ПРОБЛЕМА НЕПОТИЗМУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

О. М. Сахань

Анотація


 

Розглянуто проблему непотизму в сучасному соціально-політичному просторі України. Доводиться теза про те, що непотизм є одним із негативних проявів та потужних джерел корупції. Автор намагається з’ясувати, яким чином кадрова по- літика непотизму впливає на усі сфери суспільного життя, несе загрозу розвитку держави. Надано пропозиції щодо зменшення руйнівного впливу непотизму на сус- пільство і державу.

 


Ключові слова


непотизм; сімейні клани; корупція; меритократія; антимери- тократія

Повний текст:

PDF

Посилання


Права рука не відріже ліву: Багіров сказав, коли в Україні переможуть корупцію [Електронний ресурс] // Обозреватель. – 1 верес. 2016. – Режим доступу: http://newsme.com.ua/ua/politics/3520280/.

Косвінцев О. Топ-3 завдань України у 2016 році. Без чого боротьба з корупцією приречена на імітацію [Електронний ресурс] / Олександр Косвінцев. – 12 січ. 2016. – Режим доступу: http://zaxid.net/news/showNews.do? top3_zavdan_ ukrayini_u_2016_rotsi&objectId=1378928.

Stewart-Williams S. Human Beings as Evolved Nepotists: Exceptions to the Rule and Effects of Cost of Help / Steve Stewart-Williams // Human Nature. – 2008. – Vol. 19 (4). – P. 414–425.

Jaskiewicz P. Is Nepotism Good or Bad? Types of Nepotism and Implications for Knowledge Management / Peter Jaskiewicz, Klaus uhlenbruck, David B. Balkin and Trish Reay // Family Business Review. – 2013. – Vol. 26, No 2. – P. 121–139.

Alper Buyukarslan B. The overall outlook of favoritism in organization: A literature review / B. Alper Buyukarslan, N. Derya Ergun Ozler // International Journal of Business and Management Studies. – 2011. – Vol. 3, No 1. – P. 275–284.

Davis G. F. American cronyism: How executive networks inflated the corporate bubble/ Gerald F. Davis // Sage Journals. – 2003. – Vol. 2 (3). – Р. 34–40.

Дела Порта Д. Брудні оборудки: Учасники, ресурси та механізми політичної корупції / Донателла дела Порта, Альберто Ванучі ; пер. з англ. С. Кокізюк. – К. : Вид-во «К. І. С.», 2006. – 302 с.

Дорош Л. Непотизм як політико-правова проблема українського державотво- рення / Л. Дорош, О. Івасечко // Humanitarian vision (Гуманітарні візії). – 2015. – Vol. 1, No 1. – С. 13–20.

Khatri N. Cronyism: A cross-cultural analysis / N. Khatri, E. W. K. Tsang, T. Begley// Journal of International Business Studies. – 2006. – Vol. 37, No 1. – P. 61–75.

Климович С. Политические семейные кланы: кто кому кум и брат [Електронний ресурс] / С. Климович // uBR. – 2010. – Режим доступу: http://ubr.ua/ukraine-and- world/power/politicheskie-semeinye-klany-ktokomu-kum-i-brat-56502.

Lauth H.-J. Informal Institutions and Democracy / H.-J. Lauth // Democratization. – Vol. 7, No 4. – P. 21–50.

Мацієвський Ю. Непотизм в українській політиці в період президентства В. Яну- ковича / Ю. Мацієвський, Р. Мацієвський ; Нац. ун-т «Остроз. акад.». Центр політ. досліджень НаУОА. – Острог, 2014. – 13 с.

Олійник О. Фаворитизм і кронізм як основні критерії кадрового добору політи- ко-управлінської еліти в Україні / О. Олійник // Віче. – 2014. – № 20. – С. 2–5.

Пірен М. І. Проблеми формування сучасної української еліти / М. І. Пірен // Со- ціальна психологія. – 2004. – № 2 (4). – C. 38–48.

Solomon D. Nepotism, patronage and the public trust [Електронний ресурс] /

D. Solomon. – 27 February 2014. – Режим доступу: http://www.integrity. qld.gov.au/ library/document/catalogue/speeches-articles/Nepotism%20and%20the%20public%20 trust%20(2).pdf.

Heidenheimer A. Political Corruption: Concepts and Contexts / A. J. Heidenheimer,

M. Johnston. – New Jersey, New Brunswick : Transaction Publishers, 2002. – 970 p.

Роуз-Екерман С. Корупція та урядування: причини, наслідки, зміни / Сюзан Роуз-Екерман ; пер. англ. С. Кокізюк, Р. Ткачук. – К. : Вид-во «К. І. С.», 2004. – 296 с.

Коткін С. Політична корупція перехідної доби. Скептичний погляд : пер. з англ.

/ С. Коткін, А. Шайо. – К. : Вид-во «К. І. С.», 2004. – 440 с.

Мілер В. Звичаєва корупція? Громадяни та уряд у посткомуністичній Європі : пер. з англ. / В. Мілер, О. Гределанд, Т. Кошечкіна. – К. : Вид-во «К. І. С.», 2004. – 328 с.

Bellow А. In Praise of Nepotism: A Natural History / Adam Bellow. – New York : Doubleday, 2003. – 576 p.

Ljunge M. Was Banfield Right? Family Ties and Civic Virtues [Електронний ресурс]/ M. Ljunge // university Copenhagen and SITE. – Режим доступу: http://users.unimi.it/ brucchiluchino/X/familytiessep11.pdf.

