DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.37.133543

СИСТЕМНІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Володимир Федорович Смолянюк

Анотація


Досліджуються базові системні утворення у сфері національної безпеки і обо- рони – система національної безпеки та система забезпечення національної без- пеки. Визначаються їх взаємна субординація, суб’єктна та об’єктна складові, со- ціально-політична роль. Вказується на складний характер становлення обох систем, недостатнє розуміння політичними лідерами та громадянами їх структури та призначення.


Ключові слова


нація; національні інтереси; національні цінності; національна безпека; система національної безпеки; система забезпечення національної безпеки; виклики; загрози; небезпеки; ризики

Повний текст:

PDF

Посилання


Kovbasiuk, Yu. V., Sytnyk, H. P. eds (2014). Vyklyky y zahrozy natsionalnii bezpetsi u konteksti heopolitychnoho ta heoekonomichnoho vyboru Ukrainy: materials of the round table (Kyiv, 3 hrud. 2014 r.) / Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy, Kaf. hlobalistyky, yevrointehratsii ta upr. nats. bezpekoiu. Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Vlasiuk, O. S. (2016). Natsionalna bezpeka Ukrainy: evoliutsiia problem vnutrishnoi polityky: vybr. nauk. pr. Kyiv: NISD [in Ukrainian].

Vonsovych, O. S. (2017). Natsionalna bezpeka Ukrainy v umovakh suchasnykh heo- politychnykh zmin. Naukovyi visnyk Dyplomatychnoi akademii Ukrainy – Scientific Bulletin of the Diplomatic Academy of Ukraine, issue 24 (2), 18–24 [in Ukrainian].

Sytnyk, H. P. ed (2016). Hlobalna ta natsionalna bezpeka: pidruchnyk / [V. I. Abramov ta in.]; Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy, Hromad. orh. «Akad. nats. bezpeky». Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Kuras, A. I. (2014). Natsionalna bezpeka Ukrainy: viiskovo-politychni paradyhmy.

Naukovi zapysky [Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im.

F. Kurasa] – Scientific notes [I. F. Kuras Institute of Political and Ethnonational Studies], issue 2, 230–240 [in Ukrainian].

Mandrahelia, V. A., Movchan, P. P. (2015). Natsionalna bezpeka Ukrainy v kontek- sti polityky Skhidnoho partnerstva YeS. Naukovo-informatsiinyi visnyk Akademii natsionalnoi bezpeky – Scientific and Information Bulletin of the Academy of Na- tional Security, 3–4, 72–82 [in Ukrainian].

Nikitin, Yu. V. (2015). Natsionalna bezpeka Ukrainy v suchasnykh umovakh: ryzyky i faktory vplyvu. Yurydychna nauka – Legal science, 2, 141–147 [in Ukrainian].

Smolianiuk, V. F. (2017). Natsionalna bezpeka Ukrainy: terminolohichnyi balast chy derzhavotvorcha neobkhidnist? Suspilno-politychni protsesy – Social-political pro- cesses, issue 2–3, 68–87 [in Ukrainian].

Surmin, Yu.P. (2011). Systema. Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia. (Vols 1-8); Vol. 2: Metodolohiia derzhavnoho upravlinnia / nauk.-red. kolehiia: Yu. P. Surmin (spivholova), P. I. Nadolishnii (spivholova) ta in. 561–565 [in Ukrainian].

Syitnik, G. P. ed (2012). Gosudarstvennoe upravlenie v sfere natsionalnoy bezopas- nosti: slovar-spravochnik / Pod red. G. P. Syitnika. Kiev: NAGU pri Prezidente Ukrainyi [in Ukrainian].

Chernyshova, T. O. (2015). Natsiia. Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk / uklad.: [L. M. Herasina, V. L. Pohribna, I. O. Polishchuk ta in.]; za red. M. P. Trebina. Kharkiv: Pravo, 467–468 [in Ukrainian].

Mykhalchenko, M. (2011). Interesy natsionalni. Politychna entsyklopediia / Redkol.: Yu. Levenets (holova), Yu. Shapoval (zast. holovy) ta in. Kyiv: Parlamentske vydav- nytstvo, 295–296 [in Ukrainian].

Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 19.06.2003 r. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15 [in Ukrainian].

Trebin, M. P. (2014). «Hibrydna» viina yak nova ukrainska realnist. Ukrainskyi sot- sium – Ukrainian society, 3(50), 113–127 [in Ukrainian].

Sytnyk, H. P. (2016). Hlobalna ta natsionalna bezpeka / avt. kol. V. I. Abramov,

H. P. Sytnyk, V. F. Smolianiuk. Kyiv: NADU pry Prezydentovi Ukrainy [in Ukrai- nian].

Korniievskyi, O. (2011). Natsionalna bezpeka. Politychna entsyklopediia / Redkol.: Yu. Levenets (holova), Yu. Shapoval (zast. holovy) ta in. Kyiv: Parlamentske vydav- nytstvo, 489–490 [in Ukrainian].

