DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.33.109804

«ТРЕТІЙ СЕКТОР» ПОЛЬЩІ В ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТАХ ЄС

Ю. В. Окуньовська

Анотація


Дана стаття розкриває сутність поняття загальноєвропейського «третього сектору» та громадського сектору Польщі. У дослідженні проаналізовано основні документи, які регламентують діяльність неурядових (громадських) організацій у Європейському Союзі. Вивчено процес інституалізації польського «третього сектору» від 1990 р. (було ініційовано переговорний процес з укладання Європейської Угоди) до 2004 р. (входження Польщі до Європейського Союзу)


Ключові слова


«третій сектор»; ЄС; конвенція; трактат; інституалізація; фундаментальні принципи

Повний текст:

PDF

Посилання


Вінніков О. Громадські організації у Європейському Союзі: як вони утворюють- ся та діють? / О. Вінніков. – К., 2010. – 25 с.

Беззубенко А. Загальний контекст та становище польського третього сектору в 1989–2004 рр. / А. Беззубенко // Гілея : наук. вісн.: зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 73. – С. 85–87.

Білецький В. С. «Третій сектор» як основа громадянського суспільства [Елект- ронний ресурс] / В. С. Білецький // Віртуальна русь. – Режим доступу: http://www.vesna.org.ua/txt/biletskv/trsec.html.

Федонюк С. Інституційна європеїзація в Польщі в процесі вступу до ЄС / С. Фе- донюк // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи. – 2012. – Т. 1. – С. 99–103.

Усаченко Л. М. Зарубіжний досвід неурядових організацій: функціональні мо- делі [Електронний ресурс] /Л. М. Усаченко. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ e-journals/Dutp/2010_1/txts/10ulmofm.pdf.

Козак С. Неурядові організації Європейського Союзу: порівняльний аналіз гро- мадських організацій України / С. Козак. – К. : ВПЦ «Київ. ун-т», 2002. – 48 с.

Golinowska S. Polityka Spoleczna a process integracjі Polski z unia Europejska [Електронний ресурс] / Stanislawa Golinowska // Nowa dylematy polityki spolecznej. – № 65. – S. 1–32. – Режим доступу: http://europa.edu.pl/portal/index/strony?mainSP=articles&mainSRV=europa&methid=79964314&page=attachement& aid=374&latch=0.

Koźlicka R. Pozycja organizacji pozarządowych w unii Europejskiej [Електронний ресурс] / Renata Koźlicka. – Режим доступу: http://www.ngo.pl/files/biblioteka.ngo.pl/ public/ksiazki/Klon/dialogobywatelski1.pdf.

Sasinowski H. Społeczeństwo obywatelskie i jego rola w budowie demokracji /H. Sasinowski // Ekonomia i Zarządzanie. – 2012. – Тom 4, Nr 1. – S. 30–46.

Dialog społeczny: najnowsze dyskusje i koncepcje / red. Rafał Towalski. – Warszawa : CPS «Dialog», 2007. – 118 s.

Traktat z Nicei zmieniający Traktat o unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz niektóre związane z nimi akty prawne [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_ content&view=article&id=14430&Itemid=425.

Traktat o unii Eurupejskiej [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/traktaty/Traktat_z_Maastricht_ PL_1.pdf.

Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Poland, of the other part // Official Journal (L). – 1993. – P. 0002–0180.

Фундаментальні принципи щодо статусу неурядових організацій в Європі (Прийнято учасниками багатосторонньої зустрічі, організованої Радою Європи) Страсбург, 5 липня 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994 %20209.

Рекомендация CM/REC(2007)14 Комитета министров государств-членов.Принята Комитетом министров на 1006 заседании заместителей министров от 10 октября 2007 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/994_937.

Narodowa strategia integracji: styczeń 1997 / Komitet Integracj I Europejskiej. – Warszawa : Kom. Integracji Europejskiej, 1997. – 72 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704