DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.33.109795

ВИМІРИ-ЯВИЩА ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО ЖИТТЯ

І. І. Коваленко, Р. Р. Борисюк

Анотація


Стаття показує евристичні можливості концепту «правове життя» в онто- логічному аспекті. Смислові виміри розглядаються як основа вимірів-явищ, що у сукупності утворюють структуру правового життя. Показано, що головним виміром-явищем правового життя є правовий суб’єкт, який реалізує різні способи інтерпретації правового життя і виступає його умовою. Проаналізовані у фено- менологічному контексті правосвідомість, поліморфізм правової норми, правові судження як основа буття правових норм, а також соціальний досвід. Обґрунто- вано, що виміри-явища дозволяють визначити правове життя як сукупність право- вих явищ, обумовлених діяльністю суб’єкта права, зв’язаних із соціальним досвідом та закріплених у правових нормах та цінностях.


Ключові слова


соціальне пізнання; феноменологія права інтегративне розуміння права

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеев Н. Н. Основы философии права / Н. Н. Алексеев. – СПб. : Лань, 1999. – 251 с.

Алексеев С. С. Теория права / С. С. Алексеев. – М. : Бек, 1995. – 311 с.

Архипов С. И. Субъект права = Subject of law : теоретическое исследование / С. И. Архипов. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. – 466 с.

Архипов С. И. Субъект права в центре правовой системы / С. И. Архипов // Го- сударство и право. – 2005. – № 7. – С. 13–23.

Правова і політична культура українського соціуму за умов модернізації полі- тико-правового життя : монографія / О. О. Безрук, Л. М. Герасіна, І. В. Головко та ін. ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2016. – 560 с.

Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого про- цесу в Україні : монографія / Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань та ін. – Х. : Право, 2009. – 352 с.

Философия права в России: теоретические принципы и нравственные основания : материалы междунар. практ. конф. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2007. – 204 с.

Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Ведение в феноменологическую философию / Э. Гуссерль. – СПб. : Владимир Даль, 2004. – 400 с.

Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного / Г.-Г. Гадамер. – М. : Искусство, 1991. – 366 с.

Иеринг Р. Борьба за право : пер. с нем. / Рудольф Иеринг. – М. : Феникс, 1991. – 63 с.

Гуссерль Э. Статьи об обновлении / Э. Гуссерль // Вопросы философии. – 1997. – № 4. – С. 109–135.

Бачинин В. А. Энциклопедия философии и социологии права / В. А. Бачинин. – СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юрид. центр Пресс», 2006. – 1091 с.

Серль Дж. Конструирование социальной реальности [Електронний ресурс] / Дж. Серль. – Режим доступу: http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/searle.htm.

Гуссерль Э. Логические исследования. Т. ІІ / Э. Гуссерль. – М. : Гнозис, Дом интеллект. кн., 2001. – 529 с.

Рикер П. Торжество языка над насилием. Герменевтический подход к философии права / П. Рикер // Вопросы философии. – 1996. – № 4. – С. 27–36.

Гурвич Г. Д. Философия и социология права: избранные произведения / Г. Д. Гур- вич. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2004. – 847 с.

Скловский К. И. Право и рациональность / К. И. Скловский // Обществ. науки и современность. – 1998. – № 2. – С. 62–68.

Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию / М. К. Мамардашвили. – М. : Прогресс, 1990. – 365 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704