ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В МІСТАХ

Т. С. Майко

Анотація


У статті проаналізовано взаємодію органів самоорганізації населення з орга- нами місцевого самоврядування. Розглянуто їх основні функції як суб’єктів політич- ного процесу в Україні. Простежено роль органів самоорганізації населення в за- лученні громадян до процесу прийняття управлінських рішень з питань розвитку міста і підвищення якості послуг, що надаються населенню. Відзначено сильні та слабкі сторони діяльності цих інституцій. Встановлено, що функціонування цих органів у територіальних громадах може бути досить ефективним для задоволен- ня не тільки спільних інтересів тих осіб, що самоорганізувались, а може бути серйозною допомогою органам місцевого самоврядування у розв’язанні локальних проблем.


Ключові слова


місцеве самоврядування; органи самоорганізації населення; місь- ка рада; питання місцевого значення; взаємодія

Повний текст:

PDF

Посилання


Про органи самоорганізації населення [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2625-14.

Була C. Як створити орган самоорганізації населення? [Електронний ресурс] / С. Була. – Режим доступу: http://samoorg.com.ua/organyi-samoorganizatsii/.

Калашнікова О. Громади, настав час діяти! [Електронний ресурс] / О. Калашні- кова. – Режим доступу: http://samoorg.com.ua/organyi-samoorganizatsii/.

Офіційний сайт ОСН Русанівського району [Електронний ресурс]. – Режим до- ступу: http://rusanivka.org.ua.

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верхов. Ради України 28 черв.1996 р. – К. : Преса України, 1997. – 80 с.

Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280 %2F97-%E2 %F0.

Гладій В. Місцеве самоврядування як ресурс політики євроінтеграції: досвід Вишеградської групи та перспективи для України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Гладій Василь Іванович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – 20 с.

Захаренко К. Молодіжні організації України: особливості функціонування : монографія / К. Захаренко, Я. Ярош ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки (Луцьк). – Луцьк, 2013. – 308 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.33.109810

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.