DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.33.109800

ЕВОЛЮЦІЯ ВИБОРЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ КАМПАНІЯХ УКРАЇНИ

О. О. Поліщук

Анотація


У даній роботі розглядається специфіка розвитку виборчих технологій у пре- зидентських і парламентських виборчих кампаніях України. Акцентується увага на тому, що в новітній час активізація застосування виборчих технологій в Україні пов’язана зі здобуттям незалежності у 1991 р. та становленням демократичного режиму. Ліквідація монополії комуністів на державну владу стала передумовою проведення конкурентних демократичних виборів. Здійснюється спроба виявлення етапів розвитку виборчих технологій за часів незалежності. Автор виділяє важли- ві фактори, які значною мірою визначили сутнісний зміст застосування виборчих технологій.


Ключові слова


Україна; виборчі технології; політичні вибори; державна незалежність; виборчі кампанії; демократична трансформація; «чорний PR»

Повний текст:

PDF

Посилання


Кочубей Л. О. Виборчі технології: політологічний аналіз на прикладі виборів до парламенту сучасної України / Л. О. Кочубей. – К. : Юрид. думка, 2006. – 280 с.

Виборча кампанія-2002: специфіка та імовірні результати [Електронний ре- сурс]. – Режим доступу: http://tomenko.kiev.ua/cgi/redir. cgi?url=pc10–2001–06. html.

Толпыго А. Интерпретация президентских выборов 1999 года / А. Толпыго // Полис. – 1999. – № 6 – С. 129–134.

Поліщук І. О. Еволюція культури політичних виборів в Україні : [монографія] / І. О. Поліщук. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – 352 с.

Політологія : підручник / М. П. Требін, Л. М. Герасіна, І. О. Поліщук та ін. ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2013. – 416 с.

Буркут І. Г. Виборчі технології: регіональний досвід / І. Г. Буркут, О. В. Колес- ников. – Чернівці : Видав. дім «Букрек», 2009. – 240 с.

Останні акорди виборчих перегонів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ucipr.kiev.ua/modules.php?op=modload&name=News&file=index&cati d=1&topic=&all stories=1.

Малкин Е. Политические технологии / Е. Малкин, Е. Сучков. – М. : Рус. пано- рама, 2006. – 680 с.

Баронин А. С. Правила игры в игре без правил. Предвыборные технологии в Украине / А. С. Баронин, А. А. Колпаков. – Praha : Granda Publishing, 2006. – 188 с.

Пшизова С. Н. Демократия и политический рынок в сравнительной перспективе/ С. Н. Пшизова // Полис. – 2000. – № 2. – С. 30–44.

Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. По- грібна, І. О. Поліщук та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2015. – 816 с.

Шведа Ю. Демократія і вибори за С. Хантінгтоном / Ю. Шведа // Політичний процес в Україні у 2004 році: регіональні аспекти : матеріали конф., Львів, 12 лют. 2005 р. / упоряд. А. Романюк, Л. Скочиляс. – Львів : ЦПД, 2005. – С. 13–22.

Моторнюк Т. М. Виборчі технології США: специфіка та універсальність / Т. М. Моторнюк // Вісник СевНТУ : зб. наук. пр. / Севастоп. нац. техн. ун-т ; ред. Є. В. Пашков. – Севастополь : Вид-во Севастоп. нац. техн. ун-ту, 2010. – Вип. 112: Політологія. – С. 162–166.

Колесников О. В. Роль політичної реклами у виборчій кампанії 2006 року / О. В. Колесников, І. Г. Буркут // Буковин. журн. – 2006. – № 3. – С. 118–134.

Куц Г. М. Перипетії формування політичного режиму в пострадянській Україні: досвід Майданів / Г. М. Куц // Сучасне суспільство: політичні науки : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х. : ФОП Петров В. В., 2014. – Вип. 1 (5). – С. 82–94.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704