Tupchiienko, L. (2004). Natsionalna bezpeka. Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk / Za red. Yu. S. Shemshuchenka, V. D. Babkina, V. P. Horbatenka. Kyiv: Heneza, 386–387 [in Ukrainian].

Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy / Proekt zakonu Ukrainy vid 28.02.2018. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63531 [in Ukrainian].

Trebin, M. P. (2014). Rozvytok hromadianskoho suspilstva v Ukraini v konteksti yevrointehratsii. Ukrainskyi sotsium – Ukrainian society, 1(48), 106–118 [in Ukrai- nian].

Kuzmuk, O. I. (2013). Formuvannia ta evoliutsiia Voiennoi orhanizatsii (sektoru bez- peky i oborony) Ukrainy (1991–2012): monohrafiia. Kyiv: NUOU im. Ivana Cherni- akhovskoho [in Ukrainian].

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 4 bereznia 2016 r.

«Pro Kontseptsiiu rozvytku sektoru bezpeky i oborony Ukrainy»: Ukaz Prezydenta Ukrainy. URL: http://www.president.gov.ua/documents/922016-19832 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Виклики й загрози національній безпеці у контексті геополітичного та геоеко- номічного вибору України: матеріали круглого столу (Київ, 3 груд. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. глобалістики, євроінте- грації та упр. нац. безпекою ; [за ред. Ю. В. Ковбасюка, Г. П. Ситника]. Київ: НАДУ, 2014. 161 с.
 2. Власюк О. С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої по- літики: вибр. наук. пр. Київ : НІСД, 2016. 527 с.
 3. Вонсович О. С. Національна безпека України в умовах сучасних геополітичних змін. Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2017. Вип. 24(2). С. 18–24.
 4. Глобальна та національна безпека: підручник / [В. І. Абрамов та ін.]; за заг. ред. Г. П. Ситника; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Громад. орг.
 5. «Акад. нац. безпеки». Київ: НАДУ, 2016. 781, [2] с.
 6. Курас А. І. Національна безпека України: військово-політичні парадигми. Науко- ві записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Ку- раса]. 2014. Вип. 2. С. 230–240.
 7. Мандрагеля В. А., Мовчан П. П. Національна безпека України в контексті по- літики Східного партнерства ЄС. Науково-інформаційний вісник Академії на- ціональної безпеки. 2015. № 3–4. С. 72–82.
 8. Нікітін Ю. В. Національна безпека України в сучасних умовах: ризики і фактори впливу. Юридична наука. 2015. № 2. С. 141–147.
 9. Смолянюк В. Ф. Національна безпека України: термінологічний баласт чи дер- жавотворча необхідність? Суспільно-політичні процеси. 2017. Вип. 2-3. С. 68–87.
 10. Сурмін Ю. П. Система. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голо- ва) та ін. Київ: НАДУ, 2011. Т. 2: Методологія державного управління / наук.-ред. колегія: Ю. П. Сурмін (співголова), П. І. Надолішній (співголова) та ін. 2011. C. 561–565.
 11. Государственное управление в сфере национальной безопасности: словарь-спра- вочник / Под ред. Г. П. Сытника. Киев: НАГУ при Президенте Украины, 2012. 496 с.
 12. Чернишова Т. О. Нація. Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.]; за ред. М. П. Требіна. Хар- ків: Право, 2015. C. 467–468.
 13. Михальченко М. Інтереси національні. Політична енциклопедія / Редкол.: Ю. Ле- венець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. Київ: Парламентське видавни- цтво, 2011. C. 295–296.
 14. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15 (дата звернення: 20.04. 2018).
 15. Требін М. П. «Гібридна» війна як нова українська реальність. Український со- ціум. 2014. № 3(50). С. 113–127.
 16. Глобальна та національна безпека / авт. кол. В. І. Абрамов, Г.  П.  Ситник, В. Ф. Смолянюк; за заг. ред. Г. П. Ситника. Київ: НАДУ при Президентові Укра- їни, 2016. 784 с.
 17. Корнієвський О. Національна безпека. Політична енциклопедія / Редкол.: Ю. Ле- венець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. Київ: Парламентське видав- ництво, 2011. C. 489–490.
 18. Тупчієнко Л. Національна безпека. Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. Київ: Генеза, 2004. C. 386–387.
 19. Про національну безпеку України / Проект закону України від 28.02.2018. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63531 (дата звернення: 20.04.2018).
 20. Требін М. П. Розвиток громадянського суспільства в Україні в контексті євро- інтеграції. Український соціум. 2014. № 1(48). С. 106–118.
 21. Кузьмук О. І. Формування та еволюція Воєнної організації (сектору безпеки     і оборони) України (1991-2012): монографія. Київ: НУОУ ім. Івана Черняхов- ського, 2013. 436 с.
 22. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 р.
 23. «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України» / Указ Президен- та України. URL: http://www.president.gov.ua/documents/922016-19832 (дата звернення: 20.04.2018).


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704