DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.38.140007

ДО ПИТАННЯ ПРО ОНТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО ЖИТТЯ: ДОСВІД ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ

Інна Ігорівна Коваленко, Едуард Анатолійович Кальницький

Анотація


У статті показаний взаємозв’язок структурності та процесуальності як форм правового життя. Даний взаємозв’язок розглянутий у сутнісному та функціональ- ному аспектах. Обґрунтована теза про інтеграцію структурності та процесуаль- ності як форм правового життя. Здійснений аналіз права-структури та права-про- цесу в аспекті заданих правил/кодів, що організують їхню інтерпретацію. Показані особливості впливу права-структури та права-процесу на хід суспільного розвитку.


Ключові слова


соціальне пізнання; некласичне розуміння права; правова онтологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Shtomka P. (1996). Sotsiologija sotsial’nyh izmenenij. Moskva: Aspekt Press [in Russian].

Vallerstajn I. Miro-sistemnyj analiz. URL: http://www.nsu.ru/filf/rpha/papers/geoecon/ waller.htm

Luman N. (2004). Obschestvo kak sotsial’naja sistema. Moskva: Izdatel’stvo “Logos” [in Russian].

Transformatsiini protsesy u sotsialnii sferi (2003). Kyiv: NAN Ukrainy In-t ekonomiky [in Ukrainian].

Onishchenko N. M. (2002). Pravovi systemy: problemy teorii: monohrafiia. Kyiv: In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Khaustova M. H. (2005). Natsionalna pravova systema za umov rozbudovy pravovoi demokratychnoi derzhavnosti v Ukraini. Сandidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Pravova systema Ukrainy: istoriia, stan ta perspektyvy : u 5 t. T.1 : Metodolohichni ta istoryko-teoretychni problemy formuvannia i rozvytku pravovoi systemy Ukrainy (2008). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Udovyka L. H. (2011). Transformatsiia pravovoi systemy v umovakh hlobalizatsii: antropolohichnyi vymir: monohrafiia. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Tokars’ka A. S. (2008). Pravovi aspekty suspil’noi’ komunikacii. L’viv: L’vDUVS [in Ukrainian].

Tokars’ka A. S. (2008). Pravova komunikacija v konteksti postklasychnogo pravorozuminnja. Extended abstract of doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Balynska O. M. (2008). Pravova komunikatsiia: verbalno-bikheviorystskyi pidkhid. Lviv: PAIS [in Ukrainian].

Tyunova L. B. (1991). Sistemnyye sviazy pravovoi deistvytelnosty. Sankt-Peterburh: Yzd-vo SPbHU [in Russian].

Kononov A. A. (2003). Obschenauchnaya sistema prava. Pravovedenie Legal science, 3, 12-21 [in Russian].

Nersesyants V. S. (1999). Obschaya teoriya gosudarstva i prava. Moskva: Yurist [in Russian].

Matuzov N. I. (2004). Aktualnyye problemy teorii prava. Saratov: Sarat. gos. akademiya prava [in Russian].

Polyakov A. V., Timoshina E. V. (2017). Obshchaya teoriya prava. Sankt-Peterburg: Izd-vo SPbGU [in Russian].http://modernlib.ru/books/kemerov_vyacheslav_evgenevich/vvedenie_v_socialnuyu_ filosofiyu/read/ 3.05.2018.

Antologiya mirovoy pravovoy mysli (1999). V 5 t. T. ІІІ. Evropa. Amerika: XVII-XX

vv. Moskva: Mysl [in Russian].

Kemerov V. E. (1999). Kontseptsiya radikalnoy sotsialnosti. Voprosy filosofii. –

Problems of philosophy, 7, 13-14 [in Russian].

Poskonina O. V. (1997). Niklas Luman o politicheskoj i juridicheskoj podsistemah obschestva. Izhevsk: Izd-vo Udmurtskogo gos. un-ta [in Russian].

