ВІЙСЬКОВА ОСВІТА – ГОЛОВНА СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО ВІЙСЬКОВОГО КЕРІВНИКА

Автор(и)

  • Олександр Юрійович Панфілов Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8997-0120
  • Людмила Олександрівна Петрова Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9341-1030

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.38.140005

Ключові слова:

феномен особистості військового керівника, формування осо- бистості, психіка, інноваційний і трансгресивний потенціал, інноваційна військова освіта

Анотація

Розглянуто систему вищої військової освіти як головну стратегію формування особистості сучасного військового керівника. Окреслені шляхи розвитку військової освіти як головної стратегії формування особистості сучасного військового керів- ника. Розглядаються інновації у військовій освіті не стільки як реалізація антропо- логічних і філософських концепцій людини і культури в освіті, скільки як відповідь на виклики часу. З методологічної точки зору в основу дослідження покладено між- дисциплінарний та системний підходи.

Біографії авторів

Олександр Юрійович Панфілов, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

Людмила Олександрівна Петрова, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

кандидат філософських наук, учений секретар

Посилання

Poltorak S. T. (2016) Rozvytok systemy vyshchoi viiskovoi osvity Ukrainy ta za kordonom: derzhavnoupravlinski aspekty. Investytsii: praktyka ta dosvid. Derzhavne upravlinnia. № 3. 70-73 [in Ukrainian].

Dzoban O. P. (2012) Filosofiia informatsiinykh komunikatsii: monohrafiia. Kharkiv: Maidan [in Ukrainian].

Klepko S. F. (2006) Filosofiia osvity v yevropeiskomu konteksti. Poltava: POIPPO [in Ukrainian].

Kremen V. H. (2013) Osvita u spontannosti rozvytku tsyvilizatsii. Osvita ta rozvytok obdarovanoi osobystosti. № 8-9. 7-16 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2013_8-9_3 [in Ukrainian].

Kultaieva M. D. (2013) Filosofsko-osvitnii poliloh, abo paraleli, shcho peresikaiutsia:

Filosofiia osvity: Navchalnyi posibnyk (2009). V. Andrushchenka, I. Predborskoi. (Ed.) et al. K.: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Ziaziun I. A. (2000) Filosofski problemy humanizatsii i humanitaryzatsii osvity.

Bazaluk O. (2010) Filosofiia osvity: yii rol ta mistse v systemi filosofskoho znannia.

Bazaluk O. A.. Blazhevich T. V. (2015) Sovremennyye osnovy filosofii obrazovaniya.

Ohneviuk V. O. Osvitolohiia. (2012) Pedahohichna i psykholohichna nauky v Ukraini. Zahalna pedahohika ta filosofiia osvity (Vols. 1–5). Vol. 1. Kyiv: Pedahohichna dumka, 38-52 [in Ukrainian].

Kvitkin P. V., Diatlova I. V. (2013) Profesionalizatsiia Zbroinykh Syl Ukrainy: zmist ta umovy realizatsii. Novitni tekhnolohii – dlia zakhystu povitrianoho prostoru : Abstracts of Papers. Kh.: KhUPS im. i. Kozheduba, 367 [in Ukrainian].

Krotiuk V. A. (2013) Suchasni kontseptsii doslidzhennia patriotyzmu. Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho. Ser. : Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia. № 5. 52-58 [in Ukrainian].

Finin H. I. (2014) Viiskova osvita v suchasnykh sotsiokulturnykh kontekstakh. Kharkiv: Maidan [in Ukrainian].

Mandrahelia V. A. (2014) Propozytsii do Kontseptsii ideolohichnoho vykhovannia v Zbroinykh Sylakh Ukrainy. K.: Naukovyi tsentr humanitarnykh problem v ZSU [in Ukrainian].

Aleksandrov V. M. (2009). Viiskova sluzhba yak osoblyvyi vyd derzhavnoi sluzhby v Ukraini: Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Solnyshkina A. A. (2009) Kontsept sotsialnykh praktyk u doslidzhenni sotsialnykh problem voiennoi orhanizatsii suspilstva transformatsiinoho periodu. Sotsiolohiia Druhoho modernu: problema perevyznachennia poniat suspilstvoznavchoho dyskursu. Luhansk: Vyd-vo DZ „LNU imeni Tarasa Shevchenka» [in Ukrainian].

Honcharenko O. L. (2008) Zakhidna paradyhma formuvannia osobystosti viiskovoho profesionala (sotsialno-filosofskyi analiz): Extended abstract of candidate’s thesis.

Dzoban O. P. (2000) Sotsializatsiia viiskovosluzhbovtsia v umovakh transformatsii ukrainskoho suspilstva (sotsialno-filosofskyi analiz): Candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Vatkovska M. H. (2010) Samorealizatsiia osobystosti v osvitnomu prostori: Extended abstract of candidate’s thesis. O., [in Ukrainian].

Suspilne poklykannia filosofii osvity u suchasnykh sotsiokulturnykh kontekstakh: monohrafiia M. D. Kultaieva (Ed.) et al. (2014) Kh.: TOV «Shchedra sadyba plius» [in Ukrainian].

Kvitkin P. V. Diatlova I. V., Rebrii I. M. (2012) Pravova kultura viiskovoho kerivnyka: sutnist i neobkhidnist formuvannia. Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukrainy im. Yaroslava Mudroho. Seriia: Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia.

Kozielecki J. (2001) Psychotransgresjonalizm. Nowy kierunok psychologii. Warszawa: Żak.

Dobronravova I. S. (2009) Filosofiya nauki kak prakticheskaya filosofiya. Praktichna fіlosofіya. № 1. 43–54 [in Russian].

Gegel G. V. Fenomenologiya dukha (1992) SPb. [in Russian].

Nohl H. (1961) Die paedagogische Bewegung in Deutschland und ihre Theorie. Frankfurt am Main.

Sheler M. (1994) Formy znaniya i obrazovaniye. Izbrannyye proizvedeniya. M.: Izd- vo «Gnozis».15–56 [in Ukrainian].

Rombach H. (1966) Reconstitutionsphilosophie und Structurpaedagogik. Idee der menschheit. Műnchen, 113–204.

Solnyshkina A. A. (2009) Osoblyvosti sotsialnykh problem voiennoi orhanizatsii ukrainskoho suspilstva: Extended abstract of candidate’s thesis. Zaporizhzhia [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-01

Як цитувати

Панфілов, О. Ю., & Петрова, Л. О. (2018). ВІЙСЬКОВА ОСВІТА – ГОЛОВНА СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО ВІЙСЬКОВОГО КЕРІВНИКА. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 3(38), 67–79. https://doi.org/10.21564/2075-7190.38.140005

Номер

Розділ

Філософія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають