy», 1 (38), 47-52 [in Ukrainian].

Dzoban O. P. (2002). Bezpeka dukhovnoi sfery Ukrainy z tochky zoru sotsialno- filosofskoho analizu (do postanovky problemy). Pravo i bezpeka Right and safety,172-175 [in Ukrainian].

Danylian O. H., Dzoban O. P. (2016). «Symuliakr»: kontseptualizatsiia fenomena u postneoklasychnii filosofiї. Informatsiia i pravo – Information and right. 2 (17). 66- 76 [in Ukrainian].

Informatsiine suspilstvo v sviti ta Ukraini: problemy stanovlennia ta zakonomirnosti rozvytku: kolektyvna monohrafiia. V. H. Voronkova (Ed) et al. (2017). Zaporizhzhia: Vyd-vo ZDIA [in Ukrainian].

Danylian O. H., Dzoban O. P., Zhdanenko S. B. et al. (2017). Suchasne suspilstvo: filosofsko-pravove doslidzhennia aktualnykh problem. O. H. Danylian (Ed). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Solovev A. V. (2009). Dinamika kulturyi informatsionnoy epohi. Ryazan: Izdatelstvo RGU [in Russia].

Dzoban O. P., Sosnin O. V. (2017). Virtualna realnist suspilstva postmodernu yak sotsiokulturne tlo sotsializatsii «liudyny informatsiinoi». Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii – Humanitarian Bulletin Zaporizhzhya State Engineering Academy, 69 (1), 69-76 [in Ukrainian].

Dzoban O. P. (2017). Suchasnyi virtualnyi prostir: konhenialnist virtualnosti y mifu. Stratehichni priorytety. Seriia «Filosofiia» – Strategic priorities. Series «Philosophy», 3, 163-170 [in Ukrainian].

Trofimova L. I. (2010). Duhovnost v byitii cheloveka. Nizhniy Novgorod: Izdatelstvo VGIPU [in Russia].

Orel M. P. (2014). Dukhovnist v strukturi zhyttievoi kompetentnosti osobystosti. Hileia: naukovyi visnyk Gilea: Scientific Bulletin, 80, 270-276 [in Ukrainian].

Tryfonova O. O. (2012). Dukhovnist i suchasnyi informatsiinyi prostir. Dukhovnist osobystosti Spirituality of the person, 4, 127-134 [in Ukrainian].

Kharchenko L. M. (2013). Dukhovnist yak vymir suchasnoho zhyttia liudyny: sotsialno- filosofskyi analiz. Naukovi zapysky NaUKMA. Teoriia ta istoriia kultury – Scientific notes of NaUKMA. Theory and history of culture, Issue 140, 20-25 [in Ukrainian].

Bagautdinov A. M. (2016). Ambivalentnost duhovnosti v informatsionnom obschestve. Doctor’s thesis. Saratov [in Russia].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Куликова Е. А. Негативное мироощущение: метафора, артефакт, феномен. Вла- дивосток: МГУ им. адм. Невельского, 2004. 158 с.
 2. Озерский И. Д. Трилогия садизма: одиночество, деструктивность, любовь. Мо- сква: Буки Веди, 2014. 167 с.
 3. Фойгель А. М. Социальное зло. Омск: Омск. гос. пед. ун-т, 2001. 156 с.
 4. Свендсен Л. Философия зла. Москва: Прогресс-Традиция, 2008. 350 с.
 5. Морозов А. Моральні виклики та метафізичні відповіді. Вісник Київського на- ціонального торговельно-економічного університету. 2017. № 2. С. 85-97.
 6. Сунєгін С. О. Право, мораль і релігія як соціальні регулятори: об’єктивний та суб’єктивний виміри. Правова держава. 2017. Вип. 28. С. 145-163.
 7. Головіна Н. І. Моральні проблеми сучасного суспільства і статус етики. Філо- софські обрії. 2017. Вип. 38. С. 80-88.
 8. Любутин К. Н. Историческая феноменология бесчеловечности. Екатеринбург: Издательство УРО РАН, 2010. 196 с.
 9. Дзьобань О. П., Настюк В. Я., Бєлєвцева В. В. Проблема захисту національних інтересів України у сфері державної безпеки в умовах геополітичних трансфор- мацій ХХІ століття: монографія. Харків: Право, 2013. 296 с.
 10. Дзьобань О. П. Механізм соціальних трансформацій: до проблеми філософсько- го розуміння. Стратегічні пріоритети. Серія «Філософія». 2016. № 1 (38). С. 47-52.
 11. Дзьобань О. П. Безпека духовної сфери України з точки зору соціально-філо- софського аналізу (до постановки проблеми). Право і безпека. 2002. № 1. С. 172-175.
 12. Данильян О. Г., Дзьобань О. П. «Симулякр»: концептуалізація феномена у по- стнеокласичній філософії. Інформація і право. Київ, 2016. № 2 (17). С. 66-76.
 13. Інформаційне суспільство в світі та Україні: проблеми становлення та законо- мірності розвитку: колективна монографія / за ред. В. Г. Воронкової. Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2017. 292 с.
 14. Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем: монографія / О. Г.  Данильян, О. П. Дзьобань, С. Б. Жданенко та ін.; за ред.   О. Г. Данильяна. 2-ге видан., перероб. і допов. Харків: Право, 2017. 416 с.
 15. Соловьев А. В. Динамика культуры информационной эпохи. Рязань: Издательство РГУ, 2009. 227 с.
 16. Дзьобань О. П., Соснін О. В. Віртуальна реальність суспільства постмодерну як соціокультурне тло соціалізації «людини інформаційної». Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць. Запоріжжя. 2017. Випуск 69 (1). С. 69-76.
 17. Дзьобань О. П. Сучасний віртуальний простір: конгеніальність віртуальності  й міфу. Стратегічні пріоритети. Серія «Філософія». 2017. № 3. С. 163-170.
 18. Трофимова Л. И. Духовность в бытии человека. Нижний Новгород: Издательство ВГИПУ, 2010. 163 с.
 19. Орел М. П. Духовність в структурі життєвої компетентності особистості. Гілея: науковий вісник. 2014. Вип. 80. С. 270-276.
 20. Трифонова О. О. Духовність і сучасний інформаційний простір. Духовність осо- бистості. 2012. Вип. 4. С. 127-134.
 21. Харченко Л. М. Духовність як вимір сучасного життя людини: соціально-філо- софський аналіз. Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. 2013. Т. 140. С. 20-25.
 22. Багаутдинов А. М. Амбивалентность духовности в информационном обществе: дис. д-ра филос. наук. Саратов, 2016. 321 с.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704