Gurvich G. D. (2004). Filosofiya i sotsiologiya prava: Izbrannyye proizvedeniya. Sankt-Peterburg: SPbGU [in Russian]. http://ecsocman.hse.ru/data/184/333/1217/006mALXKO.pdf

Nevvazhay I. D. (2002). Sotsialno-filosofskiye osnovaniya kontseptsii pravovoy realnosti. Filosofsko-pravovaya mysl – Рhilosophical and legal thought, issue 4, 38-51. Sankt-Peterburg. Saratov: Nauchnaya kniga [in Russian].

Zelman K. (2003). Filosofiya prava. Vladivostok: Izd-vo «Pravo-Politika-Zakon» [in Russian].

Khabermas. Yu.(1993). Teoriya kommunikativnogo deystviya. Vestnik MGU – Bulletin MGU, issue. 7, Filosofiya, 4, 43-63 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Штомка П. Социология социальных изменений. Москва: Аспект Пресс, 1996. 414 с.
 2. Валлерстайн И. Миро-системный анализ URL: http://www.nsu.ru/filf/rpha/papers/ geoecon/waller.htm (дата звернення: 9.01.2018).
 3. Луман Н. Общество как социальная система. Москва: Издательство «Логос», 2004. 232 с.
 4. Трансформаційні процеси у соціальній сфері. Київ, 2003. 140 с.
 5. Оніщенко Н. М. Правові системи: проблеми теорії : монографія. Київ : Iн-т дер- жави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. 362 с.
 6. Хаустова М. Г. Національна правова система за умов розбудови правової демо- кратичної державності в Україні : дис. …канд. юрид. наук. Харків, 2005. 199 с.
 7. Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. Т.1 : Методологіч- ні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України. Харків: Право, 2008. 728 с.
 8. Удовика Л. Г. Трансформація правової системи в умовах глобалізації: антропо- логічний вимір: монографія. Харків: Право, 2011. 552 с.
 9. Токарська А. С. Правові аспекти суспільної комунікації: монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2008. 188 с.
 10. Токарська А. С. Правова комунікація в контексті посткласичного праворозумін- ня: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук: спеціальність
 11. 12.00.12 /Антоніна Семенівна Токарська. – Київ, 2008. 38 с.
 12. Балинська О. М. Правова комунікація: вербально-біхевіористський підхід: моно- графія. Львів: ПАІС, 2008. 212 с.
 13. Тиунова Л. Б. Системные связи правовой действительности. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 1991.133 с.
 14. Кононов А. А. Общенаучная система права. Правоведение. 2003. № 3. С. 12-21.
 15. Нерсесянц В. С. Общая теория государства и права. Москва: Юристъ, 1999. 539 с.
 16. Матузов Н. И. Актуальные проблемы теории права. Саратов: Сарат. гос. академия права, 2004. 510 с.
 17. Поляков А. В., Тимошина Е. В. Общая теория права. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2017. 467 с.
 18. http://modernlib.ru/books/kemerov_vyacheslav_evgenevich/vvedenie_v_socialnuyu_ filosofiyu/read/ 3.05.2018.
 19. Антология мировой правовой мысли. В 5 т. Т. ІІІ. Европа. Америка: XVII-XX вв. Москва: Мысль,1999. 829 с.
 20. Кемеров В. Е. Концепция радикальной социальности. Вопросы философии. 1999.
 21. № 7. – С. 13-14.
 22. Посконина О. В. Никлас Луман о политической и юридической подсистемах общества. Ижевск: Изд-во Удмуртского гос. ун-та. 1997. 122 с.
 23. Гурвич Г. Д. Философия и социология права: Избранные произведения. Санкт- Петербург: СПбГУ, 2004. 847 с.
 24. http://ecsocman.hse.ru/data/184/333/1217/006mALXKO.pdf Дата звернення 06.05.2018
 25. Невважай И. Д. Социально-философские основания концепции правовой реаль- ности. Философско-правовая мысль Вып. 4. Санкт-Петербург, Саратов: Научная книга, 2002. С. 38-51.
 26. Зельман К. Философия права. Владивосток: Изд-во «Право-Политика-Закон», 2003. 200 с.
 27. Хабермас, Ю. Теория коммуникативного действия. Вестник МГУ. Сер. 7. – Философия. 1993. № 4. С. 43-63.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704