Лещенко C. Українська політика як декорації до серіалу «Династія» [Елект- ронний ресурс] / С. Лещенко // Укр. правда. – 2010. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2010/12/9/ 5656770/.

Ніколаєнко Т. Парламентський непотизм. Родинні підряди штурмують Раду [Електронний ресурс] / Т. Ніколаєнко. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/ articles/ 2012/09/11/6972487/.

Руденко С. Хто кому кум в українській політиці [Електроннийресурс] / С. Ру- денко. – Режим доступу: http://from-ua.com/nocomments/dac136f8aa810.html.

Седлецька Н. Кумівство. Кого привів Янукович [Електронний ресурс] / Н. Сед- лецька. – Режим доступу: http://www.youtube.com/watch?v=06HeHWfun-Q.

Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. По- грібна, І. О. Поліщук та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2015. – 816 с.

Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс] : Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII (ред. від 07.01.2017). – Режим доступу: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/322-08.

Про державну службу [Електронний ресурс] : Закон України від 10.12.2015№ 889-VIII (ред. від 05.01.2017). – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/889-19.

Про суміщення посад та службу родичів в установах, підприємствах та органі- заціях усуспільненого сектора [Електронний ресурс] : постанова Раднаркому УРСР від 04.06.1933 (ред. Ради Міністрів УРСР від 03.11.1980 № 593). – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0001699-33.

Які найбільш корумповані сфери в Україні [Електронний ресурс] // Погляд. – 2 серп. 2016 р. – Режим доступу: https://pogliad.ua/news/ukraine/yaki-naybilsh- korumpovani-sferi-v-ukrayini-307124.

Михальченко М. Кланово-олігархічний режим: негативи і позитиви функ- ціонування / М. Михальченко // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2010. – № 5 (49). – С. 83–94.

Лосєв І. Свято несправджених надій: з провини власної політичної еліти Украї- на досі не стала ефективною державою / І. Лосєв // Сучасність. – 2008. – № 8. – С. 28–34.

Лагутина И. Династии и непотизм в современной политике [Електронний ресурс]/ Ирина Лагутина // Радио Свобода. – 7 нояб. 2007. – Режим доступу: http://www.svoboda.org/ a/420107.html.

Який статус займають діти політиків у нашій країні [Електронний ресурс] // Суспільство. – 04.12.2016, Інформаційне агентство «Єдність». – Режим доступу: http://www.ednist.info/news/52740.

Олійник О. Актуальні проблеми кадрового добору політико-управлінської еліти в Україні: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / О. Олійник // Демокра- тичне врядування. Науковий вісник. – 2014. – Вип. 14. – Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/ vidavnitstvo_1/visnyk14/fail/olijnyk.pdf.

Зашев П. Мерітократія – європейська цінність, про яку забувають в Україні [Електронний ресурс] / Петер Зашев // Європейська правда. – 7 січ. 2015. – Ре- жим доступу: https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl= uk& p re v= se a rc h& r ur l = t ra nsl a t e . goog l e . c om .ua & sl =r u& sp=n m t 4& u= http://www.eurointegration.com.ua/rus/experts/2015/01/7/7029402/&usg=ALkJrhh dI_q6oMF9myu-MGGNo6ur4bdo4 g.

Корупція в освітній галузі: загрози стратегічному розвитку українського сус- пільства. Аналітична записка [Електронний ресурс] // Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1154/.

Погребняк О. О. Актуальні питання визначення поняття корупційних діянь та їх наслідків у кримінальному праві / О. О. Погребняк // Вісн. Кримінол. асоціації України. − 2014. – № 8. – С. 207–213.

Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом праців- ників державних підприємств, установ і організацій від 28.06.1993 № 43 [Елек- тронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0076-93/ card2#Card.

Сафина Д. М. Влияние фаворитизма и непотизма на организационное и экономическое развитие [Електронний ресурс] / Д. М. Сафина // «Дискуссия». Полит. журн. науч. публикаций. – 2013. – № 10. – Режим доступу: http://journal- discussion.ru/ publication.php?id=949.

Заступник генпрокурора: У прокуратурі панує корупція і кругова порука [Елек- тронний ресурс] // Чернівці-інфо. FAKTY.cv.ua. – Режим доступу: http://www.fakty. cv.ua/zastupnyk-henprokurora-u-prokuraturi-panuje-koruptsiya-i-kruhova-poruka- video/.

Пісарчук Д. Чим запам’ятається Ярема [Електронний ресурс] / Дмитро Пісарчук// depoua. – Режим доступу: http://www.depo.ua/ukr/politics/chem-zapomnitsya- yarema-10022015090000.

Рівень довіри українців до Ради досяг критично низької позначки – опитування [Електронний ресурс] // УНІАН. – 20 квіт. 2016. – Режим доступу: https:// www.unian.ua/politics/1325241-riven-doviri-ukrajintsiv-do-radi-dosyag-kritichno- nizkoji-poznachki-opituvannya.html.

Энгвалл Й. Кыргызское государство – это и есть коррупция [Електронний ресурс]/ Й. Энгвалл // Электронный справочник специалиста по Центральной Азии«ЦентрАзия». Интервью от 28.03.2013. – Режим доступу: http://www. centrasia.ru/ newsA.php?st=1377659100.

Громадянське суспільство: політичні та соціально-правові проблеми розвитку : монографія / Г. Ю. Васильєв, В. Д. Воднік, О. В. Волянська та ін. ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2013. – 536 с.

Лісеєнко О. Динаміка політичного капіталу в Україні / О. Лісеєнко // Політ. менеджмент. – 2005. – № 1 (10). – C. 90–96.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.33.109797

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.