DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.33.109806

КОНЦЕПЦІЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ

В. К. Лур’є

Анотація


У статті розглянуто концепцію електронної демократії та проаналізовано перспективи та перепони, що існують на шляху її втілення. Досліджено зв’язок між концепцією е-демократії та концепцією демократії. У статті зазначаються пере- думови впровадження е-демократії. Наведена класифікація електронної демократії, її особливості. У статті зазначені стадії розвитку інформаційно-комунікаційної взаємодії влади та населення. Також проаналізовано проблеми впровадження е-демократії.


Ключові слова


е-демократія; інформація; демократичне суспільство; Інтернет; інформаційно-комунікаційна взаємодія; електронні технології; комунікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Чигрінов В. І. Державотворча традиція України: політико-культурний ви- мір : наук. монографія / В. І. Чигрінов, І. О. Поліщук. – Х. : ХІБМ, 2006. – 380 с.

Поліщук І. Політичні знання та політичні інтереси громадян у контексті вибор- чого процесу (вітчизняний та іноземний досвід) / І. Поліщук // Людина і політи- ка. – 2001. – № 4. – С. 87–96.

Кедді Д. Електронна демократія: сподівання та проблеми : [пер. з англ.] / Джоан Кедді, Крістіан Вергес [та ін.]. – К. : Центр адаптації держ. служби до стандартів Європ. Союзу, 2009. – 164 с.

Brack A. E-Democracy around the World: A Survey for the Bertelsmann Foun- dation. [Електронний ресурс] / Andy Brack, Phil Noble. – Режим доступу: http://web.umoncton.ca/ umcm-sitesgr/cybergouvernement/Noble.pdf/.

Мазурок Ю. О. Концепції електронної демократії в зарубіжній політичній дум- ці / Ю. О. Мазурок // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. – 2011. –№ 1 (75). – С. 160–164

Трухманов В. Світовий досвід електронної демократії [Електронний ре- сурс] / В. Трухманов. – Режим доступу: http://www.cisp.org.ua/cisp/news.nsf/ c350cde975b6be73c225755d00495127/062aee0a4db29bc5c22575df0032f31b?Open Document.

Ненашев Д. А. Лоббирование посредством сетей: новый инструмент полити- ческого влияния / Д. А. Ненашев // Полит. наука. – 2002. – № 1 – С. 126–136.

Ванеев О. Н. Электронная демократия (муниципальный уровень): к проблеме информационно-коммуникационного взаимодействия органов местного само- управления с населением [Електронний ресурс] / О. Н. Ванеев. – Режим доступу: http://teoria-practica.ru/-2-2011/yuridicheskie/vaneev.pdf.

Громадянське суспільство: політичні та соціально-правові проблеми розвитку : монографія / Г. Ю. Васильєв, В. Д. Воднік, О. В. Волянська та ін. ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2013. – 536 c.

Розвиток електронної демократії в Україні [Електронний ресурс]. – Режим до- ступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/January2010/01.htm